• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZER?


INFORMACJA PRAWNA

Do FSSM kierowane są liczne pytania przez osoby pełniące służbę do 1990 r.,  objęte działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r., które można sprowadzić do następującej kwestii:

  • Czy racjonalnym jest, w przypadku osób, które pełniły służbę do 1990 r., odwoływanie się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej (de facto o jej odebraniu), w sytuacji, gdy po roku 1990 dana osoba wykonywała pracę, za którą były odprowadzane obowiązkowe składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe), a w konsekwencji nabyła prawo do emerytury w systemie powszechnym (z ZUS lub KRUS) ?

Odpowiadając na tak postawione pytanie należy stwierdzić:

  1. Nie odwołanie się od Decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej powoduje, zgodnie z art. 16 ust. 1 k.p.a., że decyzja taka staje się ostateczna. Ostateczność decyzji nie zawsze jest równoznaczna z jej prawomocnością.  Nie wchodząc jednak w zawiłości prawne, można przyjąć, że w tym przypadku Decyzja Dyrektora ZER stanie się prawomocna, kiedy nie złożymy od niej odwołania do sądu i upłynie termin jednego miesiąca do jego wniesienia (art. 477§ 1 k.p.c.).
  2. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej decyzja organu emerytalnego, ustalająca prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (prawomocna), ulega uchyleniu lub zmianie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli (między innymi) zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.   

Powyższe oznacza, że decyzja Dyrektora ZER, od której nie złożono odwołania, jest praktycznie niewzruszalna i nigdy w przyszłości nie będzie zmieniona, tym bardziej na korzyść osoby, której dotyczy.

Wnioski:

Należy odwoływać się od decyzji Dyrektora ZER!  

  1. Skarżący jest zwolniony od kosztów sądowych, które obejmują opłaty i inne wydatki, a więc nie ma tu bariery  finansowej.
  2. Świadoma rezygnacja z prawa do wniesienia odwołania od Decyzji jest definitywnym zamknięciem sobie drogi sądowej, a tym samym pozbawieniem się szans na zmianę skrajnie krzywdzącej decyzji Dyrektora ZER, której istotą nie są tylko względy finansowe. Dotyczy to także możliwości wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, której warunkiem jest wcześniejsze przejście krajowej drogi sądowej, w tym wyczerpanie wszystkich zwyczajnych środków odwoławczych (odwołanie, apelacja) oraz nadzwyczajnego środka odwoławczego jakim jest skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Zespół Prawny FSSM

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved