Aktualności

EMERYCI STRAŻY GRANICZNEJ SPOTKALI SIĘ
Z POSŁEM BARTOSZEM ARŁUKOWICZEM

Opublikowano: 11 sty 2024

W dniu 5 stycznia 2024 roku w Szczecinie, z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego ZEiRSG z posłem na Sejm RP Bartoszem  Arłukowiczem.  

W spotkaniu uczestniczyli :
1. kol. Piotr IWAT – Wiceprezes ds. społeczno – finansowych ZG ZEIRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
2. kol. Andrzej BUDZYŃSKI – Wiceprezes ds. organizacyjno – prawnych  ZEiRSG,
3. kol. Krzysztof MIŚ – Główny Skarbnik ZEiRSG, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
4. kol. Jacek KRÓLIKOWSKI – członek Zarządu Regionu Koszalin ZEiRSG,
5. kol. Danuta LESZCZYŃSKA – Wiceprezes Bractwa Mundurowego,
6. kol. Robert LESZCZYŃSKI – członek Bractwa Mundurowego.

Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji prawnej emerytów i rencistów mundurowych poszkodowanych ustawami represyjnymi z 2009 roku i 2016 roku. Skutki działania tych przepisów mogą być cofnięte jedynie w drodze ustawy, a to w aktualnej sytuacji może nie być łatwe. W związku z tym  przedstawiono Panu Posłowi alternatywne, szybkie rozwiązania, które znacząco mogą poprawić sytuację  ogromnej rzeszy emerytów i rencistów mundurowych, którzy nadal oczekują na sprawiedliwy, prawomocny wyrok w swoich sprawach.

Dla niezorientowanych przypomnieć należy, iż wyszczególnione powyżej ustawy represyjne za służbę na określonych stanowiskach znacząco obniżyły świadczenia emerytalne około 60 tysiącom byłych funkcjonariuszy i członków rodzin, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej, bez wskazania winy.

Rozwiązania takie dotyczą także tej rzeszy emerytów i rencistów podlegających pod jurysdykcję Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w stosunku do których zapadły niekorzystne wyroki w sądach apelacyjnych. Zasadnym rozwiązaniem tej kwestii jest skuteczne i szybkie wdrożenie rzetelnego postępowania w trybie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, który wskazuje iż
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na:
1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz
2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r. w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Z takiej ścieżki mogłyby skorzystać między innymi osoby, w stosunku  do których zapadły prawomocne negatywne wyroki w Sądach Apelacyjnych na terenie całego kraju. Ponadto w trakcie merytorycznej dyskusji wskazano na możliwość niewnoszenia przez ZER MSWiA apelacji od zapadających korzystnych wyroków I instancji oraz wycofanie złożonych już apelacji i kasacji. W tej sprawie Zarząd Główny ZEiRSG podejmuje już określone działania.

Spotkanie zakończyło się deklaracją ze strony parlamentarzysty, iż zapozna z przedstawionymi problemami nurtującymi członków naszych stowarzyszeń pozostałe środowiska Sejmu i Senatu, a strona byłych mundurowych po raz kolejny złożyła deklarację iż służby swoją pomocą jako ciało doradcze - eksperckie w zespołach problemowych, które zajmą się tematyką związaną z ochroną granic i bezpieczeństwem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej.

Piotr Iwat

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)