Aktualności

PISZEMY DO WŁADZY WYKONAWCZEJ

Opublikowano: 16 gru 2023

Warszawa, dnia 14 grudnia 2023 r.

Pan Donald TUSK

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze

W imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP składam Panu serdeczne gratulacje z okazji powołania na urząd Prezesa Rady Ministrów.

Wziął Pan na siebie ogromny ciężar. Realizacja podjętych zobowiązań będzie wymagała ogromnego wysiłku i wsparcia  rzeszy Polek i Polaków. W tym wielkim dziele przywracania normalności  i zasad demokratycznego państwa prawa może Pan liczyć na nasze poparcie.

Cieszą słowa o potrzebie miłości, solidarności, budowania jedności i wspólnoty narodowej  oraz szacunku do prawa. Doceniamy wagę słów o potrzebie zapewnienia silnej pozycji Polski w NATO i Unii Europejskiej. Liczymy na to, że Polska będzie „dobrze, nowocześnie uzbrojona”.

Wyrażamy przekonanie, że „koalicja 15 października” poświęci należną uwagę problemom socjalnym. Społeczeństwo naszego kraju oczekuje sprawiedliwego podziału wypracowanych dóbr i korzystania z efektów rozwoju gospodarczego państwa.

Emeryci mundurowi dotknięci skutkami ustaw represyjnych  oczekują na usunięcie ich z obiegu prawnego i naprawę doznanych krzywd. Podobną nadzieję mają mundurowi oczekujący na zaprzestanie pozbawiania ich prawa do wypracowanej drugiej emerytury.

W procesie przywracania praworządności ważną rolę mogą  odegrać organizacje pozarządowe, zwłaszcza zrzeszające  byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Niestety, w ostatnich latach rządzący zarysowali wyraźny, ale szkodliwy podział na „lepszych” i „gorszych” żołnierzy i funkcjonariuszy. Jest to przejaw szkodliwego zerwania więzi pokoleniowej tam, gdzie przekazywanie doświadczeń następcom jest istotą usprawniania każdej organizacji. 

My, funkcjonariusze i żołnierze w rezerwie oraz stanie spoczynku deklarujemy gotowość do współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leżą sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego oraz porządku publicznego w naszym państwie.

 Życzymy Panu Premierowi wytrwałości w działaniu i sukcesów w realizacji zamierzonych celów i zadań stojących przez Pańskim rządem.

„Szczęśliwej Polski już czas”.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz Henryk Budzyński

______________________________
Pismo w formacie .pdfWarszawa, dnia 14 grudnia 2023 r.

Pan Władysław KOSINIAK - KAMYSZ

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Obrony Narodowej

Szanowny Panie Premierze

W imieniu członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP składam Panu serdeczne gratulacje z okazji powołania Pana na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Obrony Narodowej.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwań, które stają przed Panem. My, żołnierze i funkcjonariusze w rezerwie oraz w stanie spoczynku, mając na uwadze potrzebę umacniania bezpieczeństwa państwa i jego sił zbrojnych,  widzimy potrzebę przywrócenia na właściwe tory zasad sprawowania cywilnej, demokratycznej kontroli nad wojskiem, wprowadzenia sprawnego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz odtworzenia obrony cywilnej. Uporządkowania wymaga sposób dokonywania zakupów uzbrojenia i sprzętu bojowego. Niepokój budzi marginalizacja żołnierskich organów przedstawicielskich.

Ostanie lata pokazały jak bardzo środowiska mundurowe zostały zmarginalizowane w społeczeństwie. Nasza ofiarna służba Ojczyźnie oceniana jest jako służba totalitarnemu państwu, a nawet obcemu mocarstwu. Zastosowane wobec wielu z nas drastyczne środki prawne i administracyjne zepchnęły na skraj nędzy wielu funkcjonariuszy i żołnierzy oraz pozbawiły nas całkowitego kontaktu z macierzystymi jednostkami, w których pozostawiliśmy nasze serca i oddanie, oraz część swojego  zdrowia. Zarysował się wyraźny podział na lepszych gorszych żołnierzy.

Wyrażamy przekonanie, że kierowany przez Pana Premiera resort obrony narodowej podejmie działania zmierzające do uporządkowania spraw socjalnych, a wszyscy  emeryci mundurowi podejmujący pracę po zakończeniu służby uzyskają prawo do drugiej emerytury. Liczymy również na wsparcie naszych działań mających na celu usunięcie z systemu prawnego ustaw represyjnych, dyskryminujących  funkcjonariuszy i żołnierzy

Ważną rolę w umacnianiu obronności państwa mogą odegrać organizacje pozarządowe. Jako przedstawiciele różnych środowisk mundurowych wyrażamy gotowość współdziałania ze wszystkimi, którym na sercu leżą sprawy obronności  państwa  i bezpieczeństwa jego obywateli.

Życzymy Panu Premierowi sukcesów w realizacji trudnych zadań stojących przed Panem.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

_____________________________
Pismo w formacie .pdfWarszawa, dnia 14 grudnia 2023 r.

Pan Marcin KIERWIŃSKI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP składam Panu serdeczne gratulacje z okazji powołania na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdajemy sobie sprawę z wielu wyzwań, przed którymi Pan staje. Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli oraz przywrócenie właściwego stosunku służb mundurowych do społeczeństwa to problemy żywotnie interesujące nie tylko aparat władzy publicznej, lecz także szerokie rzesze mieszkańców naszego kraju.

Niestety ostatnie lata wyraźne pokazały, że zgodne z prawem, właściwe,  praworządne działanie w interesie społeczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do interwencji podejmowanych miedzy  innymi przez Policję czy Straż Graniczną może zostać łatwo zniweczone.

Dlatego stowarzyszenia tworzące Federację Służb Mundurowych RP widzą potrzebę przywrócenia należycie ukształtowanych działań w kwestiach dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, prowadzenia polityki migracyjnej, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

Pomocną rolę mogą tu odegrać organizacje pozarządowe zwłaszcza byłych funkcjonariuszy służb mundurowych MSWIA. Niestety, w niedawnej przeszłości wiele z nich zostało zdyskredytowanych przez ówczesne kierownictwo resortu spraw wewnętrznych. Zarysował się wyraźny podział na lepszych i gorszych funkcjonariuszy.

Wyrażamy przekonanie, że kierowany przez Pana Premiera resort podejmie działania zmierzające do uporządkowania spraw socjalnych, a wszyscy  emeryci mundurowi podejmujący pracę po zakończeniu służby uzyskają prawo do drugiej emerytury. Liczymy również na wsparcie naszych działań mających na celu usunięcie z polskiego systemu prawnego ustaw represyjnych.

My, funkcjonariusze i żołnierze w rezerwie oraz stanie spoczynku jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leżą sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.

Życzymy Panu Ministrowi sukcesów w realizacji zadań stojących przed resortem.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

_____________________________
Pismo w formacie .pdfWarszawa, dnia 14 grudnia 2023 r.

Pan prof. Adam BODNAR

Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, składam Panu serdeczne gratulacje z okazji powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości.

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakie stoją przed Ministerstwem Sprawiedliwości i Panem osobiście w zakresie kierowania administracją rządową w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Jako uważni obserwatorzy życia społecznego i politycznego dostrzegamy ogrom zadań związanych z przywracaniem praworządności w naszym kraju niszczonej przez ostatnich osiem lat, także w obszarze sądownictwa i prokuratury.

Wiemy, że z racji Pana wcześniejszych doświadczeń zawodowych, w tym związanych ze sprawowaniem urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, jak mało kto ma Pan świadomość naruszeń w ostatnich latach wolności i praw obywatelskich przez organy władzy publicznej. Wie Pan doskonale, że to głównie na sądach spoczął obowiązek ochrony obywateli przed arbitralnością władzy publicznej, która niesiona fałszywym przeświadczeniem o działaniu w imieniu Suwerena, zatraciła swoją misję służenia ludziom.

Doświadczyło tego boleśnie tysiące byłych funkcjonariuszy służb mundurowych objętych ustawami represyjnymi. Wielu z nich, odartych z honoru i godności, sprowadzonych na skraj ubóstwa zmarło w poczuciu krzywdy jakiej doznali od Państwa, któremu wiernie służyli, często z narażeniem życia i  zdrowia, także przez długie lata po transformacji ustrojowej 1990 r. Wiemy, że sprawy te są Panu Ministrowi doskonale znane.

Jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jesteśmy winni ludziom skrzywdzonym pamięć i zobowiązanie przywrócenia należnego im honoru i godności, także po odejściu na wieczną służbę.  Żyjący, w większości ludzie starsi, już od wielu lat walczą o swoje prawa przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest to jednak proces długi i nie zawsze, wbrew oczywistym faktom i dowodom oraz stanowisku Sądu Najwyższego wyrażonemu w uchwale Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 16 września 2020 r., prowadzi do pozytywnego jego zakończenia.

Przyczyną wskazanego wyżej stanu rzeczy jest, poza wieloma innymi czynnikami, sposób organizacji pracy sądów kierowanych przez ich prezesów. Nie jest tajemnicą, że osoby sprawujące tę funkcje pochodzą z klucza politycznego i utożsamiają się z ideą ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. oraz jej skutkami, stąd nie przejawiają inicjatywy w zakresie analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i nie reagują na oczywiste rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych sędziów.

W tożsamych stanach faktycznych i prawnych, w tym samym sądzie, zapadają diametralnie różne wyroki, w przypadku sądów apelacyjnych z atrybutem prawomocności negatywnego dla skarżącego orzeczenia. Analiza uzasadnień tych wyroków prowadzi do wniosku, że niektórzy sędziowie, z tylko sobie znanych powodów, nie stosują prokonstytucyjnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), ignorując przy tym przywołaną wyżej  uchwałę interpretacyjną Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r.

Osobnym problemem w procesach odwoławczych jest realna możliwość  wnoszenia przez skarżących skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego. Odnotowujemy przypadki kontrowersyjnych postanowień SN wydanych w składzie jednoosobowym przez sędziego przeniesionego do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN, do niedawna radcę prawnego, na etapie tzw. „przedsądu”, odmawiających przyjęcia skargi kasacyjnej, a tym samym definitywnie zamykających drogę do jej merytorycznego rozpoznania.

Na konieczność zmiany przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego regulujących instytucję tzw. „przedsądu” wskazało stanowisko Biura Analiz Sejmowych już w 2017 r., wg którego:  …brak mechanizmów kontrolnych, które zapobiegałyby niebezpieczeństwu nieracjonalnej subiektywizacji rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia kasacji do rozpoznania może naruszać ważne wartości konstytucyjne demokratycznego państwa prawnego.

Wskazując na powyższe zagadnienia sygnalizujemy tylko część problemów z jakimi przyszło się mierzyć tysiącom emerytów i rencistów służb mundurowych dotkniętych nieludzkim prawem ustanowionym przez poprzednią  większość sejmową. Z uwagi na mnogość stanów faktycznych i zawiłości prawne dot. sytuacji osób represjonowanych powstałych na przestrzeni ostatnich sześciu lat, optymalnym sposobem naprawienia niewyobrażalnych krzywd ludzkich byłaby droga legislacyjna i przyjęcie odpowiednich uregulowań ustawowych. Wydaje się jednak, że z powodów, których nie musimy szerzej uzasadniać, w najbliższym czasie droga ta może okazać się nie w pełni skuteczna.

Z drugiej strony pokrzywdzeni nieprzerwanie odchodzą z tego świata nie doczekawszy się elementarnej sprawiedliwości. Trudno o większy powód do szybkich działań w ich sprawach. Stąd też licząc na zrozumienie opisanej wyżej sytuacji ze strony Pana Ministra, deklarujemy gotowość współpracy w celu wypracowania możliwych rozwiązań prawnych mogących ulżyć losowi tysięcy pokrzywdzonych emerytów i rencistów służb mundurowych oraz przywrócić należną im cześć i honor.

Życzymy Panu Ministrowi wytrwałości i wielu sukcesów w realizacji zadań tak ważnego resortu, zmierzających do odrodzenia stanu praworządności w naszym kraju.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący FSSM RP
płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

_____________________________
Pismo w formacie .pdf


Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)