Aktualności

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. ZBIERANIA PODPISÓW POPARCIA DLA OIU FSSM RP

Opublikowano: 25 paź 2017

Uwaga! Lista pytań i odpowiedzi nie jest zamknięta i w miarę potrzeb, będzie na bieżąco aktualizowana.

1. Czy formularz WYKAZU do zbierania podpisów można wydrukować poziomo?

Tak!  Należy go wydrukować w orientacji poziomej. W przeciwnym razie w ogóle niemożliwe będzie wpisanie danych osoby popierającej projekt.


2. Czy poparcia projektowi ustawy mogą udzielić obywatele polscy zamieszkali za granicą?

Tak! Mogą udzielić takiego poparcia. Fakt zamieszkania za granicą nie jest tu przeszkodą. Jednakże w takim przypadku, w rubryce adres zamieszkania należy wpisać adres zagraniczny.


3. Czy osoba nigdzie nie zrzeszona może indywidualnie zbierać podpisy np. wśród rodziny i znajomych. Jeśli tak, to gdzie takie wypełnione wykazy przekazać?

Każdy, kto tylko ma wolę zbierania podpisów może to czynić. Wypełnione wykazy poparcia najlepiej przekazać lokalnym koordynatorom Komitetów Protestacyjnych bądź Stowarzyszeń Emerytów. Jeśli to nie jest możliwe, to należy je wysłać listem poleconym na adres:
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
ul. Krochmalna 32 lok. 35
00-864 Warszawa

z dopiskiem "Inicjatywa Ustawodawcza"


4. Czy takie wyrazy jak: „Ulica”, „ Aleja”,  „Osiedle” trzeba pisać w pełnym brzmieniu,  czy też można używać powszechnie stosowanych skrótów?

Takie wyrazy piszemy używając skrótów: Ul. ; Al. ; Oś.


5. Czy formularze WYKAZÓW do zbierania podpisów można wydrukować dwustronnie i na obydwu stronicach zbierać podpisy?

Nie !!!  WYKAZY drukujemy jednostronnie i tylko na jednej stronicy zbieramy podpisy.


6. Czy  formularz WYKAZU  liczący 10 wierszy może zawierać mniej wpisów niż 10?

Staramy się wpisywać po 10 pozycji. Jednak, gdy nie będzie to możliwe, to wiersze nie zapełnione należy "zazetować"


7. Co zrobić jeśli popełniło się błąd przy wpisywaniu danych, np. błąd w nr PESEL?

Nie należy poprawiać błędnego wpisu!  Wiersz z błędnym wpisem należy przekreślić i poprawne dane wpisać w kolejnym wierszu.


8. Gdzie można złożyć podpis poparcia projektu ustawy?

To bardzo często zadawane pytanie. Sugerujemy i prosimy aby osoby nie działające w strukturach zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych, bądź w Komitetach Protestacyjnych,  we własnym zakresie wydrukowały formularze WYKAZÓW i same zbierały podpisy osób popierających projekt, szukając ich  wśród rodziny, przyjaciół, znajomych oraz  sąsiadów. Po zakończeniu akcji prosimy wysłać WYKAZY na adres, jak w pytaniu nr 3. Wykazy poparcia można pobrać ze strony Federacji i wydrukować.

9. Czy dane osobowe na WYKAZIE musi osobiście wpisywać osoba popierająca projekt, czy też może to robić osoba zbierająca podpisy?

Nie ma znaczenia kto wpisuje dane. Sugerujemy jednak, aby czyniła to osoba zbierająca podpisy, która zna zasady ich wpisywania do WYKAZU i nie popełni błędu dyskwalifikującego wpis. Natomiast nie ulega wątpliwości, że każda z osób udzielających poparcia podpis musi złożyć własnoręcznie!
10. Czy osoba zbierająca podpisy musi zapoznać osobę deklarującą złożenie podpisu z projektem ustawy i jego uzasadnieniem? Osoba zbierająca podpisy musi dysponować (mieć przy sobie) projektem ustawy i na życzenie udostępnić go  do wglądu osobie deklarującej złożenie podpisu. Nie dotyczy to uzasadnienia projektu dostępnego na stronie internetowej FSSM.
11. Czy osoba przenosząca lub przewożąca WYKAZY z podpisami naraża się na zarzut naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych?
Nie!  Zbierający podpisy zobowiązani są jedynie do ochrony zebranych podpisów przed możliwością wykorzystania ich przez osoby trzecie i w innych celach niż poparcie dla projektu ustawy
12. Czy osoba, która podpisała się pod inicjatywą w ramach zbierania 1000 podpisów może teraz powtórnie złożyć podpis?
Nie!  Złożenie podpisu w ramach zbierania 1000 głosów poparcia aby zarejestrować Komitet Inicjatywy Ustawodawczej jest poparciem tej samej inicjatywy a zebrane 1000 podpisów wlicza sie do ogólnej puli 100 000 .
13. Dlaczego w wykazie poparcia napisano, że jest to poparcie udzielane projektowi ustawy o zmianie ustawy z 18 lutego 1994 r. a nie z ustawy z 16 grudnia 2016 r.?
Zgodnie z § 90 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej",  zmienia się zawsze pierwotny tekst ustawy, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany - tekst zmieniony.  Generalną zasadą jest, iż zmienia się tekst ustawy aktualny na dzień dokonywania zmiany. W tym przypadku tekstem aktualnym jest ustawa z dnia z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym unkcjonariuszy Policji (…) zmieniona, m.in, ustawą z dnia 16.12.2016r.  Jedyną funkcją tej ustawy  było  wprowadzenie określonych zmian w ustawie z dnia  18 lutego 1994 r.  Inaczej rzecz  ujmując,  z  chwilą   wejścia w życie (z dniem 1  stycznia 2017 r.) ustawy  nowelizującej z dnia 16.12.2016 r.,  nazywanej przez nas represyjną, stała się  ona treścią ustawy  z dnia 18 lutego 1994 r.
14. Czy projekt ustawy, pod którym podpisy zbiera SLD to ten sam projekt pod którym akcję zbierania podpisów koordynuje Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych? Tak! To jest ten sam projekt ustawy. SLD pomaga nam w zbiórce podpisów.
15. Wypełnione wykazy poparcia inicjatywy ustawodawczej, przedziurkowałem, żeby przechować je w segregatorze. Czy przedziurkowanie czyni wykazy nieważnymi? Trudno to jednoznacznie ocenić a zwłaszcza nie wiemy jak to ocenią służby sejmowe decydujące, czy podpisy są ważne czy nie. Jeśli przedziurkowanie nie uczyniło wykazu nieczytelnym np. nie wycięło jakiejś litery, to naszym zdaniem nie powinno to skutkować uznaniem wykazu za nieważny. Niemniej jednak, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i nie dawać pretekstu do podważenia ważności podpisów - unikajmy podobnych sytuacji !

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)