Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 11.12.2018 R.

Opublikowano: 23 sty 2019

Warszawa, dnia 11 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Warszawie przy ul. Polnej 7 A, odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków Zarządu Federacji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz  32 osoby zaproszone w charakterze gości. Listy obecności  - załącznik nr 1.

Obradom przewodniczył Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki, który zaproponował, aby obrady Zarządu Federacji  protokołowała Sekretarz Generalny FSSM RP – Bogusława Łukasiewicz.

Po weryfikacji list obecności przewodniczący obrad stwierdził, że jest kworum  (17 na 23 członków Zarządu Federacji) i uchwały oraz decyzje podjęte przez Zarząd Federacji będą prawomocne.

Przewodniczący obrad zaproponował, aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny.  Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzję o głosowaniu w trybie jawnym.

Przewodniczący obrad przedstawił zebranym porządek obrad, który został przekazany członkom Zarządu Federacji wraz z zaproszeniem. Porządek obrad po zmianach i uzupełnieniu został przyjęty jednogłośnie - załącznik nr 2.

Tematy posiedzenia:

 1. Realizacja zadań Federacji w 2018 r. ;
 2. Funkcjonowanie i działanie „Komitetów Protestacyjnych”;
 3. Informacja o działaniach Zespołów Federacji: organizacyjnego, prawnego, finansowego i medialnego;
 4. Ocena stanu finansowego Federacji oraz przedstawienie możliwości pozyskiwania środków finansowych;
 5. Sprawy wniesione do porządku obrad.

Ad.1.  Janusz Kwiecień – W swoim wystąpieniu skoncentrował się na realizacji zadań określonych w Uchwale Programowej  III Kongresu FSSM RP, który zobowiązał Zarząd Federacji oraz organizacje zrzeszone do:

1) zachowania jedności działania stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów mundurowych.

Realizacja tego celu po III Kongresie została zachwiana. W pracach Federacji coraz mniejszy jest udział kilku organizacji, szczególnie dotyczy to środowiska strażaków, którzy od ponad roku nie włączają się do działań przeciwko „ustawie represyjnej”.  Nie jest to optymistyczne na przyszłość.

2) podejmowanie działań w obronie nabytych praw żołnierzy i funkcjonariuszy – na czele realizacji tego zadania stoi Federacja. Jest to widoczne i bardzo dobrze oceniane przez mundurowych, zarówno emerytów jak i będących w służbie żołnierzy i funkcjonariuszy. Zaangażowanie Federacji skutkuje jednakże tym, że niektóre organizacje zrzeszone czują się „zwolnione” z własnej aktywności w tej sprawie. Analiza rozwiązań prawnych wykazuje, ze prawa nabyte to nie tylko „ustawa represyjna” ale także „ekwiwalent za urlop wypoczynkowy”, „waloryzacja płacowa” a nie cenowa, „możliwość pracy na emeryturze”.  Wspólne działanie „zabezpieczy” interesy mundurowych.  Należy zdecydowanie zmienić postawę organizacji zrzeszonych.

3) organizowanie pomocy osobom dotkniętych „ustawa represyjną” - w zakresie:
- informacyjnym (wzory dokumentów) jest dobrze realizowana przez Federacje,
- pomoc  prawna udzielają organizacje zrzeszone,
- pomoc psychologiczna  „organizowana” przez Federację.

Brakuje zorganizowanej pomocy materialnej. Poza funduszem socjalnym nie wiele się w tym zakresie robi.

4) konsolidowanie struktur Federacji w obronie honoru i godności oraz należnego – zadanie powyższe jest coraz częściej dostrzegane przez organizacje zrzeszone. Wyrazem tego są przedsięwzięcia organizowane przez organizacje zrzeszające rezerwistów wojskowych. Bardzo dobrym przykładem jest „Apel generałowa RP”.  

5) uczestnictwo organizacji zrzeszonych w Federacji w życiu społeczności i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych – Federacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Obywatele RP, Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Komitet Obrony Demokracji) co skutkuje, ze jesteśmy postrzegani jako środowiska, którym sprawy Polski i Polaków nie są obojętne.

6) rozszerzenie działania Federacji poprzez wspieranie działań innych organizacji pozarządowych, których cele są wspólne z celami Federacji – zadaniem dla Naszego środowiska jest rozszerzenie podmiotowe struktur mundurowych (służba celna, straże miejskie itp.) oraz wspieranie inicjatyw np. organizacji sędziowskich, prokuratorskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

7) aktywny udział w nadchodzących wyborach (euro parlamentarnych, parlamentarnych, prezydenckich) – Przeprowadzone wybory samorządowe wykazały, że duże znaczenie ma frekwencja (im wyższa tym partie prodemokratyczne mają zwiększone szanse na pokonanie PiS i jego satelitów. Utrzymanie aktywności mundurowych a nawet zwiększenie ich zaangażowania w trakcie wyborów (komisje wyborcze, kontrola wyborów, agitacja wyborcza) będzie zauważone i da nam argumenty w negocjacjach powyborczych.

Janusz  Kwiecień ponadto przyznał, iż w mailach od różnych osób, dostaje informacje, że  ludzie nie chcą współpracować i mobilizować się do działania. Wyobrażają sobie, ze „ktoś” za nich wykona ciężką pracę. Potwierdza się w organizowanych przez nas spotkaniach: na pierwszym wzięło udział ok. 250 osób, na drugim ok.300 osób, na trzecim 12 osób. Federacja nie załatwi wszystkiego za ludzi, tym bardziej, że nie wykazują zainteresowania w organizowanych przez nią działaniach.  My „Więziennicy” wychodzimy do środowisk akademickich i poruszamy sprawy dotyczące emerytów mundurowych. Działania, które podejmują nasi emeryci są realizowane w szerokim zakresie. W Zarządzie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW organizujemy wycieczki, spotkania integracyjne dla naszych członków. W dniu 04 grudnia 2018 r. zawarliśmy porozumienie z Biurem Podróży  „INDEX” o korzystaniu z rabatu przy zakupie imprez turystycznych. Członkowie będą mogli skorzystać z 15% zniżki po okazaniu ważnej legitymacji emeryta, rencisty. W lutym 2019 r. przedstawimy program i cenniki, by Federacja mogła podpisać z nimi porozumienie dot. zniżek obejmujące wszystkich emerytów mundurowych. Zniżki nie są stałe i w związku z tym jest możliwość negocjacji  (obniżenia ceny) przy organizacji wyjazdów grupowych.


Ad. 2 Irena Kłucińska - „Komitety Protestacyjne” to twór, nieformalna struktura powołana przez Federację do realizowania zadań jednostkowych. Członkami tej struktury są członkowie stowarzyszeń, związków  emeryckich, jak również niezrzeszeni. Komitety były włączone do Inicjatywy Ustawodawczej gdzie  celująco zdały egzamin.  Zaangażowanie w wyborach samorządowych oceniamy na poziomie średnim. Członkowie „Komitetów Protestacyjnych” mają świadomość, że mogło być lepiej z ich strony. Na spotkaniu grupy osób, które odbyło się w Soczewce prowadzone były rozmowy na temat pobudzenia i reaktywacji tych, którzy nie działają jak trzeba. Jedna z przyczyn jest brak zaangażowania kierownictw organizacji zrzeszonych w działania „komitetów Protestacyjnych”. Niejednokrotnie członkowie KP odnoszą wrażenie, że nie tylko nie utrzymają pomocy od struktur organizacji zrzeszonych ale czują się jak intruzi. Przykładem jest postawa członka Zarządu Głównego SEiRP  (zajmującego się problematyką represjonowanych), który poinformował koordynatora Federacji, że działania podejmie dopiero jak będzie decyzja ZG. Władze organizacji zrzeszonych w Federacji są zobowiązane  do realizacji postanowień Kongresu oraz uchwał i decyzji Zarządu Federacji tym samym mają obowiązek mobilizować swoich członków do pracy . Oficjalnie wszyscy wyrażają opinie i są zgodni, ze działania podejmowane przez Federacje są właściwe. Siłami, którymi dysponujemy nic nie osiągniemy mając na uwadze wybory do euro parlamentu i parlamentu. Pozytywnymi przykładami funkcjonowania KP są między innymi działania podejmowane na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego. Działania często są wywoływane oddolnie.  Zainicjowano akcję rozsyłania pocztówek świątecznych do posłów i senatorów. Wysłano szereg pytań w ramach dostępu do informacji publicznej. Ewa Macek z śląskiego KP na łamach Gazety Wyborczej – Katowice opublikowała 21 skutków wprowadzenia  „ustawy represyjnej”.

Henryk Budzyński – poinformował, że  problemy służb mundurowych, zostały przedstawione na II Konferencji „EUROMILU”, która odbyła się w Budapeszcie . Miedzy innymi były poruszone skutki wprowadzenia „ustawy represyjnej”. Uczestnicy „mundurowi” z całej Europy byli bardzo zaskoczeni i prosili o przesyłanie na bieżąco informacji dotyczących naszych spraw, co też czynimy i jesteśmy w stałym kontakcie.

Janusz Kwiecień – po wejściu w życie „ustawy” Federacja (do dnia dzisiejszego) prowadzi pomoc psychologiczną . Służba Więzienna, zaproponowała taką pomoc, ale brak jest zainteresowania.

Zdzisław Czarnecki -  opinia koleżanki Ireny Kłucińskiej nie jest optymistyczna. Ze strony członków organizacji zrzeszonych w Federacji powinny paść jakieś wyjaśnienia i odpowiedzi. W związku z tym, postawił pytania:

Czy Komitety Protestacyjne są dalej potrzebne?

Jakie zadania w obecnej chwili należy przed nimi stawiać?

Przypomniał, że w październiku 2018 r. zwrócił się do zarządów organizacji zrzeszonych o propozycję działań jakie powinniśmy podjąć. Jedynie Ryszard Góran poinformował, że w środowisku byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu brak jest chęci do podejmowania takich działań.

Marek Bielec – Prezydent mnie do dyskusji wywołał pod przymusem. Jest to sarkazm, ale uzasadniony. Słowa przygnębiające, ale tak nie jest i ponosimy duży wysiłek na co dzień. Żołnierze znajdują się w trudnej sytuacji.  Na tereny garnizonów w kraju zapraszani są nasi przedstawiciele i namawiani do występowania ze struktur ZŻWP. To mnie bardzo niepokoi, że chcą nas włączyć w politykę. Czy nie powinniśmy zażądać od partii obiecujących nam wiele więcej. Jak powiedział Zdzisław Czarnecki do wyborów będą składali obietnice, a po wyborach zapomną. 64 osoby z naszego środowiska zostało wybranych do prac na szczeblu samorządowym. Powinniśmy zaangażować się w wybory do Europarlamentu i wystartować ze wszystkich list. Przykładem jest Monika Jaruzelska. Nasi ludzie muszą znaleźć się na tych listach.  Ludzie muszą być przez nas inspirowani do działań, by ruszyli do wyborów.

Krzysztof Jakubski -  zajmuję się stroną medialną w Federacji. Nasze środowisko przegrywa historycznie. Szkolnictwo jest największa porażką RP. Proponuję, byście w swoich organizacjach namawiali ludzi do pisania wspomnień z przebiegu służby. Pokażmy, że służyliśmy Polsce. Zacznijmy publikować nasze wspomnienia.

Piotr Wojtyński – obsługuję stronę internetową Federacji. W komitetach protestacyjnych znaleźli się również mundurowi niezrzeszeni i ludzie, którzy „mundurowymi” nie byli. W terenie zostali odebrani jako konkurencja dla organizacji służb mundurowych niższego szczebla. Należy przesłać im informację, że KP nie są żadną dla nich konkurencją tylko zespołem współpracującym.

Bogdan Pokrowski – zanegował opinię przedmówcy. Moje publikacje trafiają do ok. 70 tys. ludzi poprzez „Ruch Edwarda Gierka”. W Polsce nie było żadnego komunizmu. Do wszystkich organizowanych przez nas akcji np. „Pod Leniono” przygotowujemy się bardzo dobrze.

Maciej Niepsuj – Szanowni Państwo, politycy zabrali nam godność i środki do życia. Przed wyborami mieliśmy listę, na której wpisywali się ludzie, którzy chcą wykazać aktywność. Komitety protestacyjne powinny działać. Nie ma żadnej ciągłości między SB a UOP. Każdy był przyjmowany indywidualnie. Na naszej stronie internetowej zwrócimy się z pytaniem: z jakich pobudek wstąpiłem do służby?

Jerzy Skrycki – Waldemar Sopek jest pełnomocnikiem SEiRP do walki z „ustawą represyjną”.  Organizacjom i stowarzyszeniom wchodzącym w skład FSSM  nie możemy narzucać co maja robić i co należy wykonać. To jest ich dobra wola. Liderzy powinni być jak najszybciej znalezieni. Generałowie na liderów! Wybory samorządowe to inne wybory niż do europarlamentu i parlamentu krajowego. Organizacje niestety nie mają racji bytu, więc znajdźmy swoich ludzi w poszczególnych partiach. Przykład Warszawy – gro naszych  kolegów zagłosowało pragmatycznie  na Rafała Trzaskowskiego. „Komitety Protestacyjne” zdały egzamin, ale w obecnej chwili jest stan zawieszenia i potrzebny jest impuls do działania.

Alicja Gołaszewska – nie ma współdziałania między stowarzyszeniami i organizacjami. Nie znamy się, nie spotykamy, a więc trudno jest podjąć wspólne działania.

Janusz Kwiecień – co do pisania wspomnień poinformował zebranych o wydaniu drugiej książki przez ZG Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW, która ma charakter informacyjno-wspomnieniowy.  Wydanie tego opracowania jest wynikiem współpracy Więzienników z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zdzisław Czarnecki -  Nikt nie neguje, że jednostki nic nie robią, ale jeżeli będziemy działać rozproszenie to nic się nam nie uda. Musimy działać w jedności. Jeżeli nasz problem dołączymy do problemów innych organizacji to będziemy zauważeni. KP to nie tylko osoby. Poprzez komitety protestacyjne zaistnieliśmy w społeczeństwie i zaczęto nas postrzegać szerzej. Przypominam, że Federacja to w chwili obecnej „marka” rozpoznawana w mediach oraz przez polityków.

Po przeprowadzonej dyskusji na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie działań dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego w  2019 r Uchwała Nr 10/III/2018


Ad. 3. Henryk Budzyński - zgodnie z decyzją władz Federacji powołane zostały komisje; organizacyjna, finansowa, prawna i medialna,

W dniach 18 – 19 maja 2018r. w Soczewce odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji poświęcone organizacji i działaniom tych komisji. Przyjęto regulaminy ich działania. Zgodnie z przyjętymi założeniami do zadań poszczególnych komisji należało:

Komisja Organizacyjna - (współdziałanie organizacji zrzeszonych w Federacji, współpraca z partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi, koordynacja podejmowanych przez Federację działań, analiza sytuacji polityczno-społecznej,  propozycje organizacyjne, itp.).

Komisja Finansowa – (pozyskiwanie środków finansowych, planowanie wydatków, udział          w negocjacjach dot. działalności gospodarczej, opracowanie wydatkowania środków z OPP, itp.).

Komisja Prawna (monitorowanie aktów prawnych dot. środowiska mundurowego, inicjowanie działań prawnych w sprawach dot. mundurowych, przygotowanie projektów aktów prawnych przed wyborami parlamentarnymi 2019 r)

Komisja Medialna (inicjowanie działań w przypadkach naruszenia godności oraz honoru żołnierzy i funkcjonariuszy, obrona praw nabytych, organizacja własnych komunikatorów, pozyskiwanie przychylności mediów publicznych, inspirowanie środowiska mundurowego do przygotowania opracowań dot. historii i tradycji formacji mundurowych).

Oceniając działania ww. komisji należy stwierdzić, że plan pracy obejmujący działania komisji przygotowała komisja organizacyjna. Plany zostały powielone przez pozostałe komisje.
Regularnie działa jedynie komisja prawna publikując na stronie internetowej Federacji opinie i porady prawne.
Działalność członków komisji organizacyjnej widoczna była tylko w okresie kampanii samorządowej.
Poza tym działania pozostałych komisji nie były widoczne.
W związku z powyższym należy się zastanowić jak pobudzić komisje do działania i na czym skoncentrować ich działalność.
Wydaje się, że należałoby dokonać podziału zadań  komisji na zadania stałe, wynikające z uchwały programowej III Kongresu Federacji oraz zadania doraźne (kampanijne) wynikające z aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.
Mając na uwadze zbliżające się kampanie wyborcze oraz zawieszone w TK postępowania odwoławcze dotyczące represyjnych decyzji obniżających emerytury poszczególne komisje powinny skoncentrować swą pracę na:

komisja organizacyjna

 1. koordynacji współpracy ze stowarzyszeniami wchodzącymi w skład FSSM oraz stowarzyszeniami zaprzyjaźnionymi,
 2. utrzymywaniu współpracy z partiami politycznymi oraz innymi potencjalnymi sojusznikami, informowanie o zamierzeniach realizowanych przez nie,
 3. udział w zamierzeniach realizowanych przez inne organy (RPO, Ogólnopolski Parlament Seniorów, COZZ),

komisja prawna

 1. wystąpienie do Marszałka Sejmu o udział przedstawicieli Federacji w pracach komisji  sejmowych pracujących nad projektami aktów prawnych interesujących członków  Federacji.
 2. korzystanie z możliwości występowania z petycjami do Marszałka Sejmu i Prezydenta RP, nagłaśnianie złożonych petycji w mediach społecznościowych.
 3. analiza projektów ustaw złożonych w Rządowy Centrum Legislacji, inspirowanie członków Federacji do składania własnych opinii w RCL,
 4. przygotowywanie projektów aktów prawnych lub projektów ich nowelizacji, przedkładania klubom poselskim lub posłom w celu wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą.
 5. przygotowywanie wystąpień do instytucji międzynarodowych.

komisja medialna

 1. wytypować ludzi do realizacji problematyki socjalnej i społecznej w ramach przedsięwzięć  organizowanych przez organizacje i instytucje zajmujące się tą problematyką,
 2. informowanie o możliwości korzystania z pomocy socjalnej,
 3. zwiększenie aktywności na portalach społecznościowych,
 4. utworzenie telewizji internetowej „Telewizja Federacja” lub wykorzystanie serwisu YouTube,
 5. nagłaśnianie przypadków i podejmowanie działań w przypadkach naruszenia godności i honoru żołnierzy i funkcjonariuszy oraz naruszania praw nabytych,
 6. zamawianie u członków Federacji materiałów prasowych na określone tematy, publikacja ich w przychylnych mediach. 

komisja finansowa

 1. przygotowanie kampanii promującej podjęcie działalności gospodarczej, po wpisaniu do KRS,
 2. złożenie wniosku (wraz z komisją organizacyjną) o nadania Federacji Statutu OPP, spowodowanie umieszczenia Federacji na wykazie NIW CRSO,
 3. przygotowanie kampanii pozyskiwania środków OPP,
 4. poszukiwanie ewentualnych sponsorów oraz podmiotów z którymi możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej.

Sprawy organizacyjne komisji Federacji

 1. W razie aktywizacji pracy komisji koniecznym będzie przyjęcie określonych kryteriów pracy „sztabowej”
 2. Komisje nie powinny przesyłać wyników swej działalności bezpośrednio do członków Federacji. To powinno być zadanie sekretarza generalnego i sekretariatu. `

Wiesław Baraniewicz -  każdy kto wchodzi na stronę internetową Federacji widzi, że pole działania nam się zawęża. Prawo przestało znaczyć prawo. Śledzimy fora społecznościowe, udzielamy porad na miarę swoich możliwości. Borykamy się z problemem chętnych do pracy, ale nie poddajemy się. Przy ograniczonym składzie zajmujemy się poradnictwem, mamy swoje projekty i je demonstrujemy. Zamierzamy do końca przygotować akty oskarżenia o zniesławienie. Mamy bazę zarejestrowanych wypowiedzi. Petycje zostały przygotowane, a szczególnie jedna okazała się skuteczna – do Przewodniczącej XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie Lewandowskiej. Rzeczywisty obraz SO jest przez nas nieosiągalny. Sąd Administracyjny  w Warszawie postanowił przekazać rozpatrzenie jednej sprawy do innej miejscowości. Wystąpienia nasze zostały przekazane do IUSTITII i Themisu – dotarły do wielu sędziów w całej Polsce i są przez nich czytane.
Śledzimy nastroje i ufność  w Trybunał w Strasburgu , ale bym przed tym przestrzegał. Osoba, która tam koordynuje prace nie jest nam przychylna (kolega Gowina). Wyrok w Strasburgu na „pstrym koniu jeździ” Nasze sprawy winne być rozpatrywane w Polsce. Utworzono nową Izbę Skarg. Wyczerpiemy wszystkie możliwości, ale nie oczekujmy nic nadzwyczajnego.

Zdzisław Czarnecki – Dziękuję za przygotowanie informacji na temat działania poszczególnych Komisji.
Komisje „stałe” Federacji będą dobrze działały, jak nie będą odsuwały od siebie trudnych tematów, a załatwiały łatwiejsze. Komisja Prawna działa w małej grupie, ale najskuteczniej. Jeszcze raz podziękuję Wiesławowi Baraniewiczowi oraz koleżankom i kolegom pracującym w tym zespole.


Ad. 4  Ewa Grzegorczyk - Na dzień 30.11.2018 r. Federacja dysponowała środkami finansowymi: rachunek bankowy" główny”: 16.282,09 PLN, rachunek „darowizny”: 65.302,01 PLN, w kasie: 1.606,44 PLN.

Składki na rzecz FSSM RP wpłacili:

1. SEiRP                                                                                                                              9.400,00 PLN
2. Związek Żołnierzy WP                                                                                                  5.000,00 PLN
3. Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej                                  2.322,50 PLN
4. Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa                                     1.000,00 PLN
5. Stowarzyszenie Komendantów Policji  Limanowa                                                       500,00 PLN
6. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej                                                       500,00 PLN
7. Mundurowy Klub Motorowy                                                                                           700,00 PLN
8. Związek Tradycji LWP im. Gen. Zygmunta Berlinga                                                    500,00 PLN
9. Stowarzyszenie Generałów Policji RP                                                                           700,00 PLN
10. Stow. Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej                          50,00 PLN
11. Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu                                                       500,00 PLN
12. Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej                                                         700,00 PLN
13. Klub Generałów Wojska Polskiego                                                                             500,00 PLN
14.Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP                                                         …….
15.Związek Polskich Spadochroniarzy                                                                             ……..
16.Stowarzyszenie Byłych ŻiF SG RP „Granica”                                                               500,00 PLN

RAZEM:                                                                                                                              22.872,50 PLN

 Z rachunku „głównego” pokrywane są koszty: najmu lokalu, w tym media, utrzymania biura (materiały biurowe, domena internetowa, artykuły spożywcze), podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, itp.

Z konta „darowizny” pokrywane są wydatki celowe walki z „ustawą represyjną” oraz  koszty związane działalnością Komitetów Protestacyjnych. 

Informacje dotyczące przychodów i kosztów Federacji w 2018 roku, zawarte zostaną w Zestawieniu Obrotów i Sald i Zestawieniu Analitycznym, które sporządzone zostaną na dzień 31 grudnia 2018r. Stanowić będą podstawę do sporządzenia Sprawozdania Finansowego za 2018 r. i Preliminarza Budżetowego na 2019 r.

Informuję, że źródłem finansowania Federacji są na dzień dzisiejszy tylko składki. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i do chwili zmiany Statutu sytuacja się nie zmieni. Przychody Federacji kształtują się rocznie w granicach ok.25.000,00 zł. Czynsz i media to rocznie kwota ok. 17.000,00 zł. Tak więc na działalność statutową pozostaje ok. 4.000 – 5.000,00 zł uwzględniając koszty funkcjonowania Biura. Proszę członków Zarządu Federacji o uwagi i propozycje do końca grudnia br., dotyczące działalności statutowej Federacji w 2019 r, aby umożliwić umieszczenie tych propozycji w preliminarzu na 2019 r. Każda organizacja zrzeszona w Federacji powinna  ująć w swoich preliminarzach wydatki w postaci współfinansowania działań FSSM.

Po zmianie w KRS Statutu FSSM planujemy wykorzystać inne źródła finansowania jak: dotacje ze środków publicznych i prywatnych, darowizny (pieniężne i dary rzeczowe), sponsoring, odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,  zbiórki publiczne, kampanie, akcje charytatywne, dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe, kapitał żelazny, nawiązki sądowe, działalność odpłatna pożytku publicznego, dochody z działalności gospodarczej, spadki, zapisy, czy też kredyty, pożyczki,  

Zdzisław Czarnecki - zwrócił uwagę na fakt, że nie wszystkie organizacje do chwili obecnej zapłaciły składki członkowskie  za 2018 r  (całości lub w części), Zarząd Federacji zobowiązał Biuro Federacji do wystąpień pisemnych do organizacji o uregulowanie składek członkowskich.


Ad. 5 Wystąpienia zaproszonych gości

Krzysztof Król – podziękował za zaproszenie  oraz  udział przedstawicieli organizacji zrzeszonych w FSSM w organizowanych spotkaniach przez Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie m.in.  w Nowym Sączu, Tarnowie. Lech Wałęsa mówi o konieczności zjednoczenia, a „jeśli  politycy się nie porozumieją, to On ich porozumie” i na pewno będzie w tym skuteczny. Jesteśmy już po rozmowach z PSL, PO i innymi ugrupowaniami i  są pewni, że  do porozumienia dojdzie. Cechuje się ono trzema wartościami:

1) przywrócenia demokracji i praworządności : odzyskanie naszego zaufania do Prokuratur, Sądów,

2) powrót Polski do centrum Unii Europejskiej – ze względów gospodarczych oraz bezpieczeństwa,

3) obrona i przygotowanie przed nadchodzącym kryzysem, który nadchodzi z dwóch stron tj. globalnej – koniec koniunktury jak również nadchodzi z nieudolności obecnych władz czyli będzie to podwójne uderzenie w najuboższych.

Zadając pytanie jaka koalicja?  W odpowiedzi usłyszeliśmy: taka jak w Łodzi, to tam właśnie zjednoczona opozycja zaczęła się tworzyć. Tam ludzie z różnych ugrupowań potrafią się dogadać – nie tak jak w Warszawie.  Z naszych doświadczeń wynika, że przy dobrym wyniku w wyborach, nie ma znaczenia jakie kto ma miejsce na liście, bo wchodzą ludzie z bardzo różnych miejsc np. 2007 rok – PO dostała 11 mandatów na 20  (miejsca 1,2,3… oraz dalsze 6,14,20,40…) i to ludzie wybierali swoich kandydatów z całej listy bez względu z którego miejsca startuje. Biorąc pod uwagę konkretną osobę i jaki program przedstawia. Nie zawsze miejsca pierwsze są biorące. Podkreślił, że nie ma przyszłości „trzecia droga”. Przytoczył przypadek Pawła Śpiewaka (bezpartyjni samorządowcy) w Warszawie w wyborach 4 lata temu i co z tego pozostało? Nic. W 2018 r.  nie zdobyli żadnego mandatu. Drugim przypadkiem, który przytoczył  to  Burmistrz Ursynowa - Piotr  Guział  - raz wygrane wybory oraz złe zarządzanie gminą, zakończyło się porażką i bez mandatu. W ostatnich wyborach samorządowych poparł  Jakiego, który przegrał, a obecnie  popiera Biedronia. Widzimy więc, że nie ma ”trzeciej drogi”, która miałaby doprowadzić nas do zwycięstwa. Najważniejsze są wartości, które cechują poszczególnych zgłoszonych kandydatów, by wygrać i pokonać obecnie rządzących. My albo oni.

Z. Czarnecki – podziękował Krzysztofowi Królowi za przekazana informację.

Andrzej Rozenek – przypomniał o swoim udziale w 72 spotkaniach na terenie całej Polski oraz w zorganizowanym przez SLD wyjeździe do Brukseli. Cały czas stara się reprezentować  osoby represjonowane na każdym spotkaniu z mediami, w wystąpieniach na zgromadzeniach, wiecach o tym mówi. Kandydując na stanowisko Prezydenta Warszawy również o tym pamiętał i nie ma zamiaru zapomnieć.  Chwilami  czuje się jak „murzyn”, który zrobił swoje i może odejść, a w związku z tym, wie jak czują się funkcjonariusze, którzy służyli Ojczyźnie. Oni narażali swoje życie i zdrowie dla dobra Polski, a dzisiaj Polska ich krzywdzi. Na politykę musimy patrzeć przez pryzmat naszej sprawy. Nie jest ważne jaki polityk czy partia wygra, najważniejsze jest wygranie naszej sprawy i załatwienie jej do końca, co możliwe jest tylko na drodze politycznej. Droga sądowa została zatrzymana przez tchórzliwych sędziów poprzez skierowanie pytania do TK.  Wybory do Europarlamentu są ważne, gdyż musimy mieć tam swoich reprezentantów i są preludium do wyborów parlamentarnych.  Przypomniał i przywołał postać Edwarda Misztala (antyterrorysta) – którego IPN skazał na więzienie, a środowisko mundurowe milczało. Mamy obecnie przykłady ludzi, którzy nie są skrzywdzeni ustawa represyjną, a jednak w tę sprawę się zaangażowali. Wyraził swoje uznanie dla działalności osób związanych z Federacją, bo bez tej walki i zaangażowania osób, które nie są dotknięte bezpośrednio ustawą , nie mielibyśmy nagłośnienia tej sprawy.  Skoro stają z nami wspólnie tak wspaniałe osoby jak Minister Andrzej Milczanowski, gen. Adam Rapacki, gen. Marek Dukaczewski (nie objęci ta ustawą) to znaczy, że ten bój, który zaczęła Federacja w 2016 r. musi zakończyć się powodzeniem.  Jest tylko jeden do tego warunek to kwestia polityczna. To nie chodzi o pojedynczego polityka. Tu chodzi o to by odsunąć podłą zmianę od  władzy i to jest klucz do naszego sukcesu. Jak to zrobić? To powiedział Krzysztof Król : jednolity front antypisowski  jest jedyną szansą!  Teoretycznie jak się nie połączymy to PiS wygra te wybory. Czy mamy prawo czekać jeszcze pięć lat, gdy są już 52 ofiary wprowadzenia „ustawy represyjnej”, gdzie ludzie w podeszłym wieku  nie mają środków do życia i na leczenie? Otóż nie mamy prawa i musimy zrobić wszystko, by do wyborów do euro parlamentu poszedł jednolity front polityczny antypisowski. Jest to trudne z powodu nowych zjawisk politycznych np. Robert Biedroń, który zadeklarował, że nie będzie wchodził w żadną koalicję. Nie zgadzam się z tą decyzją i uważam, że w ten sposób pomaga Kaczyńskiemu.  Pozostali deklarują chęć pójścia razem.  Na koniec chcę podkreślić, że SLD, który reprezentuję zawsze stał i zawsze będzie stał po stronie mundurowych. W wyborach samorządowych  „mundurowi” startowali  z list SLD, uzyskując dobre wyniki. Zrobię wszystko by utworzyć szeroki front i zrobię wszystko, by odsunąć PiS od władzy, ale to jest tylko krok do naszego celu. Wejście szerokiej koalicji  do Europarlamentu i Parlamentu jest tylko elementem naszego celu. Ukoronowaniem będzie zniesienie skutków  „ustawy represyjnej” o co będę walczył do końca.

Zdzisław Czarnecki – podziękował za wystąpienie, wyrażając jednocześnie opinie, że środowisko mundurowych jest zdecydowane za powołaniem jednego „frontu antypisowskiego”, czego wyrazem byłaby jedna lista wyborcza zarówno w wyborach europarlamentarnych jak i parlamentarnych.

Następnie poprosił o zabranie głosu Pawła Kasprzaka – lidera „OBYWATELE RP”

Paweł Kasprzak – nawiązał do pierwszej ustawy obniżającej emerytury  mówiąc o  przekazie jaki wtedy był „żeby zabrać emerytury ubekom i esbekom”. Z tym się nie zgadzałem i nie zgadzam. Było zerwanie umów z mundurowymi, z którymi moje Państwo zawarło i teraz ponownie w moim imieniu została podeptana czego nie akceptuje. Chciałbym odwrócić ten nikczemny odwet na mundurowych bo zostali zdradzeni. Potrzebna jest polityczna zmiana i jedna lista w związku z wyborami europejskimi i parlamentu. Mamy mało czasu i musimy pójść jednym blokiem. Emerytury, wiek emerytalny,  prawo aborcyjne to są ważne sprawy i potrzebny jest duży elektorat. Jak ta koalicja musi powstawać? Moim zdaniem powinna powstawać z myślą większości konstytucyjnej, by była uzyskana przy maksymalnie dużej frekwencji i zaangażowaniu obywateli, którzy wiedzą na kogo głosują. Lista nie może być podziałem politycznych łupów. Kandydaci powinni przejść przez wysłuchanie obywatelskie, a nie liczące się zasługi w partii. Obywatele RP opowiadają się za formułowanie koalicji na podstawie komitetów obywateli. Zadaniami tych komitetu będzie sprawdzenie poprzez przeprowadzenie plebiscytu czy są za Europą czy nie, podniesienie frekwencji z 24% , ale potrzebna jest do tego wiarygodność kandydatów. Potrzebne jest negocjowanie ze wszystkimi partiami, by lista była jedna. Trzecim zadaniem komitetu będzie dopilnowanie, by to nie były łupy polityczne. Zapraszam Zdzisława Czarneckiego do udziału w tym komitecie jeżeli sam nie będzie kandydował.  Z. Czarnecki odpowiedział, że nie będzie kandydował. Trzeba wygrać zdecydowaną większością. My się opowiadamy za taką koalicją, gdzie nikt nie traci swojej tożsamości. Łączy nas Konstytucja. Zapraszam Państwa do udziału w tym komitecie i dziękuję FSSM za tą ewentualna współpracę, którą nam zaoferowali, a  szczególnie za pracę w terenie. Można w Polsce przywrócić demokrację i zrealizować wszystkie postulaty, które politycy boją się podjąć jeżeli nie czują naszego oddechu na plecach.

Z.Czarnecki – teraz proszę o zabranie głosu Panią Katarzynę Kądziela – jednej z liderek „Inicjatywy Feministycznej”, Dyrektorka Fundacji im. Izabeli Jarugi – Nowackiej.

Katarzyna Kądziela – partia, którą reprezentuje nazywa się „Inicjatywa Feministyczna” – jestem jedną z jej liderek. Jesteśmy w koalicji z SLD „Lewica Razem”. Jedyną grupą społeczną, której PiS nic nie zrobił. Niczego nam nie zabrał oprócz tego co zabrał nam wszystkim – obywatelkom i obywatelom. W 1993 r. pozbawiono dziewczynek decydowania samej o sobie. W tym czasie służby mundurowe działały na rozkaz i wchodziły do gabinetów ginekologicznych.  Teraz żądamy legalizacji aborcji.  Pozbawienie nas wolności decydowania o naszych ciałach było przez całe lata krzywdą, o której nie chcieliście słyszeć i mówić. Teraz mamy już nasz głos i wspólną solidarność. Można również mówić o dyskryminacji kobiet w służbach mundurowych. Nie wierzę w jednolity blok przeciw PiS od lewicy do prawicy. PO nigdy nie zrobiła czegoś pożytecznego dla kobiet, natomiast wierzę w to, że dłużej  PiS nie można pozwolić na niszczenie Polski, Unii Europejskiej. Jestem z wami i mam nadzieje, że zrozumiecie Panowie, że tylko wspólną solidarnością ludzi, którzy wierzą w to, że każdy człowiek ma prawo do pełni swoich praw i prawa człowieka należą do każdego i każdej z nas bez względu na to kim jest i co w życiu robił, robi lub będzie robił. Podstawowym prawem człowieka jest prawo do wolności, szacunku, ochrony naszego życia rodzinnego, decydowania o samym sobie. Wierzę, że będziemy razem, bo to solidarność jest naszą bronią, by pokonać PiS. Rozstrzygające są dwa bloki, które tego dokonają: chadecko-liberalny i lewicowy. To o co walczymy jest wspólne.

Z. Czarnecki  - podziękował P. Katarzynie Kądzieli za merytoryczne wystąpienie, wyrażając równocześnie poparcie do zaprezentowanego stanowiska.

Następnie poprosił o zabranie głosu przedstawiciela środowisko prawniczego mecenasa Damiana Sucholewskiego.

Damian Sucholewski – jestem adwokatem i zajmuje się problemem mundurowych od 2009 r. czyli ustawy, która wprowadziła Platforma w życie. Nawiązując do tego co mówiła przedmówczyni i przedmówcy wybory są bardzo ważne i odbędą się na demokratycznych wyborach. Będą miały wpływ na to co będzie się działo w Sądach dotyczących naszych spraw. Obecnie są naciski na sędziów wywierane przez rządzących poprzez nadzór na nimi poprzez wszczynanie wobec nich postępowań dyscyplinarnych. Są również wywierane naciski na adwokatów między innymi na mnie. Moje artykuły oraz wypowiedzi w mediach dotyczące ‘mundurowych” uznawane są za sprawy niegodne. Jest to istotny problem, bo w Sądzie krajowym nie będziemy mogli  nic zrobić. Naciski są zauważalne chociażby poprzez wstrzymanie wszystkich procesów dotyczących naszej sprawy, zwracając się z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Czas oczekiwania to 4-5 lat i co z tego ? Ludzie odchodzą i część z nich nie doczeka zakończenia.  Sędziowie,  którzy podpisali się pod tym wnioskiem do TK  mogli rozpocząć procedowanie tych spraw. To uzasadnienie w części mogło być użyte w naszych sprawach i być już, a sprawy procedowane. Jest typowe rozciągnięcie spraw w czasie, by nie narażać się władzy i przeczekać. Akt łaski  Ministra SWiA w trybie art.8a jest iluzoryczny. Zasługi funkcjonariuszy w ogóle nie są brane pod uwagę. Władza robi wszystko, by utrudnić Wam drogę prawną. Jeżeli władza się nie zmieni to będzie jeszcze gorzej.

Z. Czarnecki – mamy perspektywę wyboru różnych opcji… każda dobra, kiedy może być skuteczna?

Krzysztof Król – skuteczna będzie kiedy wyborcy są mądrzejsi od polityków. Po wyborach samorządowych zauważamy, że wyborcy wymuszą na politykach jedność. To wyborcy zadecydują czy to ma być lewicowiec czy prawicowiec, a nie sztaby wyborcze. Lech Wałęsa jest zdania, że trzeba iść razem, a ci którzy naruszą tę jedność to działają na rzecz PiS. Jeżeli będą takie przypadki to On będzie to nagłaśniał.

Andrzej Rozenek – kobiety osiągnęły ten sukces, że stanęły razem. Tylko zjednoczeni i wspólnie jesteśmy w stanie coś osiągnąć. Musimy stanąć ramię w ramię nie patrząc na to co nas dzieli tylko co łączy, by pokonać wroga. Należy dać wybór ludziom, którzy pójdą do urn. Problem jest to o czym mówił Paweł Kasprzak jak wyłonić listę kandydatów, ja nie będę kandydował do Europarlamentu.  Ja na to nie znajduje odpowiedzi, bo niestety będzie to przetarg  między przywódcami, liderami partii politycznych. Czy powołanie rady mędrców, która będzie pokazywała palcem kto to ma być, to  kto wybierze tę radę mędrców? To chyba lekka paranoja.  Istotne jest to, by na listach znaleźli się ludzie reprezentujący  szerokie spektrum społeczne i polityczne, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie odsunąć PiS od władzy. W radzie starców muszą znaleźć się kobiety. Jestem otwarty na każdy dialog i obejmował kwestię startu do Parlamentu krajowego.  Niech to będzie front na dłuższą drogę. Apeluję, by tym razem w obliczu tego zagrożenia jakim jest PiS zajęli się przyszłością Polski.

Paweł Kasprzak – żeby wygrać z PiS, co jest naszym celem, trzeba być przede wszystkim wiarygodnym. Na wiarygodnej liście musi się znaleźć 50% kobiet, a nie 30% oraz kandydaci, którzy wykazują obywatelskie zaangażowanie. Wybór miedzy Kaczyńskim, a Schetyną nie jest wyborem. To nic nam nie załatwi. Są ludzie młodsi wśród nas, którzy ich nie rozumieją. Jest  to czas na budowanie demokracji, by oddać Obywatelom i Obywatelkom prawo głosu. Zróbmy to razem z nimi.


Ad.5 Bogusława Łukasiewicz – przedstawiła propozycje uzupełnienia planu działania Federacji  o:

Konferencje i narady problemowe.

 1. Zorganizowanie w I kwartale 2019 r. konferencji na temat bezpieczeństwa państwa i obywateli przy udziale m. in. Forum Obywatelskiego Rozwoju, Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
 2. Narady problemowe dot. środowiska mundurowego organizacji wchodzących w skład Federacjijak również inne tematy zgłoszone do omówienia przez organizacje zrzeszone.
 3. Wybory do Europarlamentu (26 maja 2019 r. ) oraz Parlamentu RP (październik – listopad 2019 r. do których przygotowanie musimy przeprowadzić w I kwartale przyszłego roku, poprzez organizowanie spotkań w terenie.

W toku przeprowadzonej dyskusji członkowie Zarządu Federacji ustalili, że organizacja konferencji, narad, wystąpień publicznych powinna być realizowana na bieżąco, odpowiadać zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej.  Decyzje  organizacyjne  pozostawiono w gestii Prezydium Zarządu Federacji.

Zarządy organizacji zrzeszonych winne do końca br. przedłożyć terminy organizowanych:

 • posiedzeń organów władczych zrzeszonych organizacji;
 • imprez np. rajdów, zawodów strzeleckich, motorowych, itp.
 • podanie informacji na temat organizacji lub  współorganizowaniu świąt  państwowych i narodowych związanych z historią państwa, tradycjami i kulturą  państwową;
 • planowanych wystąpień publicznych, manifestacji.

Po przeprowadzonej dyskusji na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzupełnienia planu działania FSSM RP na lata 2017-2020 - Uchwała Nr 11/III/2018

Posiedzenia Zarządu Federacji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Proponowane terminy posiedzeń Zarządu:
- 21 luty 2019 r.  (czwartek)
- 23 maj 2019 r.  (czwartek)
- 19 września 2019 r.  (czwartek)
- 21 listopad  2019 r.  (czwartek)

Po przeprowadzonej dyskusji na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Zarządu Federacji  Uchwała Nr 12/III/2018


Ad. 6 Sprawy wniesione

Roland Dubowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej zwrócił uwagę na problematykę pamięci ofiar i bohaterów II Wojny Światowej.  Podejmowane przez stowarzyszenie działania wpisują się w zadania jakie przed sobą stawia Federacja. Dotyczy to problematyki tradycji i historii formacji mundurowych. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że aktualna władza „zmienia historię”. Wyrazem tego jest zmiana nazw ulic, demontaż pomników, co w konsekwencji ma wymazać z pamięci wydarzenia historyczne, które przyczyniły się wyzwolenia Polski. Pamięć o żołnierzach Armii Polskiej walczącej wspólnie z Armią Czerwoną, ma zastąpić kult „żołnierzy wyklętych” .

W swoim wystąpieniu zaapelował do członków Federacji o wsparcie prowadzonych przez SSKIIWŚ działań. 

Adam Rapacki – zaproponował aby w miejsce odwołanego zgromadzenia na dzień 16 grudnia (uchwalenie ustawy represyjnej) zorganizować w całym Kraju pod jednostkami mundurowymi (jednostki Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, AW, SKW, SOP) wręczanie „APELU”, którym przypominany, ze odebranie świadczeń emerytalno-rentowych znacznej części naszym koleżankom i kolegom może w przyszłości spotkać Naszych następców.

W toku przeprowadzonej dyskusji członkowie Zarządu Federacji zaaprobowali przedstawione wyżej działania, zwracając uwagę aby odbywały się one cyklicznie.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji  podjął uchwałę w sprawie podejmowania działań w obronie słusznie nabytych praw przez funkcjonariuszy i żołnierzy - Uchwała nr 13/III/2018

Przewodniczący obrad po wyczerpaniu tematów posiedzenia zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 17:00.

Obrady prowadził Zdzisław Czarnecki

Protokołowała Bogusława Łukasiewicz 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)