Aktualności

LIST DO CZŁONKÓW SEiRP

Opublikowano: 14 cze 2021

Warszawa, dnia 11.06.2021 r.

L.dz.10/111/2021

Członkowie
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

(za pośrednictwem ZO SEiRP)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Wkrótce minie rok od podjęcia w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych uchwały nr 22/VIII/ZG/2020 zatwierdzającej decyzję Prezydium ZG z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zawieszenia członkostwa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Uchwała ta, obok wyrażenia takiej woli, zobowiązuje członków Stowarzyszenia do powstrzymania się od czynności organizacyjnych oraz prawnych wykonywanych w ramach FSSM RP.

Już w tym miejscu należy wspomnieć, że wezwanie to nie znalazło zrozumienia wśród wielu działaczy i członków Stowarzyszenia, w szczególności pracujących w Komisjach Problemowych Federacji. Rozumieją Oni doskonale, że tego rodzaju zachowania i postawy proklamowane przez władze SEiRP, pozostają w sprzeczności z istotą i celami działania naszych organizacji. Stąd też nie zaprzestali swojej aktywności, a efekty ich pracy są widoczne, np. na stronie internetowej FSSM RP. Każdy może się z nimi zapoznać.

W piśmie Prezesa ZG SEiRP z dnia 17 lipca 2020 r., upoważnionego z mocy ww. uchwały do reprezentowana interesów SEiRP w kontaktach z FSSM RP, wskazano na motywy podjęcia decyzji o zawieszeniu członkostwa Stowarzyszenia w Federacji. Nie podzielamy zawartej tam argumentacji, uznając ją za małostkową, podobnie jak przyjętej przez autorów pisma retoryki. Nie widzimy potrzeby wymiany poglądów i stanowisk w takiej formule. Ani forma, ani treść tego pisma nie służą tym, których staramy się godnie reprezentować, szczególnie w tak trudnym okresie naszej historii i aktualnych uwarunkowaniach politycznych.

W zaistniałej sytuacji warto przypomnieć ideę powołania do życia Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i cele jej funkcjonowania. Jest oczywistością, że związki stowarzyszeń (federacje) to takie organizacje, które zakładane są wówczas, gdy pojedyncze organizacje (stowarzyszenia, związki), nawet największe, ale działające osobno, nie są wystarczająco silnym partnerem wobec władz państwowych i środowisk politycznych w odniesieniu do celów, jakie chcą osiągnąć ich członkowie. Sposobem na stanie się silnym partnerem jest zorganizowanie się w związek stowarzyszeń, w naszym przypadku zwany federacją. Utworzenie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP spowodowane było potrzebą poprawienia efektywności realizacji najważniejszych celów statutowych stowarzyszeń — członków FSSM RP i rozszerzenie zakresu ich działalności. Taka forma zorganizowania pozwala na reprezentowanie tysięcy emerytów służb mundurowych w sprawach absolutnie egzystencjalnych, mających prawo do bycia słuchanymi, a nie tylko biernymi członkami rozdrobnionych a tym samym i osłabionych organizacji, nie mających istotnego wpływu na bieg wydarzeń.

Nie jest naszą intencją pouczanie władz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w zakresie ich suwerennych kompetencji. Każdy z nas, osób wybranych, ponosi jednak odpowiedzialność za swoje decyzje, tym bardziej te podejmowane w imieniu członków naszych organizacji oczekujących skutecznego ich reprezentowania, pomocy i wsparcia.

Powodowani troską o prawa członków naszych organizacji wskazujemy na ww. aspekty naszych relacji i zasad działania, wolne od partykularyzmów i osobistych ambicji, dostrzegając przede wszystkim dobro tych, którym chcemy służyć i pomagać. Stąd też oczekujemy od Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zajęcia jednoznacznego stanowiska w kwestii członkostwa i funkcjonowania Stowarzyszenia w Federacji. Dalsze utrzymywanie stanu zawieszenia członkostwa Stowarzyszenia w Federacji, nie służy nikomu, przede wszystkim zaś naszemu środowisku mundurowemu. Co najwyżej naszym oponentom usatysfakcjonowanym naszymi podziałami. Liczymy, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w poczuciu odpowiedzialności z uwzględnieniem okoliczności, na które wyżej wskazujemy.

 Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Zdzisław Czarnecki

Wysłano do :

  1. ZO SEIRP (wszystkie)
  2. Organizacje zrzeszone w FSSM RP,
  3. Członkowie Zarządu FSSM RP

__________________________________
TUTAJ LIST W FORMACIE .PDF

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)