Aktualności

DOBRE WIEŚCI Z SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Opublikowano: 21 sie 2019

WAŻNY KOMUNIKAT INFORMACYJNY (c.d)

Jak już informowaliśmy w poprzednim Komunikacie (z dnia 18 sierpnia b.r.), zgodnie z wokandą Sądu Okręgowego – V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim, w dniu 20 sierpnia b.r. odbyło się 11 posiedzeń sądowych w sprawach przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponowne ustalenie wysokości policyjnych świadczeń emerytalnych (emerytur policyjnych, policyjnych rent inwalidzkich oraz renty rodzinnej). W żadnej z tych spraw nie zapadł jeszcze dla skarżących wyrok pozytywny, którego efektem byłaby zmiana decyzji Dyrektora ZER i zobowiązanie go do przeliczenia świadczeń emerytalnych, poczynając od 1 października 2017 r., z pominięciem art. 15c, 22a lub 24a ustawy emerytalnej. W kilku z tych spraw Sąd odroczył posiedzenia wyznaczając dodatkowe terminy rozpraw (na wrzesień i październik 2019 r.), między innymi z uwagi na wnioski dowodowe stron lub potrzebę dostarczenia przez ZER uzupełniających materiałów źródłowych. W dwóch sprawach Sąd zamknął przewód sądowy i wskazał terminy ogłoszenia wyroków na początek września b.r.

Za bardzo ważny, a nawet przełomowy w naszych sprawach należy uznać fakt, że Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (jako kolejny Sąd) w żadnej z rozpatrywanych spraw nie przychylił się do wniosku pełnomocników procesowych pozwanego – Dyrektora ZER i nie zawiesił postępowań ze względu na skierowanie przez SO w Warszawie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, w ustnym uzasadnieniu postanowień o oddaleniu wniosków strony pozwanej o zawieszenie postępowania Sąd wskazał na swój obowiązek przestrzegana praw odwołujących się do rozpatrzenia ich spraw bez nieuzasadnionej zwłoki, określony między innymi w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślając to, Sąd nawiązał jednocześnie to faktu spoczywania pytań prawnych w Trybunale Konstytucyjnym i braku perspektywy co do terminu ich rozpatrzenia. Niejako przy okazji warto wskazać na bardzo dobre wystąpienie w jednej ze spraw mec. prof. dr hab. Anny Rakowskiej – Treli, które mogło mieć istotny wpływ na decyzje Sądu. Poza tym uznanie budzi postawa i zorganizowanie naszych Koleżanek i Kolegów z Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Piotrkowie Trybunalskim udzielających wsparcia skarżącym na salach sądowych.

Jak należy rozumieć (naszym zdaniem) decyzje procesowe podjęte w dniu wczorajszym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim?  Otóż, dopóki nie zapadł wyrok w żadnej z tych spraw (oczywiście nieprawomocny), nie należy jednoznacznie przesądzać o jego treści. Musimy pamiętać chociażby o tym, że w sprawach, które nadal pozostają w toku Sąd może je zawiesić na późniejszym etapie ich procedowania. Natomiast w przypadku wspomnianych wyżej dwóch spraw, w wyznaczonych terminach powinno dojść do wydania wyroków, wszystko wskazuje na to, że pozytywnych dla odwołujących się. Poczekajmy jednak na ich ogłoszenie i podanie chociażby ustnych motywów tych orzeczeń.

Uwaga ogólna! Bezsprzecznie, obserwowana przez nas postawa niektórych sądów okręgowych w Kraju, w tym przede wszystkim SO w Częstochowie i Piotrkowie Trybunalskim powinna nas cieszyć i dawać umiarkowaną nadzieję na pozytywny bieg naszych spraw odwoławczych. Przestrzegamy jednak przed nadmiernym optymizmem, gdyż droga do pozytywnych dla nas wyroków prawomocnych, wydanych przez sądy apelacyjne, jest jeszcze daleka. Nie wiemy jaką postawę zaprezentują inne sądy okręgowe, z Sądem Okręgowym w Warszawie na czele? Poza tym trudno przewidzieć nastawienie do naszych spraw sądów apelacyjnych, chociaż i tutaj pewien optymizm może wynikać ze znanego już nam postanowienia SA w Katowicach. Wreszcie, co najważniejsze, nie możemy mieć pewności co do wykonywania przez obecnie rządzących prawomocnych wyroków sądowych. Wątpliwości te potęgują informację z ostatnich dni i godzin, w tym haniebne praktyki urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości stosowane wobec niektórych sędziów. W tle pozostaje także nowo utworzona Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, do której kompetencji należy, m. in., rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych wniesionych od prawomocnych orzeczeń sądowych, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia „praworządności i sprawiedliwości społecznej”.

                                                                  Komisja Prawna FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)