Aktualności

CZY WARTO ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI ZER?

Opublikowano: 02 wrz 2017

INFORMACJA PRAWNA

Do FSSM kierowane są liczne pytania przez osoby pełniące służbę do 1990 r.,  objęte działaniem ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r., które można sprowadzić do następującej kwestii:

  • Czy racjonalnym jest, w przypadku osób, które pełniły służbę do 1990 r., odwoływanie się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej (de facto o jej odebraniu), w sytuacji, gdy po roku 1990 dana osoba wykonywała pracę, za którą były odprowadzane obowiązkowe składki od wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne (w tym na ubezpieczenie emerytalno-rentowe), a w konsekwencji nabyła prawo do emerytury w systemie powszechnym (z ZUS lub KRUS) ?

Odpowiadając na tak postawione pytanie należy stwierdzić:

  1. Nie odwołanie się od Decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej powoduje, zgodnie z art. 16 ust. 1 k.p.a., że decyzja taka staje się ostateczna. Ostateczność decyzji nie zawsze jest równoznaczna z jej prawomocnością.  Nie wchodząc jednak w zawiłości prawne, można przyjąć, że w tym przypadku Decyzja Dyrektora ZER stanie się prawomocna, kiedy nie złożymy od niej odwołania do sądu i upłynie termin jednego miesiąca do jego wniesienia (art. 477§ 1 k.p.c.).
  2. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej decyzja organu emerytalnego, ustalająca prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia (prawomocna), ulega uchyleniu lub zmianie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli (między innymi) zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.   

Powyższe oznacza, że decyzja Dyrektora ZER, od której nie złożono odwołania, jest praktycznie niewzruszalna i nigdy w przyszłości nie będzie zmieniona, tym bardziej na korzyść osoby, której dotyczy.

Wnioski:

Należy odwoływać się od decyzji Dyrektora ZER!  

  1. Skarżący jest zwolniony od kosztów sądowych, które obejmują opłaty i inne wydatki, a więc nie ma tu bariery  finansowej.
  2. Świadoma rezygnacja z prawa do wniesienia odwołania od Decyzji jest definitywnym zamknięciem sobie drogi sądowej, a tym samym pozbawieniem się szans na zmianę skrajnie krzywdzącej decyzji Dyrektora ZER, której istotą nie są tylko względy finansowe. Dotyczy to także możliwości wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, której warunkiem jest wcześniejsze przejście krajowej drogi sądowej, w tym wyczerpanie wszystkich zwyczajnych środków odwoławczych (odwołanie, apelacja) oraz nadzwyczajnego środka odwoławczego jakim jest skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Zespół Prawny FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)