Aktualności

APEL KONWENTU GENERAŁÓW RP

Opublikowano: 09 paź 2018

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA ŚRODOWISK GENERALSKICH
 
W dniu 27 września 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie reprezentantów środowisk generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, którym Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej nadali te zaszczytne stopnie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele:
- Klubu Generałów Wojska Polskiego oraz ogniw terenowych stowarzyszeń generalskich,
- Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej,
- Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej,
- Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej,
- cywilnych i wojskowych służb specjalnych (UOP, AW, ABW, WSI, SWW, SKW),
- Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
- Służby Więziennej,
- Służby Celnej
 
Zgromadzeni generałowie wyrazili następujące stanowisko:
  1. W trosce o bezpieczeństwo Polski i Polaków wyrażamy niepokój z powodu pogłębiających się podziałów w społeczeństwie i instytucjach stanowiących podstawy państwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych. Opowiadamy się za obiektywnym przekazem prawdy historycznej, uznaniem ciągłości działania Państwa i jego służb, które w każdych warunkach ustrojowych i politycznych dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa i zapewnienie funkcjonowania Państwa. Dzisiejsze, wysokie bezpieczeństwo naszych obywateli to zasługa wielu pokoleń funkcjonariuszy i żołnierzy uczciwie służących Ojczyźnie.
  2. Wypracowane długoletnią służbą świadczenia emerytalne i rentowe wszystkich służb mundurowych i ich rodzin uważamy za nienaruszalne. Obniżanie tych świadczeń może następować wyłącznie na drodze indywidualnych, prawomocnych rozstrzygnięć  w procesach sądowych, po wcześniejszym przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, z zachowaniem prawa do obrony, stosownie do obowiązujących gwarancji konstytucyjnych. 
  3. Dostrzegamy potrzebę ściślejszej współpracy wszystkich środowisk i organizacji reprezentujących formacje mundurowe. Deklarujemy wspólne działania w kluczowych obszarach dotyczących naszych środowisk i szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. W tym celu powołujemy Konwent Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wejdą reprezentanci organizacji generalskich wszystkich służb mundurowych. Konwent i organizacje generalskie rekomendują wspieranie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jako najszerszej reprezentacji środowisk służb mundurowych. Na poziomach lokalnych zachęcamy wszystkich byłych żołnierzy i funkcjonariuszy do większej integracji, wspólnych spotkań, wzajemnej pomocy. Szczególną rolę w działalności „ku dobru wspólnemu” upatrujemy w aktywności byłych przełożonych i dowódców.
  4. Zachęcamy wszystkich emerytów i rencistów sił zbrojnych i służb mundurowych do większej aktywności w życiu politycznym. Warto kandydować i włączać się w prace samorządu terytorialnego czy parlamentu ale wyłącznie z list ugrupowań, którym bliskie jest demokratyczne państwo prawa.  Byłym żołnierzom i funkcjonariuszom aktywnie reprezentującym nasze środowiska deklarujemy jak najdalej idące wsparcie.
Wystosowali także poniższy Apel:

Warszawa, 08.10.2018 r.

APEL  GENERAŁÓW
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych przysięgaliśmy lub ślubowaliśmy walczyć o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, strzec konstytucyjnego porządku, stać na straży bezpieczeństwa obywateli.
Jako dowódcy i szefowie służb mundurowych, generałowie i admirałowie szczególnie dobrze rozumiemy, co znaczy służyć wiernie Narodowi Polskiemu, czym jest interes Państwa Polskiego i jakie jest znaczenie słów „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. My to wiemy bo było to treścią naszej służby i sensem naszego życia. Dlatego z tak ogromnym niepokojem obserwujemy dzielenie społeczeństwa polskiego, niszczenie systemu bezpieczeństwa narodowego.
W ostatnich latach dyskredytuje się dorobek pokoleń poprzedników, którzy odbudowali, tworzyli współczesną Rzeczpospolitą Polską i zapewniali Jej bezpieczeństwo. Tworzy się głębokie podziały w społeczeństwie i instytucjach stanowiących filary bezpieczeństwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych. 
Opowiadamy się za obiektywnym przekazem prawdy historycznej, ciągłością działania państwa i jego służb. Pomimo deklarowanych znaczących środków na obronność i bezpieczeństwo postępuje jego demontaż. Instytucje bezpieczeństwa państwa są upolityczniane, doświadczonych i dobrze wyszkolonych żołnierzy i funkcjonariuszy zastępuje się często niekompetentnymi ale lojalnymi wobec partii rządzącej. Wiele środków wydawanych jest na cele, które w niczym nie poprawiają bezpieczeństwa państwa i obywateli. Pozycja Polski w NATO jest osłabiana a wiarygodność we wspólnocie europejskiej roztrwaniana. Siły zbrojne są modernizowane w sposób niewystarczający, tracą swoją gotowość i mobilność.
Jako byli dowódcy i szefowie służb mundurowych apelujemy do:
- Prezydenta RP o zablokowanie procesu demontażu systemu bezpieczeństwa narodowego, zaprzestanie dzielenia Polaków, korzystanie z mądrości dorobku Unii Europejskiej i NATO jako gwarantów bezpieczeństwa i rozwoju Rzeczypospolitej,
- Wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej, o mądrość, rozwagę, rzetelną i uczciwą interpretację historii, o patrzenie w przyszłość a nie rozdrapywanie ran i dzielenie społeczeństwa,
- Emerytowanych Żołnierzy i Funkcjonariuszy o aktywne włączanie się w życie publiczne, udział w wyborach, wspieranie kandydatów reprezentujących nasze środowiska. Nikt nie ma prawa pozbawiać Was dumy z tego co zrobiliście dla Polski i Polaków. To, że dzisiaj Polska jest bezpiecznym krajem to Wasza zasługa,
- naszych Koleżanek i Kolegów pełniących służbę – o przypomnienie roty ślubowania lub przysięgi i ponowne przeczytanie Konstytucji RP. Pamiętajcie, że politycy przychodzą i odchodzą a Wy pozostajecie. Wasza służba będzie oceniana, służycie Narodowi Polskiemu. Pamiętajcie – warto być przyzwoitym. Polska jest jedna!

KONWENT GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Klubu Generałów Wojska Polskiego
Gen. bryg. pilot w st. spocz. Roman Harmoza

Prezes Stowarzyszenie Generałów Policji RP
Nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej
Gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

Prezes Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP
Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz

W imieniu generałów Biura Ochrony Rządu
Gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor

W imieniu generałów służb specjalnych – Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom UOP i ABW
Gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk

W imieniu generałów Służby Więziennej
Gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak

W imieniu generałów Służby Celnej
Nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)