Aktualności

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA

Opublikowano: 11 mar 2021

Informacja

Dot. sposobu wyliczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ)

Na początek kilka wskazań ogólnych.

  1. Odwołujący się jako wnoszący apelację od wyroku Sądu I instancji, ma ustawowy obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ).
  2. Nieuzupełnienie przez odwołującego się w wyznaczonym przez sąd terminie braku apelacji polegającego na nieoznaczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ) może stanowić podstawę jej odrzucenia.
  3. Wskazana w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ) może podlegać sprawdzeniu przez sąd. Zadaniem sądu drugiej instancji jest sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia wówczas, gdy jest ona niejasna. W tym celu może posłużyć się wszelkimi możliwymi sposobami, w tym samodzielnie przeprowadzić działania matematyczne według algorytmu wyznaczonego przez obowiązujące przepisy. Błędne wskazanie w apelacji WPZ nie wywołuje jednak żadnych ujemnych konsekwencji prawnych dla odwołującego się.
    (Bardziej zainteresowanych odsyłamy do art. 386 § 2 k.p.c., art. 373 § 1 k.p.c., art. 25 § 1 k.p.c., Uchwały SN z 7 lipca 2005 r. II UZP 7/05, Postanowienia SN z dnia 8 grudnia 2016 r. I CZ 97/16 oraz Uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 20 lipca 2016 r., III UZP 2/16).

          Przedmiotem żądania w naszych sprawach odwoławczych jest zmiana wysokości świadczenia emerytalnego, czyli powtarzającego się na przyszłość, poprzez przywrócenie emerytury lub renty w należnej wcześniej wysokości oraz wypłata świadczenia zaległego, liczonego od dnia 1 października 2017 r.

          W naszym przypadku wartością przedmiotu zaskarżenia (WPZ), którą powinniśmy wskazać w apelacji, będzie kwota pieniężna brutto, będąca różnicą między należnym nam świadczeniem, wypłacanym przed 1 października 2017 r. a świadczeniem wypłacanym po 1 października 2017 r., zmniejszonym na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Kwotę tą, wyliczoną w skali miesiąca, należy pomnożyć prze liczbę miesięcy, które upłynęły od dnia 1 października 2017 r. do dnia złożenia apelacji. 
Przykład! Przy dochodzonej kwocie 2 500 zł. w skali miesiąca (będącej różnicą między tym co powinniśmy otrzymywać a tym co otrzymujemy od 1.10.2017 r. po obniżce miesięcznie), wyliczenie będzie wyglądało w sposób następujący:

2 500 zł x 36 mies. [3 lata – od 1.10.2017 r. do 01.09.2020 r.] + 2 500 x 5 mies. [od 1.10.2020 do 28.02.2021 r.] = 102 500 zł. brutto (Bardziej zainteresowanych odsyłamy do art. 19 -22 k.p.c.).

    Powyższe wyliczenie starajmy się wykonać dokładnie, ale jak wyżej wskazaliśmy, nie obawiajmy się negatywnych skutków w przypadku pomyłki. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można wymagać, aby ubezpieczony określił dokładnie żądanie, a w sprawach o prawo majątkowe oznaczył wartość przedmiotu sporu. Sąd jest uprawniony do wyjaśnienia tej kwestii poprzez przeprowadzenie czynności wyjaśniających, których celem jest w szczególności dokładniejsze określenie zgłoszonych żądań (patrz Uchwała SN z 7 lipca 2005 r. II UZP 7/05).

Uwaga! wzrost ww. (przykładowej) kwoty z tytułu należnej waloryzacji będzie trudny do samodzielnego wyliczenia. Musimy założyć, że w przypadku zakończenia naszej sprawy korzystnym wyrokiem prawomocnym, przywracającym świadczenie w należnej wysokości, ZER dokona, w sposób właściwy, stosownych naliczeń z uwzględnieniem wskaźników waloryzacji. Niezależnie od tego w najbliższym czasie postaramy się przygotować informację dot. sposobu sprawdzenia (weryfikacji) naliczeń dokonanych przez ZER.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)