Aktualności

NAPISALIŚMY DO SĘDZIÓW TK

Opublikowano: 03 lut 2021

Warszawa, dnia 1 lutego 2021 r.

SĘDZIOWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Al. Jana Chrystiana Szucha 12 A

00-918 Warszawa

Dotyczy sprawy: P 4/18

LIST OTWARTY

Panie i Panowie Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego!

Ze smutkiem i rozgoryczeniem przyjęliśmy decyzję Trybunału o otwarciu na nowo rozprawy w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. dotyczącego zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zmienionych ustawą nowelizującą z 16 grudnia 2016 r. (P4/18). Zakomunikowały o tym w dniu 27 stycznia b.r. środki masowego przekazu a następnie, w ramach reakcji na te publikacje, w dniu 28 stycznia b.r. stosowna informacja ukazała się na stronie internetowej Trybunału.

Po zamknięciu rozprawy w dniu 6 października 2020 r. jako środowisko emerytów i rencistów policyjnych, oczekiwaliśmy zapowiedzianego na dzień 13 października a następnie na dzień 20 października 2020 r. ogłoszenia orzeczenia, jak rozumieliśmy po dostatecznym wyjaśnieniu sprawy, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak się jednak nie stało. Obecnie zaś dowiedzieliśmy się o otwarciu zamkniętej wcześniej rozprawy, choć na stronie Trybunału brak jest informacji wskazującej najbliższy termin posiedzenia.

Nie rozumiemy tej sytuacji. Informacja zamieszczona na stronie internetowej Trybunału o otwarciu rozprawy na nowo z powodu „niemożności rozpoznania sprawy w terminie publikacyjnym, 20 października 2020 r., w składzie rozpoznającym sprawę do zamknięcia rozprawy” nie daje odpowiedzi na pytanie o faktyczne powody odstąpienia od wydania orzeczenia, tym bardziej zaistniałe niespodziewanie. Z naszej perspektywy i według wypowiedzi Przewodniczącej składu orzekającego z dnia 6 października 2020 r., wszystkie okoliczności sprawy zostały wystarczająco wyjaśnione a Trybunał był gotów do wydania orzeczenia. Jeżeli zaś do tego nie doszło, trudno oprzeć się wrażeniu, że mogły wystąpić przesłanki pozaprawne lub takie, które np. są związane ze składem orzekającym i udziałem w nim osób nieuprawnionych do orzekania, w tym uczestniczących wcześniej w procedowaniu ustawy w Parlamencie. A być może są jeszcze inne powody. Domysły są tym większe, kiedy opinia publiczna została pozbawiona rzetelnej informacji pochodzącej ze źródła, czyli Biura Prasowego Trybunału Konstytucyjnego.

Zaistniała sytuacja jest dla nas trudna do zaakceptowania. Niemniej jednak jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP będąca organizacją powołaną do reprezentowania interesów członków stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowania statusu społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i żołnierzom, nadal będziemy oczekiwać sprawiedliwego wyroku niezawisłego sądu prawa.

Jeżeli tak się stanie, z obrotu prawnego zostaną wyłączone wskazane przepisy policyjnej ustawy emerytalnej zmienione ustawą nowelizującą z 16 grudnia 2016 r., która nigdy w tym kształcie nie powinna być uchwalona. Naprawianie szkód, jakie spowodowała w świadomości wielu z nas, potrwa latami. Niektórych jej tragicznych skutków nie da się już odwrócić. Odnotowaliśmy 60 potwierdzonych przypadków nagłych zgonów, w tym samobójstw, bezpośrednio powiązanych z faktem otrzymania decyzji Dyrektora ZER MSWiA drastycznie obniżającej świadczenie emerytalne lub rentowe. Ponad 1,5 tys. osób spośród ok. 42 tys. objętych działaniem tych przepisów, nie doczeka już sprawiedliwego wyroku w swojej sprawie. Są to osoby zmarłe z przyczyn naturalnych, w tym po odstawieniu leków i zaniechaniu leczenia, z poczuciem krzywdy jakiej doznali od Państwa, któremu służyli.

Rozumiemy rolę Trybunału Konstytucyjnego jako sądu prawa a nie sądu faktów, a tym samym różnicę między Trybunałem a wymiarem sprawiedliwości.

Niemniej jednak apelujemy do Pań i Panów Sędziów o dostrzeżenie w rozpatrywanej sprawie żywych ludzi, skrzywdzonych przez ustanowienie złego prawa, pozbawiającego praw emerytalnych słusznie nabytych, w tym za służbę po 1990 r. dla wolnej i demokratycznej Polski oraz sankcjonującego odpowiedzialność zbiorową. Ma to znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla pewności i niewzruszalności nabytych praw emerytalnych przez naszych następców, funkcjonariuszy rozpoczynających służbę po transformacji ustrojowej 1990 r.

Wyrok Trybunału, na który czekamy, zaważy na dalszym biegu ok. 28 tys. spraw odwoławczych, obecnie w większości zawieszonych, zawisłych przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi, a w konsekwencji na losach tysięcy naszych Koleżanek i Kolegów, a także na losach ich rodzin.

                                                                      PRZEWODNICZĄCY

                                               Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych                                                                 Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                   Zdzisław CZARNECKI

____________________________ List w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)