Aktualności

LIST OTWARTY DO SĘDZI SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE

Opublikowano: 30 wrz 2020

Warszawa, dnia 30 września 2020 r.

Pani

SSR Zuzanna DRUKAŁA

PRZEWODNICZĄCA

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

SĄDU OKRĘGOWEGO w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków

LIST OTWARTY

Szanowna Pani Sędzio!

W imieniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP będącej organizacją powołaną do reprezentowania interesów członków stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowania statusu społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i żołnierzom, zwracam się do Pani Przewodniczącej z apelem o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego dotyczącego zgodności art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1c w związku z art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) , w związku z art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust. 1 w z w. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Sprawa zawisła w Trybunale pod sygn. P 10/20, według wokandy TK ma myć rozpoznawania w dniu 14 października 2020 r.

Z pewnością Sądowi Okręgowemu w Krakowie wiadomym jest, że Sąd Okręgowy w Warszawie, w drodze postanowienia z dnia 24 stycznia 2018 r. (w sprawie o sygn. akt XIII 1 U 326/18) zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym o zgodność z Konstytucją wskazanych przepisów ww. ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), wśród których jest też pytanie dotyczące art. 22a tej ustawy. Sprawa pytań SO w Warszawie, zawisła w Trybunale pod sygn. P 4/18, po kilkakrotnym odroczeniu, ma być rozpatrzona w dniu 6 października 2020 r. Wspomnieć należy, że procedowanie sprawy pytań prawnych SO w Warszawie rozpoczęło się przed Trybunałem Konstytucyjnym po ponad dwóch latach od ich skierowania do TK.

W świetle powyższej sytuacji może dziwić fakt, że sprawy pytań SO w Warszawie i SO w Krakowie nie zostały połączone do wspólnego rozpoznania, choć jak wiadomo postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym wzorowane jest na postępowaniu sądowym i odpowiednich przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Tam też w art. 219 czytamy, że może być zarządzone połączenie kilku oddzielnych spraw, w tym przypadku toczących się przed Trybunałem, w celu ich łącznego rozpoznania, jeżeli są one ze sobą w związku. Nie może być wątpliwości, że obie ww. sprawy warunek ten spełniają.

Jako ludzie głęboko przywiązani do zasad państwa prawa jesteśmy dalecy od snucia teorii o pozaprawnych przesłankach utrzymania takiego stanu rzeczy. Jednakże jak inni obywatele widzimy, że praworządność w naszym Kraju została poddana ciężkiej próbie. Potwierdzają to środki masowego przekazu, które wskazują m.in. na intencjonalne działania prezes Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wyznaczania składów orzekających oraz terminów rozpraw, w tym przypadku dotyczących pytań prawnych SO w Warszawie oraz SO w Krakowie. Jeżeli, jak donoszą media, sprawa pytań prawnych SO w Warszawie, wyznaczona do rozpoznania w pełnym składzie TK w dniu 6 października 2020 r. zostanie po raz kolejny odroczona, a tym samym Trybunał przystąpi w dniu 14 października 2020 r. do orzekania w sprawie pytania prawnego SO w Krakowie, ale już w „odpowiednio” dobranym 5-osobowym składzie, wówczas podejrzenia środków masowego przekazu, a także nasze, o manipulacjach jakie są praktykowane w tak ważnym organie ochrony prawej, staną się uzasadnione.

Można przewidywać, że wyrok Trybunału wydany w dniu 14 października 2020 r. uzna zmiany dokonane w policyjnej ustawie emerytalnej przez ustawę nowelizującą z 16 grudnia 2016 r. za zgodne z Konstytucją. Takie rozstrzygnięcie, jak twierdzi wielu prawników, może być potraktowane jako swego rodzaju wykładnia dla Trybunału orzekającego w pełnym składzie w sprawie pytań SO w Warszawie, a tym samym przesądzić o treści orzeczenia z niewyobrażalną krzywdą dla tysięcy emerytów i rencistów policyjnych. W tym kontekście zaistniałą sytuację można postrzegać jaka wplątanie Sądu Okręgowego w Krakowie w niezrozumiałą grę, która jest nie do pomyślenia w demokratycznym państwie prawa.

Dlatego apelujemy do Pani Sędzi, proszę wycofać pytanie prawne z Trybunału Konstytucyjnego.

Jesteśmy świadkami poważnego kryzysu stanu praworządności w naszym Kraju.

To, jak z tego wyjdą sądy, zaważy nie tylko na losach tysięcy naszych Koleżanek i Kolegów pokrzywdzonych ustawą uchwaloną w wątpliwym trybie w dniu 16 grudnia 2016 r., ale także na lata określi stosunek obywateli do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, rozumianego jako działalność Państwa realizowana przez niezależne sądy i niezawisłych sędziów.

       Z poważaniem

                            PRZEWODNICZĄCY

     Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

     Zdzisław Czarnecki

Do wiadomości:

  1. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
  2. Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,
  3. Sędziowie Sądów Okręgowych – Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)