Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 21.09.2018 R.

Opublikowano: 28 wrz 2018

Warszawa, dnia 21.09.2018 r.

PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 21 września 2018 r. w Warszawie przy ul. Polnej 7, odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Zarządu Federacji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz  2 osoby zaproszone w charakterze gości. Listy obecności  - załącznik nr 1.
Obradom przewodniczył Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki, który zaproponował, aby obrady Zarządu Federacji  protokołowała Sekretarz Generalny FSSM RP – Bogusława Łukasiewicz.
Po weryfikacji list obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na sali jest kworum (14 na 23 członków Zarządu Federacji) i uchwały oraz decyzje podjęte przez Zarząd będą prawomocne.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny. Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzje o głosowaniu jawnym.
Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad, który został przekazany członkom Zarządu Federacji wraz z zaproszeniem. Porządek obrad po zmianach i uzupełnieniu został przyjęty jednogłośnie - załącznik nr 2.

Tematy posiedzenia:

  1. Informacja o zrealizowanych i podejmowanych przedsięwzięciach w zakresie wyborów samorządowych przez organizacje zrzeszone w Federacji;
  2. Współpraca  FSSM RP ze strukturami pozarządowymi;
  3. Ocena stanu finansowego Federacji oraz przedstawienie możliwości pozyskiwania środków finansowych;
  4. Działania prowadzone przez komitety protestacyjne związane z  wyborami samorządowymi;
  5. Sprawy wniesione do porządku obrad.

Zdzisław Czarnecki przedstawił zaproszonego gościa - Panią Danutę Przywarę - Prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przedstawiła genezę HFPC oraz omówiła cele i zakres jej działania.
Komitet Helsiński w Polsce powstał w okresie stanu wojennego i działał poza strukturami państwowymi. Monitorował przestrzeganie międzynarodowego prawa w Polsce. Pierwszy raport  Komitetu został przygotowany w 1983 r. “Polska w okresie stanu wojennego”,  który zawierał porównanie i sposoby wykonywania prawa polskiego. Raport został przemycony na Zachód, przetłumaczony na język angielski i francuski, a następnie przedstawiony został delegacjom rządowym uczestniczącym w Konferencji Madryckiej KBWE. W późniejszych latach raporty o przestrzeganiu prawa w Polsce przygotowywano corocznie. Komitet Helsiński przygotowywał też raporty specjalne, np. na prośbę Międzynarodowej Organizacji Pracy czy też Komitetu Praw Człowieka ONZ, gdy rząd polski miał przedstawić tym organizacjom swój własny raport dotyczący realizacji w Polsce postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ. Autentyczność pierwszych raportów poświadczyła Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”. W początkach roku 1989 Komitet przechodził stopniowo do jawnej działalności. Pod koniec roku 1989 członkowie Komitetu Helsińskiego złożyli się i założyli apolityczną organizację - Helsińską Fundację Praw Człowieka. Fundacja ta powstała jako prywatna inicjatywa, której celem było „patrzenie władzy na ręce” oraz docierania z wiedzą do człowieka dotyczącą jego praw do wolności. Podjęła działania w kierunku edukacji społeczeństwa. Uruchomiła m. in. poradnictwo telefoniczne. Monitoruje stale naruszenia prawa, procesy sądowe oraz procesy legislacyjne w wymiarze sprawiedliwości. Obecny okres to zdeterminowana obrona ustroju zbudowanego po 1989 r. poprzez kontynuację działalności edukacyjnej łącznie ze szkołami mundurowymi, szkoleniami w Szkole Praw Człowieka (studia podyplomowe), pomocą prawną i innymi działaniami. Uczestniczy w postępowaniach  budzących poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw człowieka. Wystosowała petycje w sprawie zdjęcia przedawnienia 5 lat. "Patrzy na ręce" służbom mundurowym, by działały zgodnie z prawem i odwrotnie, by uniknąć stawianych zarzutów wobec tych formacji, które biorą udział w pokojowych zgromadzeniach. Na bieżąco współpracuje z Komisjami  Parlamentarnymi, które często sięgają po opinię HFPC w sprawach dot: m. in. wymuszania zmian w prawie, sprawach precedensowych (ekshumacja ofiar katastrofy smoleńskiej).

Leszek Szreder – po wysłuchaniu z  atencją i uwagą podzielił się osobistą refleksją dot. Policji. Po 1990 r. uczestniczył w jej przebudowie. Podczas tych dwudziestu kilku lat budowano struktury Policji  wzorując się na  tych formacjach w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy USA. Stwierdził, że w procesie tym, zostało jednak coś zachwiane. Po odejściu ze służby w 2006 r. nie przypuszczał, że cofniemy się do czasów sprzed 1990 r.

Marek Bielec – zaznaczył, że wojsko żyje z piętnem stanu wojennego. Obecne formacje mundurowe służą władzy i wykazują bezwzględną wykonywalność.  My stoimy obecnie po stronie demokracji.  Naruszanie praw jest do naprawy poprzez zmiany w mentalności ludzi. Obecnie obserwujemy postawę służalczą, a nie służbę. Pokreślił, że należy ukierunkować pracę na tych ludzi. Wojsko służy Polsce i społeczeństwu.

Danuta Przywara -  My szukamy kanałów, by przebić tę szklaną szybę, dotrzeć do tych osób, które znajdują się w zależności służbowej.

Monika Kazula – podzieliła się refleksją, że po etapie pisania odwołań  związanych z „ustawą represyjną” i wystąpieniem Sądu z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego  - w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie możemy przetrwać kilka lat.

Danuta Przywara – poprzednie skargi, które wpłynęły do Strasburga nic nie pomogły i nie udało się nic zmienić . Obecna sytuacja jest gorsza, ale My się nie poddajemy. Skargi poszły i czekamy, jeżeli wyroki będą po naszej myśli i przepisów, to wtedy pomyślimy o zmianie prawa.

Janusz Kwiecień – zwrócił się z pytaniem, czy HFPC może podjąć kroki, by  pozbawić tytułu A. Dudy i J. Kaczyńskiego np. odsyłając nasze dyplomy do rektorów uczelni na których studiowaliśmy?

Danuta Przywara – to nie My. Trzeba by było wprowadzić procedurę weryfikacji dyplomów.

Prowadzący obrady podziękował Pani Prezes za udział w posiedzeniu, obszerne przedstawienie roli HFPC w przestrzeni publicznej i zadeklarował współpracę i wsparcie Federacji w działaniach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Następnie przedstawiciele organizacji zrzeszonych w FSSM RP przedstawili działania podejmowane w sprawie wyborów samorządowych

Zdzisław Pietryka -  poinformował, że nie jest upoważniony do przedstawienia realizacji zadań przez SEiRP, jest członkiem Prezydium ZG, ale nie wie jakie działania w tej sprawie podejmował o Stowarzyszenie poza ogólnymi działaniami zalecanymi przez Federację. Przykładem tego jest przesłanie do struktur terenowych poradnika „Samorządność”  opracowanego w Federacji. Co do kontroli wyborów samorządowych – nie posiada wiedzy na ten temat. Przekaże członkom Zarządowi Głównemu SEiRP powyższe zapytania. Zasygnalizował, że działania podejmowane w poszczególnych województwach nie zawsze przechodzą przez Zarząd .

Marek Bielec – przekazał informację o zrealizowanych i podejmowanych przedsięwzięciach w zakresie wyborów samorządowych. W ramach podjętych działań nawiązano współpracę z Komitetami Służb Mundurowych (b. Komitety Protestacyjne), zgłoszono kandydatów na listy wyborcze, mężów zaufania, obserwatorów, apele o powszechny udział w wyborach, opublikowano apel przedwyborczy, rozesłano do struktur Związku opracowanie Róży Rzeplińskiej „Rzetelne Wybory”, rozpowszechniono Apel FSSM wraz  z „Poradnikiem kandydata i kandydatki w wyborach samorządowych” opracowanym przez Fundację Batorego, na łamach dziennika Trybuna opublikowano artykuł H. Budzyńskiego „Hybrydowa wojna wyborcza”, zwracający uwagę na możliwość manipulacji wyborcami w Internecie i mediach społecznościowych. Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZŻWP, które odbędzie się 25 września br. omówiony zostanie problem udziału w wyborach. Jeden z członków Związku został przewodniczącym terytorialnej komisji wyborczej w Rembertowie.

Adam Miksiewicz – przedstawił szeroko zakrojone działania Związku na stronach internetowych w celu uświadamiania i ułatwieniu poruszania się w sferze wyborów samorządowych. Opublikowano m.in. „Poradnik Samorządowca”, Vademecum Wyborcze, apele. Do Komitetów Wyborczych zgłosiło się 34 kolegów na kandydatów do: Rady Miasta – 18 osób, Rady Gminy – 3 osoby, Rady Powiatu – 9 osób, Sejmiku Wojewódzkiego – 3 osoby, Burmistrza – 1 osoba. Natomiast w  Komisjach Wyborczych weźmie udział ok. 40 kolegów.

Janusz Kwiecień – poinformował o kłopotach z naborem kandydatów do Komitetów Wyborczych i Komisji. Ludzie nie wyrażają chęci zaangażowania się wybory – mają dosyć. W związku z tym, nie mają kandydata ze służb mundurowych w Łodzi. Przykre jest również  to, że np. w Sieradzu, gdzie uprawnionych do głosowania jest ok. 20 tys. osób, w tym ok. 1000 emerytów i 1000 żołnierzy,a żadna partia nie chciała nas wziąć na listy wyborcze.

Alicja Gołaszewska – przedstawiła akcję propagandową ZBFSOP na stronie internetowej oraz poprzez rozsyłanie informacji drogą elektroniczną. Przekazywane i zamieszczane są apele mobilizujące do wzięcia udziału w wyborach oraz informacje dot. zmian prawnych.  Przypomniała również o spotkaniu, które odbyło się w maju br. z inicjatywy koordynatora warszawskiego Andrzeja Pawłowskiego, na którym zgłosiło się kilkadziesiąt osób do prac w Komisjach Wyborczych. Niestety liczba osób zmalała do dwudziestu kilku. Ponadto poinformowała, że 6 osób ze Związku,  działa  w Społecznym Sztabie Wyborczym kandydata na Prezydenta m. st. Warszawy Andrzeja Rozenka.

Ryszard Góran – w naszym środowisku jest małe zainteresowanie wyborami.

Bogdan Pokrowski – zauważył, że tam gdzie jest 12 kandydatów na Prezydenta m. st. Warszawy to niemożliwe jest, by wybory zakończyły się na I turze.

Zdzisław Czarnecki - zwrócił się z prośbą o uświadamianie naszych koleżanek i kolegów , że muszą oddać głos zgodny z własnym sumieniem, byle by ten głos nie był na kandydata PiS lub Kukiz.

Monika Kazula – omówiła działalność komitetów protestacyjnych w związku z wyborami samorządowymi. Informacje dotyczyły liczby naszych emerytów, którzy kandydują do samorządu jak również ile osób  zaangażowanych jest w kontrolę wyborów. Przedstawiła działania poszczególnych Komitetów przeprowadzonych wspólnie ze wszystkimi służbami mundurowymi działającymi na danym terenie oraz w ramach Koalicji Obywatelskiej.

Komitet Protestacyjny  - Biała Podlaska

 Współpracuje z SEiRP i innymi organizacjami mundurowymi. Prowadzi działalność przedwyborczą wspólnie     z SLD, PSL,PO i Nowoczesna. Mają system powiadamiania emerytów i rencistów o ważnych sprawach, raz w tygodniu organizuje spotkania represjonowanych, aktywistów i zainteresowanych wyborami. Zgłoszonych zostało dwóch kandydatów do Rady Miasta, którzy uczestniczą w naradach, spotkaniach i szkoleniach w ramach Koalicji Obywatelskiej. Zjednoczyliśmy siły dla wspólnego celu.
Zgłosił do:
Rady Miasta – 2 osoby;
Komisji Wyborczej – 5 osób;

Komitet Protestacyjny na Podkarpaciu
Zgłosił do:
Sejmiku  Wojewódzkiego – 1 osoba;
Rady Powiatu – 2 osoby;
Rady Miasta – 1 osobę;
Rady Gminy – 1 osobę;Zasygnalizował małe zainteresowanie wśród emerytów mundurowych wyborami.

Komitet Protestacyjny – Pomorze
W związku z wyborami zjednoczyło siły jako Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych w skład, którego wchodzą: ZEiRP, ZŻWP, ZEiRSG, ZBFSOP, ZEiRSW.
Nawiązano kontakt z PO,  Nowoczesną, KOD i lokalnymi komitetami obywatelskimi.
Zgłosił 29 osób do Rad Miasta, Gmin, Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego.
o kontroli wyborów w Komisjach zgłoszono – 59 osób.

Komitet Protestacyjny w Siedlcach
Jest w składzie koalicji „Lepsze Siedlce”, do której weszło SLD, Nowoczesna, PO, PSL, Wolność i aktyw bezpartyjny.
Zgłosił do:
Rady Miasta – 3 osoby;
Komisji Wyborczej – 23 osoby.

Komitet Protestacyjny w Środzie Wielkopolskiej
Zgłosił do:Rady Powiatu – 1 osobę.

Komitet Protestacyjny w Koszalinie
Aktywnie uczestniczy w spotkaniach z innymi służbami mundurowymi. Zaangażowanie środowiska mundurowego jest mierne. SEiRP w Koszalinie udaje, że nie widzi problemu i nie chce angażować się w temat wyborów.
Zgłosił do:
Rady Miasta – 2 osoby;
Rady Powiatu – 2 osoby.

Komitet Protestacyjny w Olsztynie
Zgłosił do:
Sejmiku Wojewódzkiego – 1 osobę;
Rady Miasta – 1 osobę.

Komitet Protestacyjny w Sanoku
Zgłosił do Komisji Wyborczych – 10 osób.

Komitet Protestacyjny w Legnicy
Środowisko mundurowych jest zbyt pasywne aby funkcjonować samodzielnie w wyborach. Wsparcie jedynej partii politycznej jest niezbędne – tylko politycy mogą przywrócić nam godność i wysługi emerytalne.
Zgłosił do:
Sejmiku Wojewódzkiego – 1 osobę;
Na listy wyborcze – 6 osób (do potwierdzenia)

Komitet Protestacyjny - Małopolska
Zgłosił do:
Sejmiku Wojewódzkiego – 1 osobę;
Rady Powiatu – 1 osobę;

Komitet Protestacyjny  na Zamojszczyźnie
Uczestniczą w życiu lokalnych społeczności i terenowych struktur SEiRP. Przygotował projekt prasowego artykułu wyborczego, w którego treści wskazuje na konieczność wielopłaszczyznowego przeciwstawiania się niegodziwości „dojnej zmiany”, szykan, dyskryminacji i represji podjętych w stosunku do byłych funkcjonariuszy.

Komitet Protestacyjny na Lubelszczyźnie
Pomagają wszystkim represjonowanym niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia. SEiRP udostępnił dostęp do pomieszczeń, komputerów i drukarek. Dla osób „nieinternetowych” przygotowują informację w formie papierowej. Wyznaczają dyżury podczas których udzielają pomocy prawnej, informacji oraz udostępniają materiały wyborcze. Zapewniają poza kontaktem internetowym również wideokonferencje, które organizuje Zarząd Wojewódzki SEiRP.
Zgłosił do:
Rady Gminy – 1 osobę;
Sejmiku Wojewódzkiego – 1 osobę;
Obwodowych Komisji Wyborczych – 12 + kilka osób

Bogusława Łukasiewicz – przekazała informację dotyczącą współpracy FSSM RP ze strukturami pozarządowymi.

1) Jedną z nich jest Obywatelski Parlament Seniorów, który jest samorządnym reprezentantem środowisk polskich seniorów. Tworzą go organizacje, które zrzeszają osoby po 60 roku życia, a działalność ich ukierunkowana jest na zaspakajanie różnorodnych potrzeb osób starszych. OPS jest platformą dialogu i współpracy z władzami publicznymi i samorządami. W związku z tym, że ma charakter apolityczny i neutralny otwarty jest na współpracę z organizacjami świeckimi i kościelnymi. Konsoliduje środowiska senioralne w Polsce.  Inicjuje rozwiązania prawne na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, zdrowego i godnego starzenia się. Aktualnie „rządzący” chce we władzach OPS ograniczyć rolę przedstawicieli UTW oraz organizacji pozarządowych. Wyrazem niechęci dla OPS jest decyzja Marszałka Sejmu zamknięcia dostępu do gmachu Parlamentu. FSSM RP w 2012 roku pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zgłaszając 12 delegatów. Nasi przedstawiciele wywodzący się z SEiRP, ZŻWP, KZEiRSW, SEiRSG, SEiR Pożarnictwa oraz SGP w sposób merytoryczny przedstawiają nasze problemy w pracach OPS. 1 października 2018 r. w Muzeum „Polin” odbędzie się kolejne posiedzenie OPS, w którym aktywnie uczestniczyć będą  przedstawiciele „mundurowych”.

2) Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, którą reprezentują funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej jest kolejną organizacją z którą współpracuje FSSM RP. Należy podkreślić, że przedstawiciele FZZSM zdecydowanie wspierali działania FSSM RP przeciwko „ustawie represyjnej” czego wyrazem był udział podczas wysłuchania społecznego w lutym br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli przedstawicieli NSZZP, Euromil-u oraz Eurocop-u. W lipcu 2018 r. FZZSM przedstawiła postulaty kierownictwu MSWiA protestując przeciwko warunkom służby tj.: podwyżki uposażenia o 650 zł, odmrożenie waloryzacji płac, przywrócenie systemu emerytalnego, płatne nadgodziny, 100% płatności za 30 dni zwolnienia lekarskiego w roku. FZZSM na dzień 02 października br. przygotowuje ogólnopolską  manifestację w Warszawie, w której nie przewiduje udziału polityków i innych organizacji.

3) FSSM nawiązała również współpracę z Komitetem Obywatelskim przy Lechu Wałęsie wychodząc naprzeciw uchwałom  III Kongresu Federacji  (współpracujemy ze wszystkimi poza PiS i Kukiz’15). W Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie z Henrykiem Majewskim, a wstępne uzgodnienia dotyczące dalszej pracy ustalono w Warszawie     z Krzysztofem Królem i Ryszardem Puszem. Wynikiem tych spotkań było zaproszenie „emerytów mundurowych” do udziału w pracach Komitetu, które oficjalnie nastąpiło w dniu 02 września br. w Warszawie podczas konferencji dot. kontroli wyborów.

4) W ostatnim czasie Federacja nawiązała współpracę  z Obywatelami RP, których wystąpienia są tożsame ze stanowiskiem Federacji w sprawie działań służbowych podejmowanych przez służby mundurowe. Wyrazem tego jest „Apel Komitetów Organizacji Ruchów Demokratycznych” skierowany do funkcjonariuszy Policji. Obywatele RP jest ruchem nieformalnym, a warunkiem uczestnictwa w nim jest podpisanie „Deklaracji Obywatelskiej”. Wartościami ruchu są: godność człowieka jako wartość fundamentalna, działanie skuteczne      i bez przemocy, praworządność, nie wykluczająca nieposłuszeństwa obywatelskiego, jednakowe prawa obywatelskie i obrona praw mniejszości, solidarność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i podziałom społecznym. Nie każdej władzy należy się podporządkować”. Działania podejmowane przez Obywateli RP są zgodne z celami zapisanymi w Statucie FSSM RP.

Leszek Szreder – oznajmił, że Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji w dniu 27 września br. organizuje spotkanie z generałami  ze wszystkich formacji mundurowych z całej Polski.

Ryszard Żuchowski – w związku z organizowanym spotkaniem przez Prezesa SGP Adama Rapackiego zaprosił na spotkanie kolegów m. in. z Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Bydgoszczy. W ramach włączenia się w wybory samorządowe prowadzą spotkania, apelując do zgromadzonych, by mobilizowali  wszystkich do wzięcia w nich udziału. Organizowane są również spotkania wyjazdowe na terenie kraju. Środowisko wojskowe pokłada nadzieję na pobudzenie społeczeństwa.

Ryszard Góran – na naszej stronie nie zamieszczamy ogłoszeń agitujących do głosowania. Wskazywanie konkretnych kandydatów z poszczególnych partii wywołuje wśród naszych członków od razu „Veto”. Przedstawi tę sprawę na posiedzeniu Zarządu.

Ewa Grzegorczyk - Skarbnik FSSM przedstawiła sprawozdanie finansowe na dzień 31 sierpnia 2018 r. W swoim wystąpieniu poinformowała, że z uwagi na to, że Komitet Inicjatywy Ustawodawczej funkcjonował do marca 2018 r., z konta „Darowizny” w 2018 roku należało również uwzględnić następujące wydatki komitetu, takie jak: wynajem biura, obsługę biura, udział w masowych imprezach, materiały marketingowe (koszulki, proporczyki, chorągiewki, nagłośnienie i obsługę techniczną), materiały propagandowe, wynajem sal na konferencje, spotkania szkoleniowe zespołów protestacyjnych, delegacje służbowe. Ponadto, należy uwzględnić pozostałe koszty, tj. (Internet, materiały biurowe, tusze, papier, znaczki, itp.). Wszystkie te koszty zostały rozliczone proporcjonalnie i uwzględnione w Sprawozdaniu KIU, jak i w w/wym. dokumentach. 

Z uwagi na to, że na Kongresie podjęta została uchwała, która upoważnia Federację do zakupu nowego sprzętu na potrzeby funkcjonowania biura do kwoty 8.500,00 PLN, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z konta „Darowizny”, dokonano zakupu trzech laptopów Dell, stację dokującą za 3.057,00 PLN, oraz2 urządzeń wielofunkcyjnych OKI za 2.428,39 PLN i 2.225,99 PLN. Ogółem wydano 7.711,38 PLN.

Wszystkie informacje dotyczące przychodów i kosztów poniesionych przez Federację SSM RP, zawarte w Zestawieniu Obrotów i Sald na dzień 31 sierpnia 2018 r., jak i w Zestawieniu Analitycznym sporządzone zostały przez księgową – Panią Urszulę Wojnowską załącznik nr 3.

W ramach planowanych przedsięwzięć w celu pozyskiwania środków finansowych Komisja Finansowa powołana na Kongresie, przyjęła za cel osiągnięcie niezależności finansowej FSSM, wsparcie finansowe członków zrzeszonych w FSSM poprzez ułatwienie podjęcia pracy przez młodszych emerytowanych funkcjonariuszy oraz wsparcie tych, którzy pracować już nie mogą.
Przyjęte środki do realizacji tych celów to : działalność gospodarcza, sponsoring, granty i  programy unijne, aktywność wydawnicza (publikacja wspomnień, dokumentów, itp.).
Z przeprowadzonych przez FSSM RP działań rozpoznawczych, spotkań, rozmów i negocjacji zaprezentowała te propozycje  załącznik nr 4.

Prowadzący obrady – Zdzisław Czarnecki zwrócił uwagę na fakt, że nie wszystkie organizacje do chwili obecnej zapłaciły składki członkowskie  za 2018 r  (całości lub w części), Zarząd Federacji zobowiązał Biuro Federacji do wysłania pism ponaglających w sprawie składek.  

Przewodniczący obrad po wyczerpaniu tematów posiedzenia zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 14:30.

Prowadzący obrady

/-/ Zdzisław Czarnecki

 

          Protokołowała

/-/Bogusława Łukasiewicz

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)