Aktualności

APEL PREZYDENTA FEDERACJI DO PREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Opublikowano: 02 mar 2019

Warszawa, dnia  27 lutego 2019 r.

L.dz. 10/III/2019

PREZES
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
al. Jana Christiana Szucha 12A
00-918 Warszawa

Pani Julia PRZYŁĘBSKA

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. o zwróceniu się w trybie art. 193 Konstytucji RP do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym dotyczącym zgodności niektórych przepisów ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej już spowodowało i nadal powoduje zawieszanie spraw przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wysokość emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej oraz renty rodzinnej, zawisłych zarówno przed tym Sądem, jak i przed innymi sądami okręgowymi w Kraju.

W praktyce oznacza to, że tysiące „emerytów i rencistów policyjnych”, wiernie służących wolnej i demokratycznej Polsce, także przez wiele lat po transformacji  ustrojowej 1990 r., będzie długo oczekiwać na sprawiedliwy wyrok Sądu w ich sprawie, uzależniony jednak od wcześniejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wielu może tego nie doczekać. Chodzi bowiem o ludzi w zaawansowanym wieku, bardzo często w złym stanie zdrowia i w wielu przypadkach zepchniętych na skraj ubóstwa. Wierzymy, że Pani Prezes, jako była sędzia Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, w sposób szczególny jest wyczulona na tego rodzaju sytuacje prawne osób poszkodowanych przez złe prawo.

Jako pełnoprawni Obywatele Rzeczypospolitej, emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych, mamy zagwarantowane prawo do Sądu. Stanowi o tym art. 45 Konstytucji RP, który gwarantuje „każdej osobie prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Niezależnie od tego, prawo do rzetelnego procesu jest również przedmiotem szeregu regulacji ustawowych oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.  Art. 6 ust. 1 tej Konwencji przewiduje, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym (…). W wyroku pilotażowym z 7 lipca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni v. Polska Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że gwarancja „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji służy zapewnieniu publicznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Prawo to nawiązuje do wykształconego w europejskiej kulturze prawnej  wymogu  niezależności, bezstronności i niezawisłości sądu, funkcjonującego jawnie, terminowo i sprawiedliwie. Tak więc zarówno z  Konstytucji, jak i z ww. Konwencji  wynika, że sąd, jako organ władzy sądowniczej, jest zobligowany, nie tylko sprawy nasze możliwie szybko rozpatrzyć, lecz również co do nich orzec. Co więcej, przywołany wyżej art. 6 ust. 1 Konwencji nakłada na Państwo Polskie obowiązek zorganizowania  systemu prawnego w taki sposób, by sądy mogły sprostać wymogom tego przepisu, włącznie z obowiązkiem rozstrzygania spraw w rozsądnym terminie. Państwo jest odpowiedzialne za opóźnienia wynikające z działania organów sądowych i innych władz.

Niestety, z powodu spoczywania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Trybunale Konstytucyjnym,  prawo to pozostaje dla nas „martwą literą”. Nie tak wyobrażaliśmy sobie PAŃSTWO PRAWA, o które wielu z nas walczyło, bywało, że z narażeniem zdrowia i życia.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jest organizacją powołaną do reprezentowania interesów członków stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej oraz zachowania statusu społecznego przysługującego byłym funkcjonariuszom i żołnierzom. Podejmujemy wszelkie prawnie dopuszczalne działania, zmierzające do ochrony niezbywalnych praw naszych Koleżanek i Kolegów, którzy takiego wsparcia i pomocy właśnie  potrzebują.

W tej sprawie wyrażamy głębokie przekonanie, że wskazane wyżej okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez wszystkie organy Państwa Polskiego będące elementem sytemu wymiaru sprawiedliwości.  Z tego też powodu, w imieniu tysięcy byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, apeluję do Pani Prezes o pilne wyznaczenie terminu rozprawy w celu rozpoznania pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie i wydania orzeczenia otwierającego drogę do wyrokowania przez sądy okręgowe.

Zdzisław  Czarnecki
Prezydent FSSM RP

Tu Apel w wersji .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)