Aktualności

PISZEMY DO PARLAMENTARZYSTÓW

Opublikowano: 06 gru 2023

Warszawa, dnia 1 grudnia 2023 r.

Pan Arkadiusz MYRCHA
Przewodniczący
Sejmowej Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Szanowny Panie Przewodniczący

W imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, będącej organizacją powołaną do reprezentowania interesów stowarzyszeń członkowskich, składam Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed Komisją i Panem osobiście. Jako uważni obserwatorzy życia społecznego i politycznego, dostrzegamy ogrom zadań związanych z przywracaniem praworządności niszczonej przez ostatnich osiem lat. Doświadczyło tego boleśnie tysiące emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy służb objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Wielu z nich, odartych z honoru i godności, sprowadzonych na skraj ubóstwa, zmarło w poczuciu krzywdy jakiej doznali od Państwa, któremu wiernie służyli, często z narażeniem życia i zdrowia, także przez długie lata po transformacji ustrojowej 1990 r. Nie doczekali sprawiedliwości. Jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jesteśmy im winni pamięć i zobowiązanie przywrócenia należnego honoru i godności także po odejściu na wieczną służbę. Nasi emeryci już od ponad sześciu lat walczą o swoje prawa przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest to jednak proces długi i nie zawsze, wbrew oczywistym faktom i dowodom oraz stanowisku Sądu Najwyższego wyrażonemu w uchwale Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 16 września 2020 r., prowadzi do pozytywnego jego zakończenia.

Obserwujemy skrajnie niepokojące zjawisko rozejścia się linii orzeczniczych poszczególnych sądów, głównie sądów apelacyjnych, orzekających w sprawach odwoławczych osób dotkniętych ww. ustawą represyjną. W tożsamych stanach faktycznych i prawnych zapadają diametralnie różne wyroki.

Uzasadnionym byłoby oczekiwanie aktywności w tym zakresie Sądu Najwyższego, którego zadaniem jest m.in. zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych. Niestety, nie zaobserwowaliśmy po stronie SN tego rodzaju działań, choć problem dotyczy tysięcy osób skarżących decyzje organu emerytalnego, godzące wprost w podstawy ich egzystencji.  

Wskazując na powyższe zagadnienia sygnalizujemy tylko część problemów, z jakimi przyszło się mierzyć tysiącom emerytów i rencistów służb mundurowych, dotkniętych nieludzkim prawem ustanowionym przez poprzednią  większość sejmową. Z uwagi na mnogość stanów faktycznych i zawiłości prawne dotyczące sytuacji osób represjonowanych powstałych na przestrzeni ostatnich sześciu lat, optymalnym sposobem naprawienia niewyobrażalnych krzywd ludzkich byłaby droga legislacyjna i przyjęcie odpowiednich uregulowań ustawowych. Wydaje się jednak, że z powodów, których nie musimy szerzej uzasadniać, w najbliższym czasie droga legislacyjna może okazać się nie w pełni skuteczna. Z drugiej strony pokrzywdzeni nieprzerwanie odchodzą z tego świata nie doczekawszy się elementarnej sprawiedliwości. Trudno o większy powód do szybkich działań w tych sprawach. Stąd też, licząc na zrozumienie opisanej wyżej sytuacji ze strony kierowanej przez Pana Komisji, deklarujemy gotowość współpracy na poziomie eksperckim w celu wypracowania możliwych rozwiązań prawnych, mogących ulżyć losowi tysięcy pokrzywdzonych emerytów i rencistów służb mundurowych oraz przywrócić należną im cześć i honor.

Życzymy Panu Przewodniczącemu sukcesów w realizacji zadań stojących przed tak ważną Komisją.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

__________________________
Pismo w formacie .pdfWarszawa, dnia 27 listopada 2023 r.

Pan Tomasz SZYMAŃSKI
Przewodniczący
Sejmowej Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych

Szanowny Panie Przewodniczący

W imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP składam Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji  Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań które stoją przed Panem i całą komisją. Sprawy będące w bezpośredniej kompetencji komisji w zakresie administracji rządowej jak i spraw wewnętrznych to jak wiadomo domena nie tylko polityków, lecz także całego aparatu władzy publicznej i całego żywotnie tymi działaniami zainteresowanego społeczeństwa.

Niestety ostatnie lata wyraźne pokazały, że zgodne z prawem, właściwe,  praworządne działanie w interesie społeczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do interwencji podejmowanych miedzy  innymi przez Policję czy Straż Graniczną może zostać łatwo zniweczone.

Dlatego organizacje tworzące Federację dostrzegają potrzebę przywrócenia właściwie ukształtowanych działań organów spraw wewnętrznych  zgodnych z obowiązującym prawem na rzecz bezpieczeństwa      i porządku publicznego.

Pomocną rolę mogą tu odegrać organizacje pozarządowe zwłaszcza byłych funkcjonariuszy służb mundurowych MSWIA.

Niestety w niedawnej przeszłości wiele z nich zostało zdyskredytowanych przez ówczesne kierownictwo resortu spraw wewnętrznych. Zarysował się wyraźny podział na lepszych i gorszych funkcjonariuszy. Również szereg spraw natury socjalnej wymaga nowego uregulowania.

Wyrażamy gotowość współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leżą sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Życzymy Panu Przewodniczącemu sukcesów w realizacji zadań stojących przed Komisją.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

__________________________
Pismo w formacie .pdfWarszawa, dnia 23 listopada 2023 r.                   

Pan dr Andrzej GRZYB
Przewodniczący
Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Szanowny Panie Przewodniczący

W imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP składam Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Zdajemy sobie sprawę z wagi zadań, które stoją przed Panem i całą Komisją. Sprawy obronności państwa i funkcjonowania sił zbrojnych to nie tylko domena polityków i wojskowych, lecz także całego społeczeństwa.

Widzimy pilną potrzebę uporządkowania systemu kierowania obronnością państwa oraz kierowania i dowodzenia wojskami, a także przywrócenia zasad sprawowania cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi. Istotnym zadaniem jest odtworzenie systemu obrony cywilnej. 

Ważną rolę w umacnianiu obronności państwa mogą odegrać organizacje pozarządowe, a zwłaszcza stowarzyszenia zrzeszające byłych żołnierzy. Niestety, w niedawnej przeszłości wiele z nich zostało odtrąconych przez ówczesne kierownictwo resortu obrony narodowej. Zarysował się wyraźny podział na lepszych i gorszych żołnierzy. Szereg spraw natury socjalnej wymaga nowego uregulowania.

Wyrażamy gotowość współdziałania ze wszystkimi, którym na sercu leżą sprawy obronności  państwa  i bezpieczeństwa jego obywateli.

Życzymy Panu Przewodniczącemu sukcesów w realizacji trudnych zadań stojących przed Komisją.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

__________________________
Pismo w formacie .pdfPan gen. broni dr Mirosław RÓŻAŃSKI
Przewodniczący
Senackiej Komisji Obrony Narodowej

Szanowny Panie Generale

W imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP składam Panu Generałowi serdeczne gratulacje z okazji wyboru na funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej.

Zdajemy sobie sprawę z wagi zadań które stoją przed Panem i całą Komisją. Widzimy pilną potrzebę uporządkowania systemu kierowania obronnością państwa oraz systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a także przywrócenia zasad sprawowania cywilnej i demokratycznej kontroli nad wojskiem. Istotnym zadaniem jest odtworzenie systemu obrony cywilnej oraz systemu przygotowania rezerw osobowych i materiałowych

Sprawy obronności państwa i funkcjonowania sił zbrojnych to nie tylko domena polityków i wojskowych, lecz także całego społeczeństwa, Ważną rolę w umacnianiu obronności państwa mogą odegrać organizacje pozarządowe. Niestety, w niedawnej przeszłości wiele z nich zostało odtrąconych przez ówczesne kierownictwo resortu obrony narodowej. Zarysował się wyraźny podział na lepszych i gorszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Szereg spraw natury socjalnej wymaga nowego uregulowania.

Wyrażamy gotowość współdziałania ze wszystkimi, którym na sercu leżą sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa jego obywateli.

Życzymy Panu Generałowi sukcesów w realizacji trudnych zadań stojących przed Komisją.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

__________________________
Pismo w formacie .pdf


Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)