Biblioteka

Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WZORÓW ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER
Lista będzie uzupełniana.


1. Czy, a jeżeli tak, to gdzie ująć fakt zwiększenia  emerytury w związku z grupą inwalidzką?
Tak, taką informację najlepiej zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura przed obniżeniem świadczenia.


2. Czy osoby, którym obniżono emerytury w 2009 r. mają to pisać w odwołaniach?
Tak, to ważna informacja i powinna się znaleźć w odwołaniu z podaniem kwoty o jaką obniżono wówczas emeryturę. Proponujemy umieścić to w części "Stan faktyczny"


3. Czy zamieszczać informację o pracy po odejściu na emeryturę i zwiększeniu przez to świadczenia ?
Tak, taką informację proszę zamieścić w pierwszej części odwołania "Stan faktyczny" podając o jaki procent i kwotę była zwiększona emerytura w związku z pracą w cywilu.


4. Z jakiego wzoru skorzystać, jeżeli nie pracowałem w ogóle w SB czy innych instytucjach wskazanych w ustawie represyjnej, mam na to świadków. Przez jakiś czas byłem zawieszony na etacie w SB, ale pracowałem w milicji?
Należy skorzystać z wzoru adekwatnego dla świadczeniobiorcy, czyli emeryt z wzoru dla emerytów, którzy pracowali przed i po 1990 roku, renciści z wzoru dla rencistów itd. Jeśli są świadkowie tej sytuacji należy ich przywołać w odwołaniu jako dowody z wnioskiem o przesłuchanie na rozprawie. W odwołaniu jest odpowiednia część np. wzór nr 1 jest to pkt. IV.


5. Dlaczego w odwołaniach nie ma wniosku o zabezpieczenie powództwa i czy taki wniosek należy składać?
Prawnicy kancelarii prawnej, którzy przygotowywali wzory odwołań uważają, że szanse powodzenia takich wniosków są bliskie zeru i dlatego ich nie zamieścili. Wnoszący odwołanie mogą jednak mieć inne zdanie i zamieścić taki wniosek.


6. Czy będą jeszcze inne wzory odwołań?
Nie, Federacja nie planuje zamawiać kolejnych wzorów odwołań.


7. Czy obowiązkowo trzeba skorzystać z dobrodziejstw art. 8a ustawy represyjnej aby zadośćuczynić wymogowi wyczerpania drogi krajowej w związku z planowanym wniesieniem skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu?
Nie, wniesienie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o jakim mowa w art. 8a jest fakultatywne i zależy wyłącznie od zainteresowanego. Niewykorzystanie tej możliwości nie spowoduje odrzucenia skargi przez TPCz.


8. Czy można jedną decyzją obniżyć komuś emeryturę i rentę? Jaki wzór odwołania wtedy zastosować? 
Nie można jednocześnie pobierać emerytury i renty. Prawdopodobnie pytający pobiera emeryturę zwiększoną w związku z orzeczoną grupą inwalidzką. W takiej sytuacji jeśli świadczeniobiorca służył przed i po 1990 r. zastosowanie ma wzór nr 1.


9. Co mam zrobić jeśli otrzymałem dwie decyzje? Jedną dotyczącą obniżenia renty, którą pobieram i drugą dotyczącą emerytury?
W takiej sytuacji należy wnieść dwa oddzielne odwołania wykorzystując wzór dla rencisty i dla emeryta. W punkcie IV wzoru należy dopisać wniosek następującej treści " Na podstawie art. 219 kpc wnoszę o rozpoznanie mojego odwołania łącznie z odwołaniem jakie wniosłem w dniu........... od decyzji nr....... obniżającej: - i tu w zależności jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego renty piszemy "moją emeryturę" i odwrotnie jeśli korzystamy z wzoru dotyczącego emerytury piszemy "moją rentę"


10. Gdzie mam wysłać  odwołanie jeśli otrzymałem je z oddziału terenowego ZER MSW?
Odwołanie zgodnie z zamieszczonymi wzorami adresujemy w sposób następujący:

Sąd Okręgowy w Warszawie
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa
za pośrednictwem:
Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

i wysyłamy w 2 egzemplarzach wraz z kopią decyzji i ewentualnie innymi dokumentami listem poleconym na adres:
Dyrektor ZER MSW w Warszawie
ul. Pawińskiego  17/21
02-106 Warszawa.

Możemy też dostarczyć odwołanie do ZER MSW w Warszawie osobiście i pozostawić za pokwitowaniem odbioru. 
Prosimy uważnie czytać pouczenie pod decyzją!!!  


11.  Jakie załączniki powinny być dołączone do odwołania?
Trudno to jednoznacznie określić. Niewątpliwie trzeba załączyć kopię odwołania oraz kopię decyzji emerytalnej/rentowej, która jest przedmiotem odwołania. Co do innych dokumentów to powinny być załączone jedynie takie, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sądowego. Odradzamy załączanie całych akt osobowych, bo takie pomysły sie pojawiają. Swoja drogę zawodową należy krótko opisać w odwołaniu. Proszę pamiętać, że zawsze można w trakcie procesu złożyć jakiś dokument, który okaże się być dla sądu niezbędnym.


12. We wzorach odwołań jest formalny błąd nazwy organu!  
We wzorach odwołań znalazł się błąd w nazewnictwie organu za pośrednictwem którego należy wnieść odwołanie do sądu. We wzorach jest: Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  a powinno być: Dyrektor  Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  Nie jest to błąd dyskwalifikujący odwołanie, jednakże Ci, którzy jeszcze nie wnieśli odwołania, dla porządku powinni zmienić nazwę nie tylko na początku odwołania ale także w jego treści.


13. We wzorach odwołań nr 3, 4, 6 i 8 znalazła się pomyłka pisarska!
W powyższych wzorach dotyczących rent,  na stronie 2 pkt. II ust.1) słowa "świadczenia emerytalnego" należy zastąpić słowami "świadczenia rentowego".


14. Czy jest jakiś termin na złożenie do Ministra wniosku z art. 8a?
Nie ma takiego terminu. „Wniosek o wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b ustawy emerytalnej” można złożyć w każdym czasie; wiele  osób objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. zrobiło to zaraz po wejściu jej w życie, tj. po 1 stycznia 2017 r.  Ustawa ta nie wprowadziła w tym zakresie żadnych ograniczeń czasowych.


15. Czy od decyzji Ministra (wydanej ma podstawie art. 8a) będzie można się odwołać? 
Od negatywnej, dla wnioskodawcy, decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podjętej na podstawie art. 8a przysługują wszystkie te środki odwoławcze, z których może korzystać strona postępowania, w tym przypadku emeryt lub rencista jako wnioskodawca. Są to: 1) Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy - kierowany powtórnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 127 § 3 k.p.a.),2) Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 50 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi),3) Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).Uwaga! Szczegółowa procedura odwoławcza, ze wskazaniem terminów i zasad składania środków odwoławczych, została opisana w ww. ”Informatorze…”  autorstwa mec. Aleksandry Karnickiej.


16. Czy raz złożony wniosek zamyka możliwość ponownego złożenia wniosku do innego ministra, np. po zmianie rządu?
Złożenie Wniosku na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej i zrealizowanie całej procedury odwoławczej od decyzji negatywnej, a więc w sytuacji, gdy nie przysługuje już stronie (wnioskodawcy) żaden środek odwoławczy, decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - jako naczelnego organu administracji publicznej, staje prawomocna. Rozważania na temat możliwości wzruszania, w przyszłości, decyzji prawomocnych (ostatecznych) wydanych przez aktualnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 8a, w chwili obecnej są przedwczesne i mogą mieć charakter jedynie teoretyczny. Faktem jest, że Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje taką możliwość ale w ściśle określonych sytuacjach (art. 145-163 k.p.a.).  Niemniej jednak na obecną chwilę nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy i kiedy zaistnieją przesłanki umożliwiające wzruszenie takich decyzji.  


17. Czy fakt nie złożenia odwołania od decyzji ZER w terminie miesiąca od jej otrzymania, definitywnie zamyka drogę odwoławczą?
NIE. Sąd może (działając z urzędu lub na wniosek), nie uwzględnić tego uchybienia, jeśli przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (art. 4779 § 3 k.p.c.). Niezbędne jest jednak wskazanie okoliczności usprawiedliwiających przekroczenie ww. terminu, bowiem Sąd nie ma obowiązku ustalania z urzędu przyczyn wniesienia odwołania po terminie.
Gdy doszło już do przekroczenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora ZER, należy niezwłocznie złożyć je do właściwego Sądu (zgodnie z pouczeniem zawartym na str. 3 decyzji emerytalnej), łącznie z tzw. „Wnioskiem o nadanie biegu odwołaniu”.
Uwaga!
Jeżeli Sąd przyjmie, że opóźnienie było nadmierne lub nastąpiło z przyczyn zależnych od odwołującego się, odrzuci odwołanie, wydając w tym zakresie Postanowienie. Na postanowienie takie można złożyć Zażalenie.


Do strony nadrzędnej
Biblioteka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)