Aktualności

KOMISJA PRAWNA FSSM RP MONITURUJE SPRAWY W SĄDACH

Opublikowano: 14 lis 2019

KOMUNIKAT INFORMACYJNY

         Jak już wcześniej informowaliśmy część sądów okręgowych w Kraju, na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyznaczonych do rozpoznania spraw przeciwko Dyrektorowi ZER o wysokość emerytur i rent policyjnych, wydaje wyroki korzystne dla represjonowanych, tzn. zmienia zaskarżone decyzje w całości i przyznaje prawo do emerytur i rent policyjnych, poczynając od 1 października 2017 r., w kwotach ustalonych z pominięciem art. 15c, 22a oraz 24a ustawy emerytalnej. Oznacza to praktyczne stosowanie przez te sądy (w większości przypadków) tzw. „rozproszonej kontroli konstytucyjności norm prawnych”, znajdującej oparcie w przepisach Konstytucji, tj. art. 8 ust. 2, zgodnie z którym przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej oraz art. 178 ust. 1, zgodnie z którym sędziowie podlegają tylko konstytucji oraz ustawom.

         Taka postawa sędziów orzekających zasługuje na słowa uznania i szacunek nas wszystkich. Jest dowodem odwagi i niezawisłości sędziowskiej a także wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożonemu ślubowaniu, w którym zobowiązali się służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swojego sumienia a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Wyrażamy nadzieję, że taka postawa wobec spraw represjonowanych będzie także bliska sędziom XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie.

         Jako Komisja Prawna FSSM kontynuujemy monitoring naszych procesów odwoławczych i odnotowujemy kolejne wyroki (jeszcze nieprawomocne), przywracające represjonowanym należne świadczenia emerytalne. Wynikiem tych prac są dane ujęte w zestawieniu tabelarycznym, aktualne na dzień 8 listopada 2019 r.  (TUTAJ).  Ich źródłem są informację przekazane nam przez Koleżanki i Kolegów, których sprawy zostały już rozpatrzone oraz nasze ustalenia własne. Nie wykluczamy, że wyroków pozytywnych może być nieznacznie więcej (np. w SO w Częstochowie oraz SO w Suwałkach).

         Na chwilę obecną ogólna liczba wyroków korzystnych dla skarżących i to nieprawomocnych, nie jest zbyt duża. Stąd też nie możemy jeszcze mówić o przełomie w rozpatrywaniu naszych spraw.  Liczymy jednak na refleksje sędziów oczekujących (naszym zdaniem bezzasadnie) na wyrok „TK” odpowiadający na pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie, szczególne w kontekście zapowiedzianego wyboru nowych sędziów „Trybunału” w osobach Pani. K. Pawłowicz i St. Piotrowicza.

     Ponawiamy apel o przesyłanie na adres: zespol.prawny@fssm.pl informacji o pozytywnych wyrokach wydanych przez sądy okręgowe, a także o postanowieniach sądów apelacyjnych uchylających postanowienia sądów okręgowych o zawieszeniu postępowania. Pozwoli nam to na bieżącą aktualizację prezentowanego zestawienia orzeczeń sądowych.

Przydatne będą nam również skany ww. orzeczeń, po dokonaniu zanonimizowania danych osób, których dotyczą.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)