Aktualności

CZY WYSTĘPOWAĆ O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI ZER ?

Opublikowano: 05 wrz 2017

INFORMACJA PRAWNA

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do FSSM, dotyczącymi skuteczności wniosku o „udzielenie skarżącemu, na czas trwającego postępowania, zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji Dyrektora ZER MSWiA”, informujemy:

  1. Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego przewidują możliwość złożenia takiego wniosku (art. 730 § 1 k.p.c.)
  2. Zabezpieczenia roszczenia może żądać każda strona postępowania (także odwołujący się), jeżeli uprawdopodobni swoje roszczenie oraz tzw. interes prawny w udzieleniu takiego zabezpieczenia (art. 7301 § 1 i 2  k.p.c.).

Co to znaczy, że istnieje „Interes prawny”?  Otóż istnieje on wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie późniejszego wyroku.

Musimy przyjąć do wiadomości, że w naszych sprawach, tak jak i każdej innej
o prawo do emerytury/renty przeciwko Dyrektorowi ZER, nie występuje taka okoliczność jak niemożność wykonania zapadłego wyroku. Decyduje o tym charakter pozwanego – organu rentowego, którym jest  ZER MSWiA.   Wiadomym jest, że ZER jako podmiot dotowany przez Skarb Państwa, nie ogłosi upadłości, a tym samym nie można zakładać, że wykonanie zapadłego wyroku (w przyszłości!) będzie niemożliwe czy też poważnie utrudnione.

O istnieniu interesu prawnego (w ww. znaczeniu) nie decyduje sam fakt odebrania świadczenia (emerytury/renty) pobieranego w należnej, naszym zdaniem, wysokości, które zostanie nam wypłacone za cały sporny okres w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania. Tak więc brak zabezpieczenia nie uniemożliwi późniejszego wykonania korzystnego dla nas wyroku. Taki sposób rozumienia i interpretacji przepisów regulujących zabezpieczenie roszczeń znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym. 

Wnioski:

  1. Formułowanie „Wniosku o udzielenie skarżącemu, na czas trwającego postępowania, zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonalności skarżonej decyzji” jest prawem odwołującego się (skarżącego).
  2. Decyzję o ewentualnym formułowaniu takiego wniosku w odwołaniach lub w odrębnych pismach procesowych, a także ustanie do protokółu na rozprawie, każdy skarżący musi podejmować samodzielnie, mając świadomość opisanych wyżej uwarunkowań prawnych i faktycznych oraz nikłych szans na jego skuteczność. Musi również pamiętać o tym, że gdyby nawet (teoretycznie) Sąd uwzględnił wniosek o zabezpieczenie, to po ewentualnym uprawomocnieniu się wyroku oddalającego odwołanie, zabezpieczenie upada. To zaś oznacza, że przedmiot zabezpieczenia podlega zwrotowi (art. 744 § 1 oraz art. 746 § 1 k.p.c.).
  3. Dotychczasowa linia orzecznicza oraz wykładnia sądowa pojęcia „Interes prawny”, nie pozwala na optymizm w tym zakresie. Co więcej do FSSM docierają już informacje o pierwszych odmowach Sądu udzielenia skarżącym wnioskowanego zabezpieczenia. Jak dotychczas, nie są nam znane przypadki uwzględnienia takiego wniosku.  

Zespół Prawny FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)