Aktualności

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP – UZUPEŁNIENIE

Opublikowano: 26 lis 2018

ANEKS
do Informacji Prawnej z dnia 12 listopada 2018 r.

(dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy).

W Informacji Prawnej z dnia 12 listopada b.r. przedstawiliśmy, w sposób możliwie komunikatywny, skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15), w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i zasad jego obliczania dotyczącego policjantów. Wskazaliśmy także dalszy tryb postępowania w tej sprawie, na początek poprzez zaproponowanie wzoru stosownego Wniosku kierowanego do odpowiedniego komendanta Policji.  

Śledząc jednak wypowiedzi naszych Koleżanek i Kolegów, publikowane na portalach społecznościowych i podnoszone tam wątpliwości, uznaliśmy za wskazane dodatkowe wyjaśnienie jednego z wątków poruszonych w ww. Informacji Prawnej, a mianowicie wskazanego przez nas terminu złożenia ww. Wniosku określonego na dzień 6 grudnia 2018 r.   

Sugerujemy, cytując dosłowne, że: „z ostrożności procesowej „Wniosek” ten należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tj. najpóźniej 6 grudnia 2018 r.”.  Skąd ten termin, pyta jeden z naszych Kolegów „skoro termin jednego  miesiąca od publikacji wyroku dotyczy tylko WZNOWIENIA przegranych postępowań administracyjnych toczonych tylko przez garstkę emerytów? Cała reszta nic nie robiła z jak się teraz okazało źle obliczonym ekwiwalentem ma dużo więcej czasu bo aż do przedawnienia tego roszczenia”- koniec cytatu.

Na początek, co to znaczy „z ostrożności procesowej”?  Jest to określenie z zakresu języka prawniczego. Należy przez nie rozumieć takie działania prawne, które mają na celu unikniecie negatywnych następstw procesowych, których można się spodziewać, ale których nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego powinniśmy zakładać wszelkie możliwe scenariusze rozwoju sprawy i w tym celu stosownie się zabezpieczyć. Czasami warto podjąć działania, które mogą (w przyszłości) okazać się niepotrzebne, oczywiście pod warunkiem, że nie spowodują dodatkowych kosztów. Tak właśnie jest w tym przypadku i tak należy rozumieć ową „ostrożność procesową”, znaną w praktyce.
W naszej Informacji Prawnej nie piszemy, że złożenie Wniosku po 6 grudnia 2018 r. spowoduje np. jego odrzucenie. Co oczywiste, nie znamy wszystkich indywidualnych przypadków osób zainteresowanych i nie wiemy, w jakiej formie ustalono ich prawo do ekwiwalentu i w jakim trybie go wypłacono. Wątpliwości te rodzą się chociażby na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, gdzie przyjęto, że o istnieniu samego prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop rozstrzyga się w decyzji (rozkazie personalnym). Natomiast ustalenie wysokości tego ekwiwalentu i jego wypłata należą już do tzw. czynności materialno-technicznych. Skoro tak, to możliwość przyjęcia w określonych przypadkach art. 145a k.p.a. za podstawę wznowienia postępowania (w przypadku istnienia decyzji) staje się prawdopodobna. Ponadto należy uwzględnić fakt, że w nauce prawa oraz w orzecznictwie sadów wskazuje się (od dłuższego już czasu) na konstrukcję domniemania załatwienia sprawy w drodze decyzji. Według tych poglądów, jeżeli przepis prawny nie określa formy konkretyzacji sytuacji prawnej obywatela, organ administracji publicznej powinien dokonać jej w formie decyzji administracyjnej.

Z uwagi na powyższe okoliczności uznaliśmy, że bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie złożenie takiego Wniosku z zachowaniem terminu jednego miesiąca, zbieżnego z terminem wskazanym w ww. art. 145a § 2 k.p.a. Być może jest to rygoryzm przesadny, ale z uwagi na otoczenie prawne, którego doświadczamy już od dwóch lat, raczej uzasadniony. Nie wiemy, kto, kiedy i jak będzie dokonywał interpretacji przepisów, na które się obecnie powołujemy dochodząc swoich praw.   

Mamy też świadomość okresów przedawnień, zarówno tych, o których mowa w art. 146 § 1 k.p.a., jak i w art. 107 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Niemniej jednak, tak jak napisaliśmy w Informacji Prawnej z 12 listopada b.r., na podstawie odpowiedzi komendantów Policji na składane „Wnioski” będziemy wnioskować o ich stosunku do kwestii przedawnienia roszczeń o wypłatę ekwiwalentu. Dopiero wówczas  będziemy proponować podjęcie określonych, adekwatnych do sytuacji działań prawnych.

Komisja Prawna FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)