Aktualności

ODPOWIEDŹ MSWiA NA SZÓSTY WNIOSEK FSSM RP

Opublikowano: 23 kwi 2017

KOMENTARZ FSSM

do odpowiedzi MSWiA na wniosek FSSM z dnia 20.03.2017 r. o udzielenie informacji publicznej odnoszącej się do powodów radykalnej zmiany projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, 
z dnia 12 lipca 2016 r. na wersję z dnia 14 listopada 2016 r.

Uważna lektura udzielonej nam odpowiedzi na pytanie o okoliczności i powody fundamentalnej zmiany projektu ustawy represyjnej z 12 lipca 2016 r. na wersję z 14 listopada 2016 r., w zasadzie jest jasna, w takim znaczeniu, że żadnej klarownej odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Natomiast po raz kolejny czytamy, że nasze pytania nie mają charakteru pytań o informację publiczną.  Nie zgadzamy się z takim stanowiskiem.

Niezależnie od powyższego, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA przedstawił nam przebieg prac nad projektem ustawy represyjnej, który jednak nie wiele ma wspólnego z prawem i rzetelną legislacją.   Przypomnijmy:

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mimo wprowadzenia do projektu z 12 lipca 2016 r. fundamentalnych zmian, nie przedłożył go zainteresowanym podmiotom do powtórnej konsultacji. Zignorował też zasadę przyzwoitej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji. Napisano nam, że „projekt z 14.11.2016 r. nie był przekazany do powtórnego zaopiniowania  w ramach konsultacji publicznych”. Nie wyjaśniono tylko, dlaczego tak się stało i dlaczego Minister nie dopełnił obowiązku prawnego wynikającego z § 48 ust. 2 pkt 2 Regulaminu pracy RM. Przepis ten zobowiązuje projektodawcę (w przypadku wprowadzenia do projektu ustawy istotnych zmian), do poddania go powtórnym konsultacjom, czego nie uczyniono
  2. Prezes Rządowego Centrum Legislacji odstąpił od skierowania projektu ustawy represyjnej do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, czym nie dopełnił obowiązku prawnego wynikającego  z § 72 ust. 1 i nast. Regulaminu pracy RM.
  3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uzyskał wymaganej opinii Rady Legislacyjnej, czym nie dopełnił obowiązku prawnego wynikającego  z § 60 ust. 3 pkt 4  Regulaminu pracy RM.
  4. Raport z konsultacji publicznych, o którym pisze Zastępca Dyrektora DB MSWiA został sporządzony, ale do projektu z 12 lipca 2016 r. Nasze pytanie dotyczyło jednak Raportu do projektu z 14 listopada 2016 r. Wiemy już, że Raportu tego, choć był wymagany na podstawie § 60 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Pracy RM, nigdy nie sporządzono.  

Mając przed sobą wystąpienie FSSM o udostępnienie informacji publicznej oraz odpowiedź przygotowaną przez Zastępcę Dyrektora DB MSWiA, wnioski które się nasuwają pozostawiamy naszym czytelnikom.

Opracowano w Podzespole II FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)