• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP


a

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS - ANEKS

Niniejszy aneks stanowi odpowiedź na pytanie, które padło na naszym profilu facebookowym NiezaSŁUŻYLIŚMY w związku z informacją prawną pt. "Zawieszenie emerytury z ZER na rzecz emerytury z ZUS" - czy oby na pewno, w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i emerytury mundurowej, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle?  

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS

Obserwujemy w pełni zrozumiałe zainteresowanie Koleżanek i Kolegów ewentualnym zawieszeniem pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego, otrzymywanego dotychczas w ramach zaopatrzenia emerytalnego z ZER MSWiA na rzecz prawa do emerytury lub renty z ZUS. W związku z tym przedstawiamy zasadnicze elementy strony formalno-prawnej tego zagadnienia, jak my je widzimy, oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby pomysł ten był możliwy do zrealizowania. 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 30 czerwca 2019

JESTEŚ REPRESJONOWANYM I SO ZAWIESIŁ TWOJĄ SPRAWĘ? MASZ PRAWO DO SKARGI!

Uważamy, że sądy okręgowe w kraju, nie orzekając bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP w sprawach z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających byłym funkcjonariuszom emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej, a zawieszając je do bliżej niokreślonego w czasie i wątpliwego prawnie rozstrzygnięcia przez "Trybunał Konstytucyjny" zgodności z Konstytucją jej kwestionowanych zapisów, łamią Art. 45 Konstytucji stanowiący, że każdy obywatel RP ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego represjonowani nie powinni biernie poddawać się takiemu działaniu sądów i występować ze skargami na nie. Wzory takich skarg znajdziecie w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 kwietnia 2019

JAK BRONIĆ NASZYCH PRAW NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ?

Koleżanki i Koledzy! 
Zgodnie z zapowiedzią i oczekiwaniami tych, którzy widzą potrzebę skutecznej ochrony swoich dóbr osobistych naruszonych oszczerczymi wypowiedziami polityków PIS i ich satelitów, przedstawiamy „Vademecum dla chcących wstąpić na drogę cywilnoprawną” w obronie naszych niezbywalnych praw na drodze postępowania sądowego, zawierające „Pakiet” dokumentów stanowiących do tego kompleksowe narzędzie.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 28 lutego 2019

ODPOWIEDŹ SO NA NASZE PYTANIA - WYJASNIENIE

Z pewnością odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na wniosek FSSM o udzielenie informacji publicznej, w którym zadaliśmy kilka pytań dot. przekazywania do innych sądów spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy represyjnej nie wszystkich usatysfakcjonowała. Być może niektórym wydała się ona zbyt lakoniczna. Ale tak naprawdę, jej prawdziwą treść zawiera załącznik, czyli uzasadnienie do wniosków SO o przeniesienie ww. spraw do innych sądów. Potwierdza on to, co dla większości represjonowanych (zwłaszcza tych powtórnie) było jasne od chwili "uchwalenia" ustawy represyjnej. Niestety, znaczna część represjonowanych nie uświadamia sobie, badź mie chce sobie uświadomić, że walka o należne im prawa, moze (na drodze sądowej) trwać jeszcze wiele, wiele lat. A ponieważ, owo uzasadnienie jest napisane "językiem prawniczym", którego czytanie (i zrozumienie) wielu osobom nastręcza trudności, dlatego zamieszczamy dzisiejszą Informację Prawną. 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 stycznia 2019

WALORYZACJA RENT I EMERYTUR 2019

W związku z pytaniami kierowanymi do Komisji Prawnej FSSM RP, zawierającymi  obawy, że osoby  objęte regulacjami  art. 15c oraz 22a i 24a ustawy emerytalnej nie będą miały prawa do tzw. średniej z ZUS, a może nawet do waloryzacji podstawy emerytury/renty, przedstawiamy swoje ustalenia w tej sprawie...

 • sprawy emerytalne. informacja prawna
 • 21 grudnia 2018

O EKWIWALENCIE ZA ZALEGŁE URLOPY RAZ JESZCZE

Jeszcze kilka słów o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy. Jak już wiemy, procedura legislacyjna zmiany ustawy o Policji w ww. zakresie już ruszyła (projekt trafił do MSWiA gdzie jest analizowany), ale też wiemy, jak aktualnie dokonuje się zmian prawa w Polsce. Jedne ustawy „przelatują” przez procedury niemal „z prędkością światła”, bez analiz, konsultacji a nawet chwili refleksji, inne toczą się zwykłym trybem, a jeszcze inne „leżakują” niczym „śmierdzące” sery w dojrzewalni. Mamy nadzieję, że ta nowelizacja nie znajdzie się w tej trzeciej grupie.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 3 grudnia 2018

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP PO ZMARŁYCH POLICJANTACH I EMERYTACH POLICYJNYCH

Odpowiadamy na kolejne pytanie naszych Koleżanek i Kolegów, tym razem dotyczące możliwości występowania przez małżonków zmarłych policjantów z „Wnioskiem o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy”. 
Przypominamy, że wyrównanie ekwiwalentu przysługuje tylko funkcjonariuszom Policji, którzy służyli po 19 października 2001 r. Oznacza to, że o wypłatę wyrównania za niewykorzystane urlopy mogą ubiegać się b.funkcjonariusze, którzy odeszli na emerytury-renty po ww. dacie i ich spadkobiercy oraz spadkobiercy funkcjonariuszy, którzy w będąc w służbie zmarli po ww. dacie.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 26 listopada 2018

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP - UZUPEŁNIENIE

W Informacji Prawnej z 12 listopada br. dot. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop podaliśmy, że wnioski o ponowne ustalenie jego wysokości należy składać najpóźniej do 6 grudnia 2018 r. Ponieważ pojawiły się głosy, że termin ten nie powinien być traktowany jako obowiązujący wyjaśniamy, dlaczego uważamy, że jest on w naszej sytuacji najwłaściwszym.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 22 listopada 2018

SKARGA DO WSA NA DECYZJĘ MSWiA (Art. 8.a) - PORADNIK

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu sprawą zaskarżania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego negatywnych decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji dot. wniosków złożonych w trybie art.8a ustawy represyjnej przez część objętych nią byłych funkcjonariuszy, publikujemy niniejszą Informację Prawną wraz ze wzorem Skargi. Decyzję o tym, czy taką skargę do WSA skierować, musi oczywiście podjąć samodzielnie każdy, kto z wnioskiem do MSWiA wystąpił. My uważamy, że jeżeli już ktoś się na na taki krok zdecydował, to powinien sprawę kontynuować do wyczerpania dostępnych środków prawnych. Z faktu, że jak dotąd WSA wszystkie skargi oddalił, nie należy absolutnie wnioskować, że uczyni tak ze wszystkimi pozostałymi. Pamiętajmy, że wszystkie dotąd oddalone skargi dotyczyły wniosków osób, które nie spełniały zdaniem Sądu kryteriów art. 8a ustawy. Dlatego należy po prostu poczekać na wyroki WSA w kolejnych sprawach.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved