Aktualności

NARADA KOORDYNATORÓW DZIAŁALNOŚCI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ

Opublikowano: 20 wrz 2014

Apel 
Uczestników Narady Koordynatorów Działalności Socjalno Zdrowotnej w Stowarzyszeniach tworzących FSSM RP odbytej w Łodzi w dniach 17-18 września 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Mamy świadomość, że otaczająca nas rzeczywistość wymaga podjęcia działań ponad miarę możliwości finansowych każdego podmiotu organizacyjnego wchodzącego w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. 
To świadczenie pomocy wynikać powinno nie tylko z obowiązku nakreślonego w naszych statutach, a przede wszystkim z solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej środowisk mundurowych.
Możliwości takich działań potrafią znaleźć działacze, wolontariusze i wszyscy ci, którzy bez względu na trudności, indywidualnie świadczą pomoc osobom potrzebującym w naszych środowiskach.
Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin, w szczególności samotni i obłożnie chorzy, w tym kombatanci i inwalidzi wojenni mogą liczyć na wsparcie ze strony poszczególnych ogniw organizacyjnych tworzących naszą Federację. 
Szanowni Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół! 
Powołując się na zapisy statutowe, uchwały programowe przyjęte na ostatnich zjazdach krajowych stowarzyszeń tworzących Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na II Kongresie Federacji w części dotyczącej działalności socjalno-zdrowotnej, uczestnicy niniejszej Narady zwracają się z gorącą prośbą do Zarządów Wojewódzkich, Zarządów Okręgowych i Rejonowych oraz Zarządów Kół, koordynatorów, organizatorów opieki oraz wszystkich działaczy naszej Federacji uczestniczących w tej jakże potrzebnej działalności z następującym apelem:
1. Podjęcie organizacyjnych działań zmierzających do ustawowych zmian rewaloryzacji emerytur i rent mundurowych.
2. Utworzenie struktur organizacyjnych kontynuowania opieki nad obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi świadczeniobiorcami mundurowymi.
3. Aktywnego współdziałania komisji socjalno – zdrowotnych w poszczególnych podmiotach organizacyjnych z instytucjami emerytalno – rentownymi Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w oparciu o resortowe rozporządzenia i regulaminy w celu pomagania w przygotowaniu wniosków o pomoc socjalną i wyjaśnianiu wnioskodawcom o warunkach udzielania takiej pomocy.
4. Propagowanie w środowisku świadczeniobiorców wojskowych i mundurowych informacji o możliwościach oraz warunkach udzielanej pomocy przez fundacje takie jak: w resorcie MON wykonuje Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
5. Inspirowanie własnych komisji socjalno – zdrowotnych (wojewódzkich i rejonowych) oraz Kół do uaktywnienia placówek opieki medycznej na rzecz świadczeniobiorców mundurowych.
6. Zreorganizowanie działalności socjalno – zdrowotnej opierając się na Kole jako podstawowym ogniwie każdego Związku naszej Federacji opartym o dobre koleżeństwo i przyjazne relacje sąsiedzkie.
7. Potraktujmy rok 2014 i przyszły 2015 na przygotowanie tej reorganizacji w poszczególnych ogniwach socjalno – zdrowotnych naszych związków wchodzących w skład Federacji       Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach ograniczonych możliwości otrzymania resortowego wsparcia finansowego wykorzystując do tego celu w dyskusji związkowe media i inne formy organizacyjnych przedsięwzięć. 

W imieniu Uczestników Narady Apel podpisali:

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej
Zdzisław Czarnecki

Organizator Merytoryczny Narady 
Płk dr n. hum. Czesław Marmura 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)