Aktualności

KOŁOBRZEG, 10 WRZEŚNIA 2022 R.

Opublikowano: 19 wrz 2022

„Pamięć, Prawda, Przyszłość” – IV Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych.

W sobotę, 10 września 2022 roku w Kołobrzegu (w sali konferencyjnej kompleksu Milenium) odbyła się IV Kołobrzeska Konferencja Służb Mundurowych pod hasłem „Pamięć, Prawda, Przyszłość”. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Prezydentka Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
Organizatorzy tegorocznej Konferencji to: Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Bractwo Mundurowe RP, Powiat Kołobrzeski oraz Urząd Miasta Kołobrzeg. W tym zaszczytnym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach:
– Tomasz Siemoniak – były Minister Obrony Narodowej,
– Generał Armii Mieczysław Cieniuch – były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
– Generał Brygady Tadeusz Frydrych – były Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,
– Generał Brygady Jan Dziedzic – były Dowódca 8 Dywizji Obrony Wybrzeża,
– Robert Kwiatkowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Marek Hok – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Bartosz Arłukowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
– Marcin Kulasek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Wiesław Szczepański – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski,
– Anna Mieczkowska – Prezydentka Miasta Kołobrzeg,
– Anna Bańkowska i Stanisław Wziątek  – Członkowie Zarządu Sejmiku Zachodniopomorskiego,
– Piotr Iwat – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i Wiceprezes ZEiRSG,
– Marian Szłapa – Prezes Bractwa Mundurowego RP,
– Sławomir Matusewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej i Członek Zarządu FSSM,
– Zbigniew Hadaś – Prezes Regionu Kołobrzeg ZEiRSG i Członek Zarządu FSSM oraz Bractwa Mundurowego RP, główny organizator Konferencji,
– Mariusz Kosmaty – Prezes Regionu Cieszyn ZEiRSG, Członek Komisji Rewizyjnej FSSM i Bractwa Mundurowego RP,
– delegacja Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach w osobach Czesławy Koniecznej i Roberta Piętki,
– oraz najważniejsi i licznie zgromadzeni goście, emeryci i renciści służb mundurowych oraz członkowie ich rodzin.

Konferencję rozpoczęto się od briefingu prasowego z udziałem organizatorów, zaproszonych gości oraz kołobrzeskich mediów. Następnie przeprowadzono Apel Pamięci ofiar ustaw represyjnych z 2009 i 2016 roku. W przebiegu uroczystości poruszano tematy związane z losami represjonowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich formacji mundurowych.
W wypowiedziach wskazywano też na próby – ze strony rządzących obecnie Polską – wymazania z historii kraju pamięci o byłych formacjach i ich funkcjonariuszach służących dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Przykładem takim jest demontaż tablicy upamiętniającej 70. rocznicę powstania Łużyckiej Brygady WOP i opinia IPN wskazująca na zakaz montażu tej tablicy w miejscu, w którym 10.06.2015 r. uroczyście ją wmurowano z udziałem społeczeństwa, władz samorządowych i orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Podczas trwającej w Kołobrzegu uroczystości wręczono Honorowe Krzyże Bractwa Mundurowego.
Wyróżnieni zostali:
– Prezydentka Kołobrzegu – Anna Mieczkowska,
– Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski ,
– Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP  – Piotr Iwat,
– Tomasz Faliszewski – represjonowany policjant,
– Józefa Rutkowska – represjonowana policjantka,
– Iwona Gałka – represjonowana  emerytka WOP/SG.

Szczególnym momentem było zaproszenie na scenę płk Policji w st. spocz. Jana Ufnalskiego i jego żony Danuty. Jubilaci obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej właśnie okazji, realizując swoją misję łączenia pokoleń mundurowych, Zarząd Bractwa Mundurowego odznaczył wymienionych Honorowym Krzyżem Bractwa Mundurowego RP, a przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej wręczyli jubilatom bukiet kwiatów.

W czasie konferencji przeprowadzono zbiórkę publiczną Nr 2022/3855/OR środków finansowych przeznaczonych na pomoc i wsparcie emerytowanych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, a także ich rodzin, wdów i sierot po funkcjonariuszach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Suma zebranych środków wyniosła 3 499,66 zł. Kwota ta zasiliła specjalne konto przeznaczone na ten cel o numerze 25 1600 1462 1023 6928 5000 0003. Konto to jest w dyspozycji Zarządu Głównego ZEiRSG i wspólnie z kapitułą akcji SERCE 2022 będzie podjęta decyzja o wydatkowaniu zebranej kwoty.

Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem w Karczmie Solnej, w której Grupa Rekonstrukcji Historycznej „GRANICA” zorganizowała pokaz umundurowania i broni.  Poniżej mała galeria zdjęć z uroczystości.


Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na wniosek współorganizatora Konferencji, członka FSSM RP - Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej udzielił wsparcia finansowego w wysokości 5000,00 zł na pokrycie organizacji części kosztów IV Konferencji Służb Mundurowych w Kołobrzegu.


WSTĄPIENIE
PRZEWODNICZĄCEGO FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP,
WYGŁOSZONE 10 WRZEŚNIA 2022 ROKU
PODCZAS IV KOŁOBRZESKIEJ KONFERENCJI SŁUŻB MUNDUROWYCH
ZORGANIZOWANEJ POD HASŁEM
„PAMIĘĆ, PRAWDA, PRZYSZŁOŚĆ”.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Pozwólcie, że rozpocznę swoje wystąpienie od wiersza Martina Niemöllera, napisanego w obozie zagłady w Dachau w 1942 r.

Kiedy przyszli...
Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.

Dziękuję za zaproszenie do udziału w IV Konferencji Służb Mundurowych w Kołobrzegu. Mam wielkie poczucie dumy i satysfakcję, że zostałem przez Was wyróżniony Honorowym Krzyżem Bractwa Mundurowego RP.

Od 26 maja 2022 roku reprezentuję Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych, gdyż podczas IV Kongresu, dzięki rekomendacji Zdzisława Czarneckiego zostałem wybrany jednogłośnie Jego następcą.

Od dnia wyboru wziąłem na siebie odpowiedzialność za losy byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, by zadbać o ich dobro oraz prawa nabyte.

Federacja jest gremium złożonym z różnych wspólnot złączonych polskim mundurem i długoletnią, ofiarną służbą dla Polski. To obecnie 15 stowarzyszeń i związków, ale prowadzę rozmowy z kolejnymi. To potencjalnie 500 tys. członków i około 2 miliony wyborców, o czym nieśmiało przypominam przedstawicielom Partii opozycyjnych, zasiadających w Sejmie i Senacie, obecnym na tej Sali. I mam nadzieję na konstruktywny dialog oraz bliską współpracę w sprawach emerytów i rencistów służb mundurowych.

Moją misją jest skonsolidowanie całego środowiska służb mundurowych. By mówić jednym głosem, stanowić silne wsparcie dla emerytów i rencistów, także w aspekcie pomocy materialnej i prawnej. Dokładnie tak, jak stanowią fundamentalne zapisy Statutu Federacji.

W historii Federacji było wiele wspólnych działań związanych z obroną praw osób objętych ustawami emerytalnymi z 2009 i 2016 roku, wspólne protesty, dwukrotne wystąpienia w Senacie RP, manifestacje w obronie wolnych sądów, to z inicjatywy Federacji powstawały lokalne porozumienia służb mundurowych, takie jak w Kołobrzegu.

Szczególne wsparcie należy się wszystkim skrzywdzonym tzw. ustawami represyjnymi - naszym koleżankom i kolegom ograbionym z godności i honoru, pozbawionym środków do życia, skazanym na niedostatek, niedołężnym i chorym. Jedynym powodem tej hańbiącej represji była ich służba dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ale przecież innej Polski nie było. Oskarżono ich o działalność przestępczą choć przestępstw nie popełnili, zastosowano odpowiedzialność zbiorową. Wszystko wbrew prawom człowieka, Konstytucji i elementarnym zasadom sprawiedliwości społecznej oraz przyzwoitości. Ich los leży mi na sercu i dlatego też nie spocznę, dopóki ostatni z represjonowanych funkcjonariuszy nie odzyska odebranego mu prawa do godziwej emerytury, albo dopóki akty bezprawia nie znikną z polskiego systemu prawnego.

W tych działaniach wydatnie wspiera nas zespół prawny Federacji, kierowany nieustająco przez Wiesława Baraniewicza, z którym współpracuje Sławek Cybulski, Andrzej Adamczyk, i wielu innych świetnych prawników. Wszystkim im z tego miejsca serdecznie dziękuję. To dzięki nim mamy wzory dokumentów procesowych i podpowiedzi jak postępować w indywidualnych sprawach. Pamiętacie Państwo wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie Janusz Leszek Bieliński przeciwko Polsce? Federacja też przyłożyła do tego swoje „trzy grosze”, kierując w dniu 1 października 2021 r. interwencję osoby trzeciej na podstawie zgody udzielonej przez Przewodniczącą Sekcji Pierwszej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 września 2021 r. w sprawie Janusz Leszek Bieliński przeciwko Polsce. Przy tego typu działaniach mam nadzieję na owocną współpracę z Europarlamentarzystami, w tym z obecnym na tej Sali Eurodeputowanym Bartoszem Arłukowiczem, szczególnie, że mieszkamy w tym samym województwie i nie musimy się spotykać w Warszawie albo Brukseli.

Szczególnej uwadze polecam Państwu raport, który powstał w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Monitoring systemu ochrony praw człowieka w Polsce” - ustawa o obniżeniu świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych ocena skutków regulacji ex post, Stan prawny: 5 lipca 2021 r.

Czytajmy Biuletyny OBI SEIRP z Olsztyna, czytajmy artykuły na naszych stronach internetowych.

Mamy wśród nas twórców, wspaniałych ludzi, których dorobek związany jest ze służbą mundurową – czytajmy książki naszych koleżanek i kolegów, - „Na Stos” Mariana Szłapy – Prezesa Bractwa Mundurowego, świetną trylogię Anety Wybieralskiej „Tajne Blizny”, i wielu innych autorów. Mamy Grupy rekonstrukcyjne, np. tę kołobrzeską, którą widzimy na naszej sali, kolekcjonerów, kronikarzy, i poetów. Pomimo przeciwności losu nasi koledzy - byli mundurowi spełniają się w swoich pasjach.

Federacja jest rzecznikiem wszystkich emerytów i rencistów służb mundurowych bez względu na wysokość ich emerytur. Współpracujemy z Fundacją Helsińską, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Parlamentarzystami, w tym z głównym rzecznikiem naszych spraw – Andrzejem Rozenkiem, ale również z Ogólnopolskim Parlamentem Seniorów, z Zakładem Emerytalno-Rentowym i innymi instytucjami senioralnymi. Lat nam niestety nie ubywa i zobowiązani jesteśmy być waszym rzecznikiem we wszystkich sprawach dojrzałego życia na emeryturze.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi (parlamentarnymi i pozaparlamentarnymi), które w swoich programach deklarują wsparcie dla naszego środowiska.

Szanowni Państwo, moją funkcję Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP postrzegam jako kontynuację pełnionej służby. Z całych sił postaram się sprostać temu zadaniu. Przede mną i nowym Zarządem FSSM RP nadal stoją wielkie wyzwania. Służba oraz działalność społeczna nauczyły mnie, że z wyzwaniami należy się mierzyć i czynić wszystko, aby im sprostać. Byłem żołnierzem, funkcjonariuszem. Służba i mundur zawsze pozostają mi bliskie. Teraz służę Wam.

Piotr Iwat

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)