Aktualności

O EKWIWALENCIE ZA ZALEGŁE URLOPY RAZ JESZCZE

Opublikowano: 21 gru 2018

INFORMACJA PRAWNA

Jeszcze o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy.
Nowe okoliczności.

 

Obserwujemy pierwsze reakcje Komendantów jednostek Policji na wnioski emerytów i rencistów policyjnych (byłych policjantów), o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy.  Odpowiedzi udzielane naszym Koleżankom i Kolegom są różne i wskazują na brak jednolitego stanowiska w tej kwestii. Niektóre z tych odpowiedzi wskazują na brak formalnej podstawy prawnej do wypłaty stosowanego wyrównania, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. uznającego art. 115a  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego za niezgodny z Konstytucją RP.  Inne zaś podnoszą fakt upływu terminu przedawnienia tego rodzaju roszczenia. Wszystkie one świadczą o braku jasnych wytycznych w tym zakresie ze strony kierownictwa Komedy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sytuacja ta uległa już jednak zmianie. Z oficjalnej odpowiedzi Dyrektora Bira Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji jaką otrzymaliśmy w tej sprawie wiemy, że zakończono tam prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Nowelizacja ta, obejmująca zapewne treść art. 115a ustawy, ma na celu wykonanie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Projekt nowelizacji w dniu 2 listopada 2018 r., został przekazany do Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze szczegółów proponowanych rozwiązań, stąd też nie możemy stwierdzić, jak szeroki zakres obejmą zmiany i na jakim poziomie proponuje się ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.

Zgodnie z procedurą legislacyjną projekt ten, w ramach inicjatywy ustawodawczej przysługującej Radzie Ministrów (rządowi), zostanie złożony na ręce marszałka Sejmu (w praktyce parlamentarnej będzie to tzw. „wniesienie do laski Marszałkowskiej”), który zarządzi jego wydrukowanie i doręczenie posłom. Kiedy to nastąpi, nie wiemy. Niemniej jednak należy wspomnieć, że wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego to obowiązek o charakterze publicznoprawnym, w odpowiednich proporcjach ciążący na wszystkich podmiotach, które dysponują prawem inicjatywy ustawodawczej. Natomiast, co do zasady, obowiązek wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powstaje niezwłocznie, tj. już w momencie ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw RP, w tym przypadku zaraz po dniu 6 listopada 2018 r.  Z faktu, że TK pozostawił ustawodawcy czas na „uzdrowienie” stanu prawnego, nie wynika żadne prawo nieuzasadnionego „przeciągania” procesu legislacyjnego, w tym przypadku dotyczącego odpowiedniej nowelizacji art. 115a ustawy o Policji.

Reasumując, wypłata należnego wyrównania ekwiwalentu pieniężnego nastąpi zapewne nie wcześniej, niż po wejściu w życie odpowiedniej nowelizacji art. 115a ustawy o Policji. Jeżeli nie dojdzie do intencjonalnej obstrukcji, powinno to nastąpić w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Wówczas poznamy także kryteria oraz zasady wypłaty tego świadczenia. Niestety, na chwilę obecną nie można podać bardziej precyzyjnych informacji, w tym także nawet przybliżonego terminu wejścia w życie ustawy nowelizującej.  

Komisja Prawna FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)