Aktualności

JAK PRZENIEŚĆ SPRAWĘ Z SO W WARSZAWIE DO INNEGO?

Opublikowano: 23 sty 2020

WAŻNY KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Dotyczący możliwości przekazywania spraw przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA
o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie,
do innych sądów okręgowych w Kraju.

Wielokrotnie informowaliśmy, że liczba spraw odwoławczych od decyzji Dyrektora ZER MSWiA, zawisłych przed sądem Okręgowych w Warszawie powoduje, że ich rozpatrzenie, szczególnie w aktualnej sytuacji prawnej, może zając miesiące i lata. Osobną kwestią są spodziewane postępowania odwoławcze przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, które o kolejne lata przesuną moment wydania orzeczeń prawomocnych. Na chwilę obecną nawet nie jesteśmy w stanie oszacować łącznego czasu oczekiwania na sprawiedliwe wyroki w naszych sprawach. Możemy jednak mówić o 5-7 latach.

Powyższy stan rzeczy wynika z aktualnych uregulować prawnych, tj. z art. 461 §21 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że: w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organu emerytalnego określonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego właściwego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej, właściwy jest sąd, w którego obszarze właściwości ma siedzibę ten organ…”. Z uwagi na miejsce siedziby ZER MSWiA, sądem właściwym jest więc Sąd Okręgowy w Warszawie. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że zmiana przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 r., spowodowała wyłączenie, stosowanego dotychczas w naszych sprawach, art. 44 k.p.c. Przepis ten pozwalał Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie (na wniosek Sądu Okręgowego w Warszawie) na wyznaczanie innych sądów okręgowych do rozpatrywania naszych spraw odwoławczych. Wiemy, że w tym trybie ok. 4 tys. spraw trafiło do różnych sadów okręgowych w Kraju. Teraz nie jest to już możliwe. Rozwiązanie to pojawiło się w ramach sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3137; VIII kadencja, druk sejm. nr 3457). Dlaczego aktualny ustawodawca tak postanowił, nie wiemy. Możemy tylko snuć przypuszczenia.

W aktualnym stanie prawnym jedyną drogą do „odciążenia” Sądu Okręgowego w Warszawie i przyspieszenia spraw sądowych jest skorzystanie z możliwości jakie daje art. 461 § 3 k.p.c., który stanowi, że sąd właściwy (w tym przypadku SO w Warszawie) może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi okręgowemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości. Stronami w naszych sprawach są: odwołujący się i Dyrektor ZER MSWiA.

Możliwość przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi jest uzależniona od spełnienia dwóch warunków:

  1. zgodnego wniosku obu stron procesu oraz
  2. istnienia względów celowościowych.

Poprzez ww. względy celowościowe należy rozumieć np. przyśpieszenie postępowania z udziałem odwołującego się, w szczególności będącego w podeszłym wieku albo lokalizację sądu w miejscu lub pobliżu jego miejsca zamieszkania, tudzież najlepiej skomunikowaną z miejscem jego zamieszkania. W efekcie zaś zmniejszenie uciążliwości związanych ze stawiennictwem w sądzie, zarówno dla odwołujących się jak i dla pełnomocników procesowych Dyrektora ZER MSWiA. Istotne znaczenie mają tu także koszty stawiennictwa stron na rozprawie.

Optymalnym rozwiązaniem, możliwym do zaakceptowania przez obie strony procesu, jest wskazanie sądu okręgowego, rozpoznającego sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, którego siedzibą jest miasto wojewódzkie. Są to: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław oraz Zielona Góra, położone w miejscu lub w pobliżu miejsca zamieszkania odwołującego się. Sprzyjać ono będzie zarówno odwołującym się, jak i pełnomocnikom procesowym Dyrektora ZER MSWiA, których obecność na rozprawach jest pożądana.

Zgodnie z treścią ww. art. 461 § 3 k.p.c. odwołujący się, zainteresowany przekazaniem jego sprawy do rozpoznania wskazanemu sądowi okręgowemu, powinien złożyć do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, stosowny Wniosek (WZÓR TUTAJ), uzasadniając go spełnieniem wskazanych wyżej warunków. Sąd ten powinien wystąpić do Dyrektora ZER MSWiA o potwierdzenie zgody na przekazanie sprawy do rozpoznania wskazanemu we wniosku sądowi okręgowemu. Wyrażenie takiej zgody jest możliwe.

Przy założeniu zgodnej woli obu stron i uznaniu argumentów wnioskodawcy, Sąd Okręgowy w Warszawie, po całościowym rozpoznaniu ww. Wniosku może wydać postanowienie o przekazaniu jego sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu, którego siedzibą jest jedno z ww. miast wojewódzkich.  

Z uwagi na precedensowy charakter opisanej wyżej procedury składania Wniosków o przekazanie naszych spraw innym sądom równorzędnym ze względów celowościowych, apelujemy do Koleżanek i Kolegów o informowanie nas o reakcji Sądu Okręgowego w Warszawie na tego rodzaju wnioski. Adres: zespol.prawny@fssm.pl

                                                                  Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)