Aktualności

JEŻELI NIE MUSISZ, NIE PŁAĆ HARACZU NA „PAŃSTWOWE” MEDIA

Opublikowano: 29 lis 2017

NFORMACJA PRAWNA

Potwierdzamy prawdziwość krążących od pewnego czasu informacji dotyczących możliwości zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników RTV przez znaczną część emerytów i rencistów służb mundurowych objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., z uwagi na wiek i wysokość zmniejszonego świadczenia emerytalnego, niezależnie od szeregu innych warunków, których spełnienie uprawnia do zwolnienia z takich opłat.

Podstawą prawną do ubiegania się o takie zwolnienie jest art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1204 i z 2015 r., poz. 1324). Zgodnie z treścią tego przepisu, zwalnia się od opłat abonamentowych:

  1. osoby, które ukończyły 60 lat oraz
  2. mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; aktualnie jest to kwota 2023,60 zł.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym, uiszcza się tylko jedną z takich opłat.

Uwaga! Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.
Jeżeli chociażby jedna z osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe spełnia ww. warunki, na nią powinien być zarejestrowany odbiornik RTV. Jeżeli wymaga to przerejestrowania odbiornika, osoba uprawniona powinna udać się do dowolnego urzędu pocztowego i przepisać odbiornik na siebie.
Aby uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych trzeba w urzędzie pocztowym przedstawić dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień do zwolnienia oraz złożyć pisemne Oświadczenie (odpowiednie druki powinny być dostępne w urzędach pocztowych).
Potrzebne będą:

  1. dowód osobisty,
  2. decyzja organu emerytalnego (ZER MSWiA, BE SW) o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury),
  3. „Oświadczenie” (formularz tutaj).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w urzędzie pocztowym „Oświadczenie” o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Uwaga! Kolejny komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku będzie opublikowany najprawdopodobniej 9 lutego 2018 roku, a zatem z dniem 1 marca 2018 r. kolejne osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
O ewentualnej zmianie wysokości emerytury poinformuje ZER.

Zespół prawny FSSM RP

 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)