Aktualności

KTO MOŻE REPREZENTOWAĆ PRZED SĄDEM DYREKTORA ZER MSWiA?

Opublikowano: 29 mar 2021

INFORMACJA PRAWNA
Dot. statusu pełnomocnika procesowego reprezentującego Dyrektora ZER – jako organu rentowego w naszych sprawach odwoławczych przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi

Zauważyliśmy ożywioną dyskusję prowadzoną na niektórych fortach społecznościowych na temat statusu zawodowego osoby, której Dyrektor ZER udzielił pełnomocnictwa procesowego (ogólnego) do reprezentowania go w postępowaniach przed sądami okręgowymi w sprawach dotyczących ponownego ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Postaramy się przybliżyć zainteresowanym to zagadnienie.

Zacznijmy od tego, co mówią w tym zakresie przepisy prawa. Otóż, co do zasady i zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. „Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny”. Natomiast zgodnie z § 2 tego przepisu „Pełnomocnikiem osoby prawnej (…) może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego (…)”.
Swego rodzaju przepisem szczególnym w tym zakresie jest art. 465 k.p.c. w wersji aktualnej. W § 11 stanowi on, że: „Pełnomocnikiem pracodawcy niebędącego osobą prawną lub przedsiębiorcą albo organu rentowego może być również jego pracownik (…). Powyższą treść art. 465 § 11 k.p.c. wprowadzono w art. art. 1 pkt 6 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 218). Natomiast definicję „organu rentowego” znajdziemy w art. 476 § 4 pkt 3 k.p.c.: „Przez organy rentowe rozumie się (…) wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości”. Tak więc Dyrektor ZER MSWiA jest organem rentowym w rozumieniu tego unormowania i od dnia 20 marca 2015 r. może być reprezentowany przez pracownika zatrudnionego w tym Zakładzie, któremu udzielono stosownego PEŁNOMOCNICTWA. Jeszcze w uzasadnienie do projektu ww. ustawy nowelizującej wskazano, że wobec jednoznacznej treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 r. (II UZP 6/11) konieczne jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego organom rentowym, posiadającym zdolność sądową i procesową, ale niemającym statusu osoby prawnej, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom niebędącym radcami prawnymi.

Sądzimy, że właśnie ww. uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z 13 października 2011 r., której nadano moc zasady prawnej, wprowadziła niektóre nasze Koleżanki i Kolegów w błąd. Dlatego raz jeszcze podkreślmy, że zgodnie z Postanowieniem SN z 21 marca 2017 r. (II UZ 91/16) Dyrektor ZER MSWiA jest organem rentowym a pracownik ZER może być jego pełnomocnikiem procesowym. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu ww. Postanowienia: „Do czynności procesowych od dnia 20 marca 2015 r. nie stosuje się uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 r., natomiast ma zastosowanie art. 465 § 11 k.p.c. Oznacza to, że pełnomocnikiem Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie mógł być od dnia 20 marca 2015 r. pracownik, zatrudniony w tym Zakładzie, niebędący radcą prawnym”.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)