• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

AKTUALNOŚCI

 • 16 kwietnia 2019

Po 6-ciu miesiącach od opublikowania "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 7 grudnia 2022

O WYROKU ETPCz W SPRAWIE J.L. BIELIŃSKI PRZECIWKO POLSCE RAZ JESZCZE

W dniu 26 sierpnia 2022 r zamieśćiliśmy komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie J.L. Bieliński przeciwko Polsce. Fedracja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, występując w tej sprawie z opinią typu amicus curiae (przyjaciela sądu) stała się niejako uczestnikiem postępowania i w związku z tym, odrębnym pismem ETPCz została poinformowana o jego wyniku.

 • sprawy federacji
 • 6 grudnia 2022

KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Ośrodku Sportowo-Turystycznym „MOTO-RAJ” w Ćmińsku, z inicjatywy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie emerytów mundurowych Kielecczyzny, na którym gośćmi byli: Wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów insp.  Zdzisław Czarnecki, Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP i Wiceprzewodniczący FSSM RP płk Henryk Budzyński.

 • sprawy federacji
 • 30 listopada 2022

EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM - TRWAJĄ SPOTKANIA

W myśl idei, jaka przyświeca przedsięwzięciu EMERYCI MUNDUROWI EMERYTOM CYWILNYM „Świadomy Senior–Bezpieczny Senior", 15 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, w którym uczestniczyło liczne grono emerytów i rencistów z Warszawy i okolic.

 • sprawy emerytalne
 • 17 listopada 2022

RPO WNOSI O ZMIANĘ PRAWA

W dniu 02 listopada br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z pismem w którym zwraca uwagę na problem wyższego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zaległych świadczeń należnych podatnikom. Powołuje się też m.in.na skargi jakie otrzymał w tej kwestii od funkcjonariuszy którym obniżono świadczenia emerytalne na podstawie ustawy represyjnej, a pózniej w efekcie skutecznego zaskarżenia decyzji  ZER-u dochodzi do ponownego ustalenia świadczeń i ich wypłaty. Federacja kilkukrotnie zwracała się w tej sprawie do różnych organów w tym urzędów skarbowych.

 • sprawy federacji
 • 7 listopada 2022

POROZUMIENIE POGRANICZNIKÓW

W dniu 18.10 2022 r. w budynku Ermitaż w zespole parkowo-pałacowym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się posiedzenie Stron Porozumienia z 30.05.2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałania Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. Spotkanie poświęcone było m.in, sprawie powołania muzeum formacji granicznych.

 • sprawy emerytalne
 • 18 października 2022

ANALIZA PRAWNA ARGUMENTÓW UŻYWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH DYREKTORA ZER

Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa na swojej stronie internetowej opublikowało „Komentarz dot. postawy części radców prawnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA występujących w roli pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w sprawach o wysokość świadczeń emerytalnych zmniejszonych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.”.
Jest to doskonała analiza prawna argumentów używanych przez pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w odpowiedziach na odwołania osób represjonowanych od decyzji obniżających emerytury/renty, a zwłaszcza w odwołaniach od wyroków sądów okręgowych kierowanych przez ZER do sądów apelacyjnych. Polecamy lekturę Komentarza nie tylko osobom represjonowanym, ale także ich pełnomocnikom procesowym. Ta wiedza może się przydać!

 • sprawy emerytalne
 • 18 października 2022

SMUTNE STATYSTYKI

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych opublikowano statystyki dot. spraw z odwołań od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. toczących się w sądach okręgowych i apelacyjnych w roku 2021 i I półroczu 2022 r. Już pobieżna ich lektura wskazuje, że sprawy toczą się zbyt wolno, a sądy apelacyjne są jeszcze węższym „gardłem” niż sądy okręgowe i kolejki oczekujących na ich wyrok będą się tylko wydłużać. Dlatego dziś nawet w dużym przybliżeniu nie da się określić, kiedy ostatnie sprawy zostaną rozpatrzone.

 • sprawy emerytalne
 • 17 października 2022

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO PISZE DO PREMIERA

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy rozpoczynali służbę przed 2 stycznia 1992 r. i dziś, po nabyciu praw emerytalnych nadal pozostają aktywni zawodowo, od osiąganych przez siebie z tego tytułu dochodów nadal muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, choć po osiągnięciu wskaźnika 75% podstawy wymiaru pozostaje to bez wpływu na wysokość ich świadczeń emerytalnych, a o drugą emeryturę ubiegać się nie mogą. Słusznie uznając to za niesprawiedliwe i niewłaściwe, ZG ZŻWP wystąpił do Premiera RP o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę tej sytuacji prawnej.

 • sprawy federacji
 • 15 października 2022

INICJATYWA "ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR" NABIERA KONKRETÓW

27 września 2022 r. w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA odbyło się kolejne spotkanie  przedstawicieli stowarzyszeń i związków, reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych oraz cywilnych w związku z inicjatywą  „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”. Na spotkaniu wybrano radę programową i ustalono tematy, które będą omawiane podczas pierwszych spotkań-wykładów dla emerytów "cywilnych" przez prowadzących je specjalistów - emerytów "mundurowych". Oznacza to, że inicjatywa nabiera konkretnych kształtów i przedsięwzięcie powoli wchodzi w fazę realizacji.

 • sprawy federacji
 • 13 października 2022

XXIX OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH "RABKA-ZDRÓJ 2022"

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved