Aktualności

.NOWOCZESNA WSPIERA FSSM RP

Opublikowano: 22 lis 2017

Komunikat

W dniu 15 listopada br. w Warszawie, w siedzibie partii „.Nowoczesna” odbyło się spotkanie Sekretarza Generalnego „.Nowoczesnej” posła Adama Szłapki z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP: Zdzisławem Czarneckim – Prezydentem FSSM RP i nadinsp. w st. spocz. Adamem Rapackim – Prezesem SGP RP. Tematem spotkania było: 1. Udział przedstawicieli „.Nowoczesnej” (posłów i działaczy) w spotkaniach Komitetów Protestacyjnych organizowanych przez Federację i organizacje w niej zrzeszone na terenie kraju. 2. Udział przedstawicieli (posłów i działaczy lokalnych struktur w organizowanych protestach przez środowiska mundurowe (np. planowany protest w dniu 16 grudnia br. w rocznicę uchwalenia przez Sejm „ustawy represyjnej”). 3. Wsparcie medialne przez przedstawicieli „.Nowoczesnej” działań podejmowanych przez Federację i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.

Członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP (Rapacki, Czarnecki) przedstawili pozytywną ocenę dotychczasowego udziału przedstawicieli „.Nowoczesnej” w spotkaniach regionalnych. Wystąpienia posłów (Meysztowicza, Suchonia, Wróblewskiej) podczas spotkań w Bielsku Białej, Krakowie, Przemyślu, Warszawie odbiły się pozytywnym echem w środowisku mundurowym.

Sekretarz Generalny „.Nowoczesnej” Adam Szłapka odnosząc się do stanowiska swojego ugrupowania wobec środowiska mundurowego, poruszając temat „ustawy represyjnej’ wyszedł poza jej obszar. W tej sprawie On sam, jak i inni przedstawiciele „.Nowoczesnej” uważają, że uchwalenie tej ustawy (niezgodnej z Konstytucją) jest plamą na polskim parlamentaryzmie. Biura poselskie „.Nowoczesnej” są otwarte dla wszystkich emerytów mundurowych, pokrzywdzonych „ustawą represyjną”. W biurach tych można otrzymać pomoc w postaci np. przygotowania pism odwoławczych do dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury oraz wsparcie przy zbieraniu podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Działania podejmowane przez obecne władze (PiS i jego satelitów) działają na szkodę bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Ustawianie przeciwko sobie społeczeństwa i służb mundurowych, a nawet przeciwstawianie wewnątrz pokoleniowe w służbach mundurowych w zdecydowany sposób obniża bezpieczeństwo Państwa. „.Nowoczesna” zdecydowanie opowiada się za ukaraniem winnych, natomiast przeciwna jest wszelkiej odpowiedzialności zbiorowej. Kierownictwo „.Nowoczesnej” przekaże lokalnym strukturom partii zalecenie wspierania inicjatyw podejmowanych przez organizacje zrzeszone w Federacji i Komitetach Inicjatywy Ustawodawczej, a w szczególności udziału w zorganizowanych przez środowisko mundurowe protestach.

W wystąpieniach publicznych przedstawicieli „.Nowoczesnej” dotyczących emerytów mundurowych (funkcjonariuszy i żołnierzy) podkreślane będzie wsparcie dla inicjatyw podejmowanych przez FSSM RP.

Uczestnicy spotkania wyrazili pogląd, że sprawa „ustawy represyjnej” nie jest tylko problemem środowiska mundurowego, ale jest to problem społeczny, wyrazem czego byłby efekt działania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP w postaci zebrania kilkuset tysięcy podpisów pod projektem ustawy przywracającej poprzedni porządek prawny.

Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki

P.S. List Posła A. Szłapki "do emerytów mundurowych" odczytany na spotkaniu zorganizowanym w ramach OIU 16 bm. w Kaiszu.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)