Aktualności

OBYWATELE W CZASIE EPIDEMII – KOMUNIKAT

Opublikowano: 10 kwi 2020

WAŻNY KOMUNIKAT INFORMACYJNY

Dotyczy ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - ostrej choroby układu oddechowego wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z grupy koronawirusów. (wg stanu prawnego na dzień 10.04.2020 r.)  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz ich rodzin, przedstawiamy niżej pakiet istotnych informacji nt. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem na terenie naszego Kraju stanu epidemii spowodowanej COVID-19. Informacje zostały wyselekcjonowane w odniesieniu do obywateli jako typowe z punktu widzenia życia codziennego i rodzinnego.

Ograniczenia sposobu przemieszczania się z przekroczeniem granicy oraz obowiązek kwarantanny

 1. Do odwołania zostały wstrzymane przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym z przekroczeniem granicy RP; (Uwaga! Osoby powracające z zagranicy podlegają kwarantannie. O odbywaniu kwarantanny muszą poinformować pracodawcę).
 2. Osoba poddana obowiązkowej kwarantannie odbywa ją razem z osobami wspólnie z nią zamieszkującymi.
 3. Do dnia 11 kwietnia 2020 r.* na obszarze RP zakazane jest przemieszczanie się osób, z wyjątkiem przemieszczania się w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, 2) wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, 3) prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 4) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (np. dokonywania zakupów), w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, 5) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu, 6) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.  

Ograniczenia działalności handlowej i usługowej

 1. Do odwołania ograniczono działalność:

1) polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu. Nie dotyczy to realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos; 2) związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje i spotkania; 3) twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, w tym związaną ze sportem i rekreacją (np. polegającą na prowadzeniu klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness), 4) związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w innych miejscach; 5) związaną z konsumpcją i podawaniem napojów; 6) związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi; 7) związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich; 8) bibliotek, archiwów i muzeów; 9) w zakresie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

 1. Do dnia 11 kwietnia 2020 r.* zakazane jest (w soboty i niedziele) prowadzenie handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.
 2. Do dnia 11 kwietnia 2020 r.* może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, w tym samym czasie, nie więcej niż:

1) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe z tym, że w godzinach 10.00 - 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia; 2) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe - w przypadku stacji paliw płynnych; 3) 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży - w przypadku handlu na straganie lub targowisku - z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów. (Uwaga! Ograniczeń w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie są przestrzegane, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia).

 1. Do dnia 11 kwietnia 2020 r.* osoby kupujące muszą nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe. (Uwaga! Do dnia 11 kwietnia 2020 r. obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk); Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

1) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, 2) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

 1. Do dnia 11 kwietnia 2020 r.* w placówkach pocztowych dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w danej placówce nie może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę placówki pocztowej.  

Ograniczenia działalności leczniczej i opieki zdrowotnej

 1. Czasowe ograniczenie działalności leczniczej dot.:

1) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, 2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, oraz z wyjątkiem:

 1. świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
 2. świadczeń stacjonarnych, udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów;

3) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych, 4) udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 5) sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami.

 1. W czasie obowiązywania stanu epidemii, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy korzystającego ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon. (Uwaga! W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem tych systemów).  

Ograniczenia działalności administracji publicznej

Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

 1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
 2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

(Uwaga! Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ww. ograniczeń podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki).

Ograniczenia zgromadzeń

 1. Do dnia 11 kwietnia 2020 r.* zakazane jest:

1) organizowanie zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzenia; 2) organizowanie innych zgromadzeń w ramach działalności kościołów i związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi.

(Uwaga! Ograniczeń tych nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym).

 1. Od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach. (Uwaga! Zakazu tego nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu).
 2. Do 11 kwietnia 2020 r.* zakazane jest korzystanie z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

(Uwaga! Zakaz ten nie dotyczy: 1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na tych terenach, na podstawie umów zawartych w tym zakresie; 2) działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego) 3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu).

Nakaz określonego sposobu przemieszczania się

 1. Do odwołania w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:

 1. dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 2. osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

 1. Do 11 kwietnia 2020 r.* przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 2. Do 11 kwietnia 2020 r.* zakazane jest korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty.
 
Inne praktyczne informacje:
 1. Wymiana opon na letnie. Wg oficjalnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia można legalnie (bez obaw o mandat) udać się do serwisu na sezonową wymianę opon jeżeli:
 • używamy auta do zaspokajania tzw. niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (tzn. zakupy, wizyty u lekarza, dojazd do apteki, dojazd do pracy), a od wymiany opon uzależnione jest bezpieczeństwo osób poruszających się samochodem i innych uczestników ruchu drogowego.
 • samochód jest wykorzystywany do wykonywania czynności zawodowych i zadań służbowych.
 1. Przegląd techniczny samochodu. Ministerstwo Infrastruktury nie wprowadziło ograniczeń w funkcjonowaniu stacji kontroli pojazdów. MI we współpracy z Izbą oraz Instytutem Transportu Samochodowego przygotowało jednak "wykaz dobrych praktyk", które rekomenduje, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa:

1) Ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą. 2) Jeśli to możliwe, użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać   polecenia diagnosty związane z wykonywaniem badania. 3) Zaleca się, aby w miarę możliwości opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej. 4) Jeśli kilku użytkowników oczekuje na badanie techniczne, powinni zostać w swoim pojeździe. 5) Jeśli zostanie zaobserwowany zły lub podejrzany stan zdrowia, należy postępować zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ministerstwo zwróciło także uwagę, że to pracodawca powinien zapewnić i zorganizować takie warunki pracy, aby były one bezpieczne dla pracowników, uwzględniając zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów w komunikacie zamieszczonym na stronie zaznaczyła, że "ze względu na to, że sytuacja jest dynamiczna, w przyszłości może zapaść decyzja o zamknięciu stacji kontroli pojazdów oraz innych punktów które obecnie funkcjonują".

 1. Wyjazdy na Święta. Przepisy nie mówią wprost, że nie można jechać na Święta do bliskich, ale Ministerstwo Zdrowia stanowczo to odradza. O tym, czy ktoś zostanie ukarany mandatem za przemieszczanie się w tym celu, zdecyduje konkretny policjant. Wszystko zależy od jego interpretacji stanu faktycznego. Wytycznych szczegółowych brak. Nasi następcy nieoficjalnie deklarują podchodzenie do takich kontroli „po ludzku”. Pamiętajmy, co do zasady możemy poruszać się tylko w trzech przypadkach:

1) dojazdu do pracy, 2) wolontariatu oraz 3) załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (zakupy, potrzeba wykupienia leków, udanie się do lekarza, opieka nad bliskimi, itp.). Kto naprawdę nie musi wyjeżdżać, nie lepiej zostanie w domu.  

Uwaga! Zainteresowanych licznymi szczegółowymi uregulowaniami prawnymi odsyłamy do niżej wymienionych aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tutaj);
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tutaj);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tutaj);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tutaj);  

Bieżące informacje i zmiany komunikatów dotyczących ograniczeń związanych z epidemią można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus  

                                                                         Komisja Prawna FSSM RP

 


* Zapowiedź przedłużenia do 19 kwietnia 2020 r.

  Uwaga! Rząd zapowiedział:

 1. przedłużenie obostrzeń:
 • Do 19 kwietnia 2020 r.:
 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).
 • Do 26 kwietnia 2020 r.:
 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.
 • Do 3 maja 2020 r.:
 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.
 • Do odwołania obowiązują ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
 1. Od 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (maseczką, szalikiem, chustą).

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)