Aktualności

ODPOWIADAMY NA PYTANIA DOT. ART. 8A

Opublikowano: 20 wrz 2017

INFORMACJA PRAWNA

Do FSSM kierowane są pytania dotyczące różnych aspektów korzystania przez osoby objęte skutkami ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z „dobrodziejstwa” art. 8a obecnie obowiązującej ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). W związku z powyższym przypominamy, że odpowiedzi na wiele z tych pytań można znaleźć w „Informatorze dla członków FSSM w zakresie korzystania z art. 8a….” , przygotowanym na zlecenie Federacji przez mec. Aleksandrę Karnicką, zamieszczonym na naszej stronie internetowej. w BIBLIOTECE w zakładce „Procedury i Porady”.

Niektóre z tych pytań dotyczą kwestii, które nie są opisane w ww. „Informatorze”, chociażby dlatego, że poruszenie wszystkich możliwych problemów związanych z praktyczną realizacją przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji art. 8a, przy jednoczesnym braku praktyki orzeczniczej, nie jest możliwe. Dlatego też postaramy się odpowiedzieć na poniższe, najczęściej formułowane pytania:

  1. Czy jest jakiś termin na złożenie do Ministra wniosku z art. 8a?
  2. Czy od decyzji Ministra (wydanej ma podstawie art. 8a) będzie można się odwołać?
  3. Czy raz złożony wniosek zamyka możliwość ponownego złożenia wniosku do innego ministra, np. po zmianie rządu?

Ad. 1. Nie ma takiego terminu. „Wniosek o wyłączenie stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b ustawy emerytalnej” można złożyć w każdym czasie; wiele  osób objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. zrobiło to zaraz po wejściu jej w życie, tj. po 1 stycznia 2017 r.  Ustawa ta nie wprowadziła w tym zakresie żadnych ograniczeń czasowych.

Ad. 2. Od negatywnej, dla wnioskodawcy, decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji podjętej na podstawie art. 8a przysługują wszystkie te środki odwoławcze,
z których może korzystać strona postępowania, w tym przypadku emeryt lub rencista jako wnioskodawca. Są to:

  1. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy - kierowany powtórnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 127 § 3 k.p.a.),
  2. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 50 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi),
  3. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Uwaga! Szczegółowa procedura odwoławcza, ze wskazaniem terminów i zasad składania środków odwoławczych, została opisana w ww. ”Informatorze…”  autorstwa mec. Aleksandry Karnickiej.

Ad. 3. Złożenie Wniosku na podstawie art. 8a ustawy emerytalnej i zrealizowanie całej procedury odwoławczej od decyzji negatywnej, a więc w sytuacji, gdy nie przysługuje już stronie (wnioskodawcy) żaden środek odwoławczy, decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji - jako naczelnego organu administracji publicznej, staje się prawomocna. Rozważania na temat możliwości wzruszania, w przyszłości, decyzji prawomocnych (ostatecznych) wydanych przez aktualnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 8a, w chwili obecnej są przedwczesne i mogą mieć charakter jedynie teoretyczny. Faktem jest, że Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje taką możliwość ale w ściśle określonych sytuacjach (art. 145-163 k.p.a.).  Niemniej jednak na obecną chwilę nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy i kiedy zaistnieją przesłanki umożliwiające wzruszenie takich decyzji. 

Zespół Prawny FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)