Aktualności

CO MA ZROBIĆ KTOŚ, KTO NIE ZŁOŻYŁ ODWOŁANIA W TERMINIE?

Opublikowano: 04 paź 2017

INFORMACJA PRAWNA

Doszło do przekroczenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA !
Co wówczas możemy i powinniśmy zrobić ?

Przypomnijmy - termin do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty wynosi jeden miesiąc liczony od dnia doręczenia nam takiej decyzji. Co do zasady odwołanie złożone po tym terminie Sąd odrzuci i w ogóle  nie przystąpi do jego merytorycznego rozpoznania (art. 477§ 1 k.p.c.).

Sąd może jednak (działając z urzędu lub na wniosek), nie uwzględnić tego uchybienia, jeśli przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się (art. 4779 § 3 k.p.c.). Niezbędne jest jednak wskazanie okoliczności usprawiedliwiających przekroczenie ww. terminu, bowiem Sąd nie ma obowiązku ustalania z urzędu przyczyn wniesienia odwołania po terminie.

Dla Sądu, który ocenia, czy przekroczenie terminu jest nadmierne czy też nie, nie wystarczy proste porównanie czasu opóźnienia z terminem do wniesienia odwołania. Zasadnicze znaczenie będą miały okoliczności usprawiedliwiające naszą opieszałość. Musimy też pamiętać, że przesłanki upoważniające Sąd do pominięcia faktu przekroczenia terminu mają charakter ocenny i zależą od całokształtu okoliczności naszej konkretnej sprawy. Z tych powodów nie dadzą się uogólnić. Niemniej jednak, jako przykłady przyczyn przekroczenia tego terminu, oczywiście niezależnych od nas, można podać: śmierć osoby bliskiej, ciężka choroba osoby bliskiej, ciężka choroba odwołującego się (potwierdzona zaświadczeniami lekarskimi), nieporadność (wynikającą np. ze stanu zdrowia), pobyt za granicą, czy też  nieznajomość prawa.  Należy podkreślić, że nasza „wina” w zaniechaniu złożenia odwołania w ustawowym terminie nie zawsze wyłącza uznanie przekroczenia terminu za niezależne od nas. Będzie o tym  decydował Sąd.

W związku  z powyższym, rozważając kwestię ewentualnego nieuwzględnienia faktu naruszenia terminu do wniesienia odwołania, Sąd może zażądać od nas stosownych wyjaśnień w ramach czynności wstępnych.

Oznacza to, że Sąd ma dyskrecjonalną możliwość potraktowania spóźnionego odwołania tak, jakby zostało wniesione w terminie. Może tego dokonać, powtórzmy,  pod warunkiem uznania, że przekroczenie terminu nie jest nadmierne oraz że nastąpiło z przyczyn niezależnych od skarżącego.

Tak więc gdy doszło już do przekroczenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora ZER, niezwłocznie składamy je do właściwego Sądu (zgodnie z pouczeniem zawartym na str. 3 decyzji emerytalnej), łącznie z tzw. „Wnioskiem o nadanie biegu odwołaniu”.

Uwaga!

Jeżeli Sąd przyjmie, że opóźnienie było nadmierne lub nastąpiło z przyczyn zależnych od odwołującego się, odrzuci odwołanie, wydając w tym zakresie Postanowienie. Na postanowienie takie przysługuje zażalenie.

                                                                 Zespół Prawny FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)