Aktualności

DRUGA ODPOWIEDŹ MSWiA

Opublikowano: 02 kwi 2017

KOMENTARZ FSSM
do odpowiedzi MSWiA na wniosek FSSM z dnia 15.03.2017 r. o udzielenie informacji publicznej odnoszącej się do zmiany współczynnika naliczeń emerytalnych do poziomu 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz tzw. „totalitarnego państwa”
.

Odpowiedź koncentruje się wokół tezy, że nasze pytania nie odnoszą się do sfery faktów i dlatego MSWiA nie może ustosunkować do informacji nie posiadającej charakteru informacji publicznej. Mamy oczywiście świadomość, że część pytań miała charakter retoryczny.  Mimo tego udało się nam uzyskać informacje charakteryzujące sposób działania aktualnej władzy.

Na pytanie: czy decyzja o wpisaniu do ustawy współczynnika 0% podstawy wymiaru była konsultowana w ramach Rządu, uzyskaliśmy kuriozalną odpowiedź. Otóż MSWiA odcina się od projektu ustawy. Oznajmiono nam, że zmiana dotycząca współczynnika 0% nie została przyjęta przez Radę Ministrów, lecz wprowadził ją J. Zieliński (z własnej inicjatywy?), występując na Komisji Sejmowej, nie jako Sekretarz Stanu, a całkiem „prywatny” poseł na Sejm RP. Z kontekstu odpowiedzi wynika, iż „wina” za wprowadzenie tej zmiany leży po stronie Przewodniczącego Komisji, który poprawkę przejął!   Oto mamy „sprawcę”!  Co więcej MSWiA nie zna nawet intencji wprowadzenia tej zmiany. Odsyła nas do dokumentacji komisji sejmowych zajmujących się procedowaniem projektu ustawy, gdzie powinniśmy znaleźć uzasadnienie propozycji. Skorzystaliśmy z tej rady i co ustaliliśmy?  Otóż z ww. dokumentacji, można wyczytać, iż uzasadnieniem jest stwierdzenie, że „ po prostu nie należy się nic. Należy się zero ….

Nie sposób inaczej określić intencje wnioskodawcy, niż jako polityczną zemstę obecnie rządzących na naszej grupie zawodowej.

Stawiamy pytanie: w jakiej roli występował w czasie obrad Komisji J. Zieliński – czy reprezentował wnioskodawców (Radę Ministrów) czy siebie samego?

Jaki jest sens opracowywania, uzgadniania i przyjmowania projektów ustaw przez RM, skoro „szeregowy” poseł może arbitralnie (będąc wiceministrem) nadawać projektom dowolną treść?

Z zapisu przebiegu posiedzenia połączonych komisji (Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny) z dnia 15 grudnia 2016 r. wynika jednoznacznie w jakiej roli występował  J. Zieliński:
„ Przewodniczący poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS):
Dziękuję. To jest poprawka nr 2 przygotowana przez rząd. Proszę o uzasadnienie.
Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński: 

Proszę państwa, biorąc pod uwagę dyskusję, która dotychczas się odbyła, wróciliśmy do bardzo prostego rozstrzygnięcia i zasady, że za czas służby w organach bezpieczeństwa nic się nie należy – ani 0,7, ani 2,6, ani 0,5, po prostu nie należy się nic. Należy się zero. W związku z tym w art. 15c ust. 1 pkt 1 wyrazy „0,5 podstawy wymiaru” proponujemy zastąpić wyrazami „0 podstawy wymiaru”. Dziękuję bardzo.”

Widzimy wyraźnie, że odpowiedź Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA nie jest zgodna z prawdą, zarówno w warstwie merytorycznej, jak i formalnej. Należy przy tym podkreślić, iż  informacja na ten temat posiada utrwaloną formę pisemną.

Podzielamy pogląd, że MSWiA nie jest zobowiązane do udzielania porad prawnych stowarzyszeniom, ale jest zobowiązane do udzielenia informacji publicznej zgodnej z prawdą.

Jeżeli z dokumentów wynika, że poprawka została „przygotowana przez rząd”,  to nie jest jednocześnie inicjatywą „szeregowego” posła. Zresztą trudno byłoby ją wprowadzić, skoro poseł J. Zieliński nie jest członkiem żadnej z obradujących komisji.

Stwierdzenie Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA: „… ale poprawkę przejął Przewodniczący Komisji” trudno pogodzić z zapisem z posiedzenia komisji: „Przewodniczący poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS): Dziękuję. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki nr 2  zgłoszonej przez rząd?... „

Tak, to ten rząd, a nie „szeregowy” poseł, jest odpowiedzialny za wprowadzenie represyjnej, niemoralnej,  opartej w założeniu na kłamstwie, niezgodnej z Konstytucją oraz z elementarnymi prawami człowieka, ustawy.

Opracowano w Podzespole II ds. Zapytań publicznych i Petycji FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)