• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

SPRAWY EMERYTALNE


Po 6-ciu miesiącach od opublikowania, "Aktualność" jest przenoszona do ARCHIWUM.

Wróć
 • sprawy emerytalne
 • 21 marca 2023

ZADZIWIAJĄCY WYROK SN

16 marca 2023 r. w Sądzie Najwyższym zapadł pierwszy wyrok kasacyjny w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających swiadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej. Wyrok w naszej ocenie niezrozumiały w świetle wcześniejszej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. stwierdzającej ogólnie rzecz biorąc, że istotna jest indywidualna ocena przebiegu służby funkcjonariusza a nie miejsce (komórka organizacyjna), w której ją pełnił. Tymczasem wyrok ten w pewnym sensie uchwałę ten częściowo podważa, choć Sędzia, który go wydał, sam się pod nią podpisał. Zaiste zadziwiające. 

 • sprawy emerytalne
 • 19 lutego 2023

MINISTER FINANSÓW NIE KIWNIE PALCEM
W SPRAWIE NADPŁAT PODATKU DOCHODOWEGO

17 listopada 2022 r. w artykule „RPO wnosi o zmianę prawa” informowaliśmy o piśmie, jakie Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Finansów w sprawie olbrzymich nadpłat podatku dochodowego jakie ponoszą osoby represjonowane ustawą z 16 grudnia 2016 r., którym po latach wyrokami sądów przywracane są niesłusznie odebrane świadczenia. Odpowiedź MF wpłynęła do RPO na początku grudnia 2022 r.

 • sprawy emerytalne
 • 2 lutego 2023

RENTA WDOWIA – ZBIERAJMY PODPISY POPARCIA

W ślad za informacją z dnia 8 stycznia 2023 r. dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy „Renta wdowia”, informujemy, że w dniu 19 stycznia 2023 r. Marszałek Sejmu przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Tym samym można przystąpić do zbierania popisów poparcia projektu ustawy.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 26 stycznia 2023

SKARGA KASACYJNA - PRZYPOMNIENIE

Wśród pytań, jakie represjonowani kierują do Federacji w ostatnim czasie, wiele dotyczy skarg kasacyjnych wnoszonych do Sądu Najwyższego po wyrokach sądów apelacyjnych w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy represyjnej.
Pisaliśmy już o tym w informacjach prawnych pt: „SKARGA KASACYJNA - PAŃSTWO PRAWA czy SĄDOWE BEZPRAWIE?” z 31 marca 2021 r., „SKARGA KASACYJNA – ANEKS” z 15 kwietnia 2021 r. oraz „O SKARDZE KASACYJNEJ RAZ JESZCZE” z  21 sierpnia 2021 r. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje na ten temat.

 • sprawy emerytalne
 • 8 stycznia 2023

TRWAJĄ PRACE NAD NOWYM RODZAJEM RENTY

Informujmy, że w dniu 4 stycznia 2022 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

 • sprawy emerytalne
 • 7 grudnia 2022

O WYROKU ETPCz W SPRAWIE J.L. BIELIŃSKI PRZECIWKO POLSCE RAZ JESZCZE

W dniu 26 sierpnia 2022 r zamieśćiliśmy komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie J.L. Bieliński przeciwko Polsce. Fedracja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, występując w tej sprawie z opinią typu amicus curiae (przyjaciela sądu) stała się niejako uczestnikiem postępowania i w związku z tym, odrębnym pismem ETPCz została poinformowana o jego wyniku.

 • sprawy emerytalne
 • 17 listopada 2022

RPO WNOSI O ZMIANĘ PRAWA

W dniu 02 listopada br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z pismem w którym zwraca uwagę na problem wyższego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty zaległych świadczeń należnych podatnikom. Powołuje się też m.in.na skargi jakie otrzymał w tej kwestii od funkcjonariuszy którym obniżono świadczenia emerytalne na podstawie ustawy represyjnej, a pózniej w efekcie skutecznego zaskarżenia decyzji  ZER-u dochodzi do ponownego ustalenia świadczeń i ich wypłaty. Federacja kilkukrotnie zwracała się w tej sprawie do różnych organów w tym urzędów skarbowych.

 • sprawy emerytalne
 • 18 października 2022

ANALIZA PRAWNA ARGUMENTÓW UŻYWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH DYREKTORA ZER

Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa na swojej stronie internetowej opublikowało „Komentarz dot. postawy części radców prawnych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA występujących w roli pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w sprawach o wysokość świadczeń emerytalnych zmniejszonych na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.”.
Jest to doskonała analiza prawna argumentów używanych przez pełnomocników procesowych Dyrektora ZER w odpowiedziach na odwołania osób represjonowanych od decyzji obniżających emerytury/renty, a zwłaszcza w odwołaniach od wyroków sądów okręgowych kierowanych przez ZER do sądów apelacyjnych. Polecamy lekturę Komentarza nie tylko osobom represjonowanym, ale także ich pełnomocnikom procesowym. Ta wiedza może się przydać!

 • sprawy emerytalne
 • 18 października 2022

SMUTNE STATYSTYKI

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych opublikowano statystyki dot. spraw z odwołań od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. toczących się w sądach okręgowych i apelacyjnych w roku 2021 i I półroczu 2022 r. Już pobieżna ich lektura wskazuje, że sprawy toczą się zbyt wolno, a sądy apelacyjne są jeszcze węższym „gardłem” niż sądy okręgowe i kolejki oczekujących na ich wyrok będą się tylko wydłużać. Dlatego dziś nawet w dużym przybliżeniu nie da się określić, kiedy ostatnie sprawy zostaną rozpatrzone.

 • sprawy emerytalne
 • 17 października 2022

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO PISZE DO PREMIERA

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy rozpoczynali służbę przed 2 stycznia 1992 r. i dziś, po nabyciu praw emerytalnych nadal pozostają aktywni zawodowo, od osiąganych przez siebie z tego tytułu dochodów nadal muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, choć po osiągnięciu wskaźnika 75% podstawy wymiaru pozostaje to bez wpływu na wysokość ich świadczeń emerytalnych, a o drugą emeryturę ubiegać się nie mogą. Słusznie uznając to za niesprawiedliwe i niewłaściwe, ZG ZŻWP wystąpił do Premiera RP o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę tej sytuacji prawnej.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved