Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP

Opublikowano: 16 mar 2018

Warszawa, dnia 22.02.2018 r.

PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

w dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115, odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Zarządu Federacji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz  8 osób zaproszonych w charakterze gości. Listy obecności  - załącznik nr 1.
Obradom przewodniczył Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki, który zaproponował aby obrady ZF protokołowała p.o. Sekretarza Generalnego FSSM RP – Bogusława Łukasiewicz.
Po weryfikacji list obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na sali jest kworum (14 na 25 członków Zarządu Federacji) i uchwały oraz decyzje podjęte przez Zarząd będą prawomocne.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny. Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzje o głosowaniu jawnym.
Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad, który został przekazany członkom Zarządu Federacji wraz z zaproszeniem. Porządek obrad po zmianach i uzupełnieniu został przyjęty jednogłośnie - załącznik nr 2.

Tematy posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne FSSM RP;
2. Sprawozdanie z działań przeciwko „ustawie represyjnej”;
3. Przygotowanie do III Kongresu Federacji;
4. Sprawy wniesione do porządku obrad.

Ad. 1 – Sprawy organizacyjne

1. Realizacja zadań statutowych przez Federację.

Zadania realizowane są zgodnie z przyjętym  „Planem działań Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP” na okres wrzesień 2017 r. – grudzień 2020 r. W planie tym skoncentrowano się na działaniach p-ko „ustawie represyjnej”. 
Uwag do realizacji zadań nie wniesiono.

2. Rozpoznanie wniosku SKPP o przyjęcie w poczet członków wspierających.

Jan Kruszyński przedstawił wniosek o przyjęcie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej z siedzibą we Wrocławiu w poczet członków wspierających Federacji. Po zapoznaniu się z całością przekazanej dokumentacji, a w szczególności Statutem SKPP (zbieżne z celami Federacji) zarekomendował Zarządowi FSSM RP przyjęcie SKPP w skład członków wspierających.
Ze strony SKPP w posiedzeniu Zarządu Federacji  udział wziął:
- Jan Strzeliński – członek SKPP – Oddział Warszawa, potwierdzając wolę czynnego włączenia się w prace FSSM RP  przedstawił plany działania Stowarzyszenia, poprzez:
     - organizacja kadry kierowniczej Policji (komendacji, kierownicy jednostek organizacyjnych),
     - współpraca z jednostkami Policji w zakresie doradczym,
     - organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i współpraca w tym zakresie z uczelniami,
     - przygotowywanie programów telewizyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

Na wniosek przewodniczącego obrad Zarząd Federacji podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia SKPP w skład członków wspierających Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – Uchwała Nr 29/II/2018 – załącznik nr 3

3. Sprawozdanie finansowe.

Skarbnik FSSM RP - Ewa Grzegorczyk przedstawiła sprawozdanie finansowe Federacji obejmujące rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017. W swoim wystąpieniu poinformowała, że Federacja dysponuje dwoma kontami bankowymi: kontem składkowym oraz kontem „darowizna”. Konto składkowe (środki pochodzące od członków Federacji) wydawane są na potrzeby organizacyjne Federacji, natomiast środki z kontra „darowizna”, jako środki celowe tylko na działania związane z ”ustawą represyjną”. Cześć środków otrzymanych jako darowizny na rzecz przeciwdziałania skutkom „ustawy represyjnej” jest przeznaczana na pokrycie kosztów działalności Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że  wcześniejsza zmiana wysokości składki z 1 zł na 0,50 zł w obecnej sytuacji jest niewystarczająca.

W dyskusji z udziałem (H. Grobelny, R. Góran i H. Budzyński) wyjaśniono zgłaszane uwagi i propozycje do przedstawionego sprawozdania finansowego FSSM RP za 2017 r.

Na wniosek przewodniczącego obrad Zarząd Federacji w głosowaniu jawnym przyjął Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2017 FSSM RP głosami : - 13 za,  1 – się wstrzymał, 0 głosów przeciwUchwała Nr 30/II/2018 – załącznik nr 4

4. Kontrola z działalności merytorycznej i finansowej FSSM RP

Zdzisław Pietryka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie oceniające działania merytoryczne i finansowe Federacji w 2017 r. Podkreślił, że Zarząd Federacji realizował zadania merytoryczne zgodnie z przyjętą na II Kongresie Uchwała Programową. Po uchwaleniu „ustawy represyjnej” działania skoncentrowano na przeciwdziałaniu skutkom tej ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, że to właśnie Federacja zainspirowała szereg przedsięwzięć, które podchwyciły inne organizacje.  Przeprowadzona kontrola wydatków Federacji w 2017 r . również wskazuje, ze były one dobrze udokumentowane, prawidłowo opisane a także świadczą o rozważnym i racjonalnym gospodarowaniu. Środki finansowe pozyskane na konto „darowizna” wydatkowane były na działania p-ko „ustawie represyjnej”. Przedstawione dzisiaj sprawozdanie będzie częścią sprawozdania przygotowywanego przez Komisję Rewizyjna na III Kongres FSSM.

Zarząd Federacji przyjął bez uwag sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 5  

 

Ad.2 – Działania przeciwko „ustawie represyjnej”.

1. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Andrzej Rozenek – podziękował wszystkim za zaangażowanie w zbieranie podpisów pod projektem zmiany „ustawy represyjnej”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to nasza legitymacja do dalszych działań. Nadal najważniejszym zadaniem jest walka o przywrócenie praw nabytych jak również cementowanie środowiska mundurowego. Nie możemy dać się podzielić. Będąc współorganizatorem mającej  odbyć się w Brukseli  Konferencji „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy w Polsce” – jestem przekonany, że jedziemy z podniesioną głową. Jedno jest pewne, że przekazana przez nas rzetelna informacja wzbudzi zainteresowanie członków Parlamentu Europejskiego. Następnym etapem naszej walki są wybory samorządowe, euro parlamentarne oraz do polskiego Parlamentu, na których musimy się skoncentrować i nie zmarnować żadnego głosu. Nie dajmy się podzielić. W naszym środowisku służb mundurowych nie ma wrogów – są sami sojusznicy. Ze swojej strony obiecuję, że nie spocznę dopóki sprawcy tej haniebnej ustawy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Marek Dukaczewski – Toczymy kamień pod górę. Jest nam trudno, ale coraz bliżej przełomu a wtedy nabierze on rozpędu. Jestem przekonany, że wszystkie środowiska mundurowe ruszą ze zdwojona siłą. Ruszą i żołnierze nad którymi zbiera się zemsta rządzących (ustawa degradacyjna oraz oczekująca w „zamrażarce sejmowej”  ustawa - druk 1105). Chce podkreślić zaangażowanie członków KIU, przedstawicieli Komitetów Protestacyjnych oraz Biura Federacji w : przygotowanie zbierania podpisów, zbieranie podpisów, ich weryfikacji i profesjonalnego przygotowania do przekazania. Kancelaria Sejmu wyraziła uznanie, stwierdzając, że nikt do tej pory tak profesjonalnie nie przygotował list poparcia dla projektu ustawy obywatelskiej. Ważnym zadaniem jest abyśmy nie dali się podzielić oraz zwieść rządzącym oraz ich poplecznikom. Zwracam się do przedstawicieli SKPP – nie wierzcie w rzetelność TVP. Przygotowany przez Was materiał zostanie przekazany jako poparcie dla rządzących.

Stanisław Wziątek – Na wstępie pragnę podziękować kolegom: Rozenkowi, Rapackiemu, Dukaczewskiemu i Czarneckiemu za zaangażowanie w sprawę zwalczania „ustawy represyjnej”, która do chwili obecnej ich nie dotknęła. Dziękuje za spotkania w kraju z środowiskiem mundurowym, ale nie tylko, bo uczestniczyli w tych spotkaniach przedstawiciele innych środowisk, którym nie jest po drodze z obecna władzą. Te spotkania inspirowały środowiska w terenie do organizowania się, podejmowania działań. Nie możemy zapomnieć, że to właśnie PO rozpoczęła w 2009 r majstrowanie przy emeryturach i rentach mundurowych. Oni wskazali kierunek. PIS to wykorzystał, łamiąc wszelkie zasady praworządności. Jestem przekonany, że na tym  nie koniec. PIS zaatakuje wszystkie środowiska, które odgrywały jakakolwiek role przed 1990 rokiem: wszystkie formacje mundurowe, środowiska naukowe, organizacje polityczne i młodzieżowe. Jestem przekonany, że obowiązkiem każdego z Nas jest aktywny udział w każdych wyborach. Startujcie z list każdego ugrupowania, które jest przeciwko PiS. Jedność działania jest siłą. Nie wolno się poddawać nawet, gdyby odrzucono Wasz projekt w Sejmie  w tej kadencji, to musimy się organizować, aby w przyszłych wyborach odsunąć ich od władzy, rozliczyć i ukarać. Przywrócić wiarę w praworządność i poszanowanie innego człowieka.

Adam Rapacki – Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w przeciwstawianie się tej władzy. Nie możemy stracić potencjału, który udało się Nam wypracować. Komitetów protestacyjnych nie należy rozwiązywać, tylko dalej prowadzić działania. Działania należy opierać o współpracę z SLD oraz na strukturach największych organizacji (Policji, Wojska, Straży Granicznej, Służby Więziennej). Czynności opierać o : systematykę spotkań, wybrane doraźne cele np. wybory samorządowe, protesty nasze, ale także przyłączać się do innych, dokumentować patologie władzy. Nie możemy dać się zastraszyć. W dalszej perspektywie przewidzieć pomoc materialną dla koleżanek i kolegów pozbawionych środków do godziwej egzystencji. Należy rozważyć, czy nie utworzyć specjalnego funduszu np. każdy „niedotknięty” wpłaca określoną kwotę na ten cel. Zwrócić się do organizacji aby „dotknięci” wpłacali symboliczną składkę organizacyjna np. 1 zł.

Zdzisław Czarnecki – Przedmówcy poruszyli bardzo ważne sprawy w dalszym działaniu środowiska mundurowego p-ko rządom PiS. Jestem przekonany, że dotychczas działające Komitety Protestacyjne nie tylko nie rozwiążą się w zdecydowanej większości, ale bardziej się skonsolidują. Przykładem tego jest zaplanowanie kolejnych spotkań, które organizowane są w: Słupsku, Koszalinie, Szczecinie, Katowicach, Zamościu. Spotkania te przygotowywane są przez szersze środowiska, nie tylko mundurowe. Działania KP zainspirowały innych do aktywnego działania. Specjaliści od „samorządności” K. Janik i L. Nikolski przygotowali dla Federacji „poradnik” dotyczący funkcjonowania samorządów. Ma on charakter praktyczny. Przed przekazaniem do KP uzupełnimy go o „nadbudowę polityczną” (z kim, w jaki sposób, koalicje, współpraca). Aktualnie jest w „obróbce” w Zespole Prawnym Federacji. Najbliższym dla Nas sojusznikiem - jak już powiedziano jest SLD. Jestem przekonany, że systematyczna praca w województwach i powiatach spowoduje, że w okresie wiosenno-letnim nasze spotkania będziemy organizować na stadionach. W każdym miejscu (miasto, powiat) obowiązkiem członków Komitetów jest zdefiniowanie, kto jest naszym potencjalnym sojusznikiem, a kto wrogiem.

 

Ad. 3 – III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

1. Działania poprzedzające III Kongres.

Prowadzący obrady przypomniał, że podczas poprzedniego posiedzenia ZF podjęto 3 uchwały organizacyjne w sprawie III Kongresu FSSM RP:
- powołano Komitet Organizacyjny w składzie : J. Kacprzak, Z. Pietryka, E. Grzegorczyk i J. Kruszyński, który prace organizacyjne ma zakończyć do 15 marca 2018 r. W trakcie prac z uwagi na chorobę J. Kacprzaka do Komitetu włączono kol. Andrzeja Grzelakowskiego;
- określono termin i miejsce III Kongresu (20-22 kwietnia Soczewka k/Płocka oraz koszt pobytu 180 zł za uczestnika;
- przyjęto parytet wyboru delegatów i przedstawicieli na Kongres do 15 marca 2018 r.

2. Rekomendacja dokumentów kongresowych.

Prowadzący obrady wskazał, że dla sprawności przebiegu obrad Kongresu Zarząd Federacji powinien rekomendować 2 dokumenty: Regulamin Obrad oraz Porządek Obrad. Dokumenty powyższe zostały przygotowane przez Komitet Organizacyjny.

a. Przedstawiony projekt „Porządku Obrad III Kongresu”  został omówiony z uwzględnieniem tworzenia 4 bloków tematycznych podczas obrad:
I blok – sprawy organizacyjne i dyskusja nad zmianą Statutu FSSM RP,
II blok – sprawozdania z działalności i wybory władz FSSM RP,
III blok – wystąpienia zaproszonych gości – prezentacje współpracujących,
IV blok – uchwały Kongresu (Programowa)

Uwag nie zgłoszono.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji jednogłośnie (14 – za) podjął uchwałę o rekomendowaniu III Kongresowi FSSM RP  Projektu „Porządek Obrad III Kongresu FSSM RP” – Uchwała Nr 31/II/2018 – załącznik nr 6

b. Przedstawiony projekt „Regulaminu Obrad III Kongresu”  został omówiony przez prowadzącego obrady oraz członków Komitetu Organizacyjnego.

Uwag nie zgłoszono.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji jednogłośnie (14 – za) podjął uchwałę o rekomendowaniu III Kongresowi FSSM RP  Projektu „Regulamin Obrad III Kongresu FSSM RP” – Uchwała Nr 32/II/2018 – załącznik nr 7

3. Rekomendacja kandydatów do Prezydium,  Komisji i Biura III Kongresu.

Zdzisław Pietryka – z Komitetu Organizacyjnego przedstawił zgłoszone propozycje :

 1. Prezydium Kongresu:
  - Adam Rapacki,
  - Marek Bielec,
  - Henryk Grobelny.
 2. Komisja Mandatowa:
  - Miłosz Biały,
  - Józef Piasecki.
 3. Komisja Regulaminowa:
  - Jerzy Krawczyk,
  - Stanisław Kalski.
 4. Komisja Uchwał i Wniosków:
  - Henryk Budzyński,
  - Zdzisław Pietryka,
  - Adam Miksiewicz,
  - Alicja Gołaszewska.
 5. Komisja Wyborcza:
  - Jan Fabiański,
  - Adam Spychalski,
  - Bogdan Mentlewiak.

Z. Pietryka poinformował, że składy Komisji Kongresowych powinny być uzupełnione o kandydatów z pozostałych organizacji, które jeszcze nie wyłoniły swoich delegatów.
Z. Pietryka przekazał również, że dla sprawnego funkcjonowania III Kongresu planowane jest powołanie Biura Kongresu do którego Komitet Organizacyjny rekomenduje:
- Bogusławę Łukasiewicz – protokolant,
- Ewa Grzegorczyk – protokolant,
- Wioletta Grzelakowska – obsługa techniczna,
- Andrzej Grzelakowski – informacja, materiały kongresowe.

W toku dyskusji ustalono, że Zarząd Federacji zobowiązuje Komitet Organizacyjny do organizacji Biura Kongresu oraz uzupełnienia kandydatów do Komisji Kongresowych.

4. Propozycja zmian w Statucie FSSM RP

Prowadzący obrady przypomniał uczestnikom obrad, że praca nad Statutem Federacji trwa od dłuższego czasu. Pierwsze propozycje zostały zgłoszone w 2015 roku i opierały się na następujących przesłankach:
- Federacja będzie organizacją co najmniej dwuszczeblową ( Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzkie),
-  Proponowano rozszerzenie podmiotów mogących być członkami Federacji (wyjście poza służby mundurowe). Każda organizacja, której cele są zbieżne z naszymi.
Propozycje te odrzucono, argumentując, że Federacja stanie się niezależna organizacją,  „pochłonie” inne organizacje. Większość ponadto uważała, ze integracja z innymi „nie mundurowymi”  obniży nasz prestiż. 

Gdy w 2016 roku uchwalono „ustawę represyjną” okazało się, że wystąpiła nie tylko kolejna przesłanka do zmiany Statutu, ale konieczność. Brak środków finansowych na podjęcie efektywnych działań p-ko „ustawie represyjnej”.  Chętnych do ponoszenia kosztów w tej sprawie nie było i jak do tej pory nie ma. Federacja tworząc konto „darowizna” zwróciła się do ludzi dobrej woli, bo od organizacji wchodzących w jej skład niewiele otrzymała.

Zespół statutowy Federacji (J. Pyrcak. M. Otrębski i W. Baraniewicz) przygotował projekt zmian Statutu obejmujący m.in. wyżej opisane propozycje. Zdecydowana większość przedstawicieli opiniujących projekt odrzucała przedstawione propozycje albo proponowała inne rozwiązania, odpowiadające w sferze zarządzania bardziej korporacjom finansowym niż organizacjom pozarządowym.

Przed posiedzeniem w dniu dzisiejszym członkom Zarządu przekazano propozycje zmian ograniczające się do wprowadzenia możliwości pozyskiwania przez Federacje samodzielnie  środków finansowych.

Wiesław Baraniewicz – z strony prawnej proponowane zmiany są dopuszczalne. Ważną kwestią jest uważne zapisanie działalności zgodnie z PKD. Należy zapisy ta pokierować aby działalność gospodarcza nastawiona na zysk nie była tożsama z działalnością w sferze zadań publicznych, mając na celu wystąpienie o status organizacji pożytku publicznego.

Jerzy Skrycki – SEiRP nie wyraża zgody, aby Federacja prowadziła działalność gospodarczą oraz starała się o status OPP, gdyż zdaniem SEiRP:
- doprowadzi to do rywalizacji między organizacjami w działalności gospodarczej,
- uszczupli przychody z OPP organizacji, które wchodzą w skład Federacji.
Zwrócił uwagę, że brak jest informacji o innych zmianach w Statucie. SEiRP nie zgłaszał zmian. Czekamy na propozycje, które po otrzymaniu zaopiniujemy.

Zdzisław Bartula – przedstawiony sprzeciw SEiRP nie jest poparty do chwili obecnej żadną uchwałą ZG SEiRP (jestem członkiem władz SEiRP). Jeżeli chodzi o OPP, nie byłoby problemu, gdyby SEiRP przygotował regulamin korzystania z tych środków w sposób otwarty, a  nie tylko dla członków SEiRP.  Informuję, że w poprzednich latach odpis 1% na OPP (SEiRP) deklarowało 700 – 800 osób. Ubiegłoroczny apel Federacji na przekazanie 1% na SEiRP spowodował, że odpisu tego dokonało 1.800 osób, z czego na samą  „pomoc prawna”  na kwotę 42.000 zł. Federacja tych pieniędzy nie otrzymała i ja się nie dziwię, że czują się oszukani.

Henryk Borowiński – Jeżeli proponuje się zmiany w Statucie to musi być ściśle określony cel. Dotychczasowy Statut FSSM RP jest w mojej ocenie dobry i nie powinno się go zmieniać. Jako Federacja tworzymy cześć historii. Mamy dorobek, symbole, osiągniecia. Sama zmiana z Prezydenta na Przewodniczącego nie powinna być dokonana. Podjęcie działalności gospodarczej niesie za sobą zagrożenia. Trzeba kontrolować sprawozdania. Wydaje się, że uzyskanie statusu OPP to powinno być wystarczające rozwiązanie finansowe.

Henryk Budzyński – zwracam uwagę, że ważną decyzją będzie, w jakiej formie chcemy prowadzić tę działalność. ZŻWP nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej, ale poprzez powołaną przez siebie Fundację. Zapisy w Statucie tak są sformułowane, że ZŻWP nie wiele ma do powiedzenia w sprawach finansowych. Federacja, aby utrzymać kontrole nad pozyskiwanymi środkami finansowymi powinna sama prowadzić taka działalność.

Zdzisław Czarnecki – przedstawił stanowisko Stowarzyszenia Generałów Policji, które jest przeciwne wszelkim zmianom w Statucie, a w szczególności wprowadzenia do Statutu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz starania się o status OPP. Jednocześnie zaproponowano, aby wszelkie decyzje w Federacji zapadały jednogłośnie.

Adam Miksiewicz – przypomniał propozycje  „pograniczników” ukierunkowane na zmianę zarzadzania Federacją. Opiera się to na likwidacji Kongresu. Najważniejsza władzą jest Rada Federacji, do której wchodzą prezesi wszystkich organizacji wchodzących w skład Federacji. Sprawami bieżącymi kieruje 9-11 osobowy zarząd.

Henryk Grobelny – Federacja obecnie jest kojarzona wszędzie i wszyscy wiedzą co to jest. Grzechem byłoby to zaprzepaścić. Odnośnie zmian w zakresie gospodarczym, jestem za, ale trzeba doprecyzować formę prowadzenia tej działalności.

Zdzisław Czarnecki – Komisja Statutowa pracuje cały czas. Do 15 marca oczekuje na uwagi merytoryczne do Statutu. Proszę aby nie ograniczać się w odpowiedzi „nie bo nie”. Pracujemy nie tylko dla nas, ale dla wszystkich mundurowych. Z niektórych wypowiedzi na temat działalności gospodarczej i OPP wynika niezrozumienie. Dajmy szanse sobie i naszym koleżankom i kolegom.

Jak powiedział Krzysztof Jakubski, który prowadzi na FB „NiezaSŁUŻYLISMY” 90% represjonowanych, nie chce być w SEiRP. Utożsamiają  się z Federacją. Przypominam, że głosowanie nad Statutem jest szczególne. Zagłosować musi 2/3 z co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Mam nadzieję, że do III Kongresu przekonamy wszystkich, że jest to dobre, służące dobru ogółu rozwiązanie.

 

Ad. 4 . Sprawy wniesione

1. Prowadzący obrady – przedstawił projekt „propozycją współpracy” do i podpisywania porozumień z innymi organizacjami, których cele są zbieżne z celami Federacji, np. takimi jak: Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin, Klub Generałów WP, Stowarzyszenie „SOWA” i inne. Porozumienia te, są bardzo istotne przy podejmowaniu dalszych działań i współpracy. Zarząd Federacji zaaprobował propozycję dot. rozszerzenia współpracy na inne organizacje upoważniając jednocześnie Prezydenta Federacji - Zdzisława Czarneckiego do prowadzenia  dalszych działań w tym kierunku oraz zawierania umów o współpracy.
Projekt „Umowy o współpracy”  - załącznik  nr 8.

2. Prowadzący obrady odczytał projekt Komunikatu „NIE ZAPOMNIMY” autorstwa Wiesława Baraniewicza i Sławomira Cybulskiego. Dotyczy to projektu zbierania informacji o nepotyzmie, korupcji, łamania prawa przedstawicieli obozu rządzącego. Członkowie ZF jednogłośnie zaakceptowali treść komunikatu. Zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie Federacji.
Komunikat „Nie zapomnimy” - załącznik nr 9.

3. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego  Uchwałą nr 18/X2018 dokonał zmian przedstawiciela Związku we władzach FSSM RP. W miejsce Pana płk. Jana Kacprzaka delegował Pana płk. Henryka Budzyńskiego, który z dniem dzisiejszym objął funkcję wiceprezydenta FSSM RP.
Uchwała nr 18/X/2018 ZŻWP – załącznik nr 10.

Zakończenie posiedzenia Zarządu Federacji

Przewodniczący obrad po wyczerpaniu tematów posiedzenia zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 15:35.

 

  Prowadzący obrady                                                                        
/-/ Zdzisław Czarnecki

Protokołowała:

Bogusława Łukasiewicz

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)