Aktualności

DLACZEGO SĄD OKRĘGOWY WYZNACZA NAM RÓŻNE TERMINY NA USTOSUNKOWANIE SIĘ DO STANOWISKA ZER W SPRAWIE ODWOŁAŃ ?

Opublikowano: 12 gru 2017

NFORMACJA PRAWNA
(dot. różnych terminów wyznaczanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie do składania pism procesowych)

Ci z nas, którzy otrzymali już z Sądu Okręgowego w Warszawie pismo, najczęściej zatytułowane jako „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” i zobowiązujące odwołującego się do „zajęcia stanowiska w sprawie”, tj. odniesienia się do odpowiedzi pozwanego (Dyrektora ZER) na nasze odwołanie, zastanawiają się dlaczego wskazane przez Sąd terminy bywają różne. Niektórzy zostają zobowiązani do zajęcia stanowiska i złożenia wszelkich wniosków dowodowych (pod groźbą ich pominięcia),  w terminie  14 dni, inni natomiast w terminie 21 dni, a nawet 30 dni.

Otóż takie sytuacje mogą mieć miejsce.  Sąd  może, w ramach czynności przygotowawczych do procesu, zobowiązać odwołującego się, jako stronę w procesie (jeszcze przed wyznaczonym terminem rozprawę), do złożenia tzw. pism przygotowawczych a także określić termin, w którym należy je złożyć oraz wskazać okoliczności, które maja być w nich wyjaśnione. Termin ten jest tzw. terminem sądowym, tzn. wyznaczonym przez sędziego i z reguły nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie  (art. 164 i art. 207 § 3 k.p.c.). Wyznaczając taki termin sędzia dostosowuje go do specyfiki naszej sprawy, a w szczególności do zakresu i charakteru okoliczności, które mają zostać wyjaśnione. Stąd też ich różny wymiar, według sędziego odpowiadający potrzebom.

Ustalając odwołującemu się termin do złożenia ww. pisma przygotowawczego, sędzia bierze też pod uwagę fakt, aby czas, między upływem wyznaczonego terminu a datą pierwszej rozprawy, gwarantował stronom i sądowi należyte zapoznanie się z treścią takiego pisma, tak aby mogło ono w pełni spełnić swoją funkcję przygotowawczą.

Bieg wyznaczonego przez sędziego terminu sądowego do złożenia pisma przygotowawczego, na obecnym etapie naszych spraw, rozpoczyna się od dnia jego doręczenia (art. 164 k.p.c.), natomiast kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, np. 14-go dnia.  Dzień ten jest jednocześnie ostatnim na wysłanie pisma do Sadu. Uwaga!  Dnia doręczenia nam pisma sądowego nie uwzględniamy przy obliczaniu terminu wyznaczonego przez Sąd; liczenie zaczynamy od dnia następnego (art. 111 k.c.).

Zespół Prawny FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)