Aktualności

NICZEGO NIE UKRYWAMY

Opublikowano: 05 mar 2018

INFORMACJA O KONCIE „DAROWIZNY” ZA ROK 2017.

W związku z uchwaleniem w dniu 16 grudnia 2016 r. „ustawy represyjnej” w Sali Kolumnowej Sejmu, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP podjęła niezwłocznie (styczeń 2017r.) działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom tej ustawy, poprzez:
- zlecenie podmiotom zewnętrznym przygotowania opinii prawnych i wzorów pism procesowych,
- tworzenie Komitetów Protestacyjnych,
- powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,
- zabezpieczenie logistyczne organizowanych spotkań oraz manifestacji.

Wiązało się to z potrzebą pozyskania dodatkowych środków finansowych, ponieważ roczne składki organizacji-członków FSSM RP, to tylko kwota 28.000 zł.

W tym celu w dniu 10.01.2017 roku założono wyodrębnione konto bankowe o nr 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880 do wpłat środków finansowych w postaci darowizn na rzecz przeciwdziałania skutkom ustawy.

Z inicjatywy koleżanek i kolegów z Białej Podlaskiej i Legionowa w całym kraju utworzono ponad 100 komitetów protestacyjnych. Komitety zorganizowały 61 spotkań w których uczestniczyło ponad 10.000 zainteresowanych.

W okresie od marca do lipca 2017 opracowano szereg opinii prawnych oraz przygotowano wzory odwołań od decyzji obniżających świadczenia emerytalno-rentowe.

W okresie od stycznia 2017 do chwili obecnej przygotowano kilkadziesiąt pism do instytucji krajowych i Unii Europejskiej (z tłumaczeniem na język angielski)

29.04.2017 roku został powołany Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. zmiany „ustawy represyjnej”. FSSM RP zobowiązała się do pokrywania kosztów działalności KIU ze środków otrzymanych jako darowizny na rzecz przeciwdziałania skutkom ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r., gromadzonych na wyodrębnionym koncie bankowym.

W 2017 roku przychody Federacji    z darowizn wyniosły łącznie: 208.286,43 w tym:

a) darowizny dla Federacji:                                     4.900,00
- od osób fizycznych:                                                  2.150,00
- od osób prawnych:                                                   2.750,00

b) darowizny celowe „ustawa emerytalna”        203.386,43
- od osób fizycznych:                                              163.288,43
- od osób prawnych:                                                 40.098,00

Informacja o strukturze kosztów poniesionych w związku z „ustawą represyjną”.

 1. Koszty statutowe „ustawa represyjna” łącznie: 104.727,89 finansowane z o otrzymanych darowizn celowych,w tym:

  - opinie prawne:                                                                   95.223,00
  - materiały informacyjne, promocja działań:                          3.243,49
  - materiały biurowe:                                                                    73,48
  - koszty bankowe rachunku „darowizny”:                                  376,00
  - koszty pocztowe – pisma wysłane w sprawie „ustawy”:         418,00
  - organizacja spotkań:                                                            3.679,02
  - pozostałe koszty:                                                                 1.714,90,
  - udział w „Konferencji- systemy emerytalne służb
  mundurowych”; Budapeszt – wrzesień 2017 r.                       1.564,90
  - pozostałe koszty:                                                                     150,00
   

 2. Koszty statutowe poniesione na rzecz Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zgodnie z zawartym Porozumieniem – w wysokości 33.152,52 PLN, finansowane z o otrzymanych darowizn celowych, w tym:

- materiały biurowe:                                                                         224,98
- koszty utrzymania lokalu:                                                           1.272,00
- delegacje – udział w spotkaniach KIU                                        4.795,90
- organizacja spotkań:                                                                 26.859,64
- szkolenie w ramach KP w Soczewce dla 150 osób                  21.750,12
- organizacja spotkań:                                                                   5.109,52

Rozliczenie księgowe konta "darowizny" na dzień 31.12.2017 r.
Kwota                         konto                                       opis
+ 203.386,43              712-002          Darowizny celowe - Ustawa represyjna
-  104.727,89              510-513          Koszty działalności społecznej - ustawa represyjna
-    33 152,52              510-514          Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
__________________________________________________________________________

 =  65.506,02                                      wynik finansowy działalności "ustawa represyjna"
 -        204,01              200-033          w dyspozycji rzecznika prasowego FSSM.

__________________________________________________________________________

=   65 302,01                                      pozostały środki finansowe

Saldo na 31.12.2017
     65 302,01                   131             Rachunek bankowy - darowizny 7880

Środki gromadzone na koncie „Darowizny”, zgodnie z uchwałą Zarządu FSSM RP, przeznaczane są tylko na działania związane z przeciwdziałaniem „ustawie represyjnej”.

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)