Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP

Opublikowano: 22 paź 2020

Warszawa, dnia 10.09.2020 r.

PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 10 września 2020 r. w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115  (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych), odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków Zarządu Federacji (Czarnecki, Budzyński, Kwiecień, Grzegorczyk, Gołaszewska, Góran, Grobelny, Jaros, Kalski, Kasiński, Kazula, Meszyński, Miksiewicz, Pokrowski, Pyrcak, Szreder oraz Józef Flis, upoważniony przedstawiciel Klubu Generałów WP, przyjęty w skład ZF podczas posiedzenia).
Lista obecności  - Załącznik nr 1.

W obradach uczestniczyli: Roland Dubowski Prezes Zarządu SSKIIWŚ oraz  przedstawiciele Komisji Rewizyjnej FSSM RP – przewodniczący  kol. Zdzisław Pietryka oraz jej członek kol. Adam Spychalski.

Obradom przewodniczył Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki, który zaproponował, aby obrady Zarządu Federacji protokołowała Skarbnik Federacji Ewa Grzegorczyk. Propozycja została zaakceptowana. Po weryfikacji „list obecności” przewodniczący obrad stwierdził, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali jest kworum (16 na 24 członków Zarządu Federacji). Uchwały oraz decyzje podjęte przez Zarząd Federacji będą prawomocne.

Przewodniczący obrad zaproponował,  aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny. Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzje o głosowaniu jawnym.

Przewodniczący obrad zaproponował, aby sprawy zaproponowane do omówienia podczas posiedzenia („zawieszenie działalności SEiRP”, „przygotowanie Nadzwyczajnego Kongresu FSSM RP”, „rozwiązania do przyjęcia działalności gospodarczej”, „uchwała o pożyczce dla Federacji”, „powołanie Komisji ds. OPP”) uzupełnić o sprawy zgłoszone („dokooptowanie do Zarządu Federacji przedstawiciela Klubu Generałów WP”, „informacja o stanie finansów Federacji” oraz „informacja o zgromadzeniu w Cieszynie”). Zaproponował również, aby sprawy organizacyjne procedować w pierwszej kolejności.

Marian Kasiński zgłosił wniosek, aby porządku obrad nie zmieniać, a sprawy wniesione dołączyć jako punkty 6, 7 i 8 porządku obrad.
Za wnioskiem: – 1 głos, przeciw – 8 głosów, wstrzymało się – 2 głosy. Wniosek odrzucony.

Przewodniczący obrad zaproponował porządek obrad w następującej kolejności:
1. „dokooptowanie do Zarządu Federacji przedstawiciela Klubu Generałów WP”,
2. „informacja o stanie finansów Federacji”,
3. „informacja o zgromadzeniu w Cieszynie”.
4. „uchwała o pożyczce dla Federacji”,
5. „zawieszenie działalności SEiRP”,
6. „powołanie Komisji ds. OPP”,
7. „przygotowanie Nadzwyczajnego Kongresu FSSM RP”.
8. „rozwiązania do przyjęcia działalności gospodarczej”

Za wnioskiem o przyjęcie zmodyfikowanego porządku obrad głosowało: za – 14 głosów,     przeciw - 1 głos.
Przyjęty porządek obrad – Załącznik nr 2.

Tematy posiedzenia

Ad. 1 – Wiceprzewodniczący Federacji Henryk Budzyński zapoznał uczestników posiedzenia  z Uchwałą Nr 15/2020 z 31.08.2020 r Klubu Generałów WP, którą organizacja ta deleguje gen. broni w st. spocz. Józefa Flisa w skład Zarządu Federacji.
W sprawie głos zabrał Henryk Grobelny, który poparł wniosek Klubu Generałów WP jako trafny. Zna gen. Józefa Flisa z okresu swojej pracy w strukturach MON jako bardzo dobrego dowódcę, zdecydowanego w podejmowaniu działań. Jego udział w pracach Federacji będzie wsparciem dla Naszych działań.
Wniosek Klubu Generałów WP został poddany przez przewodniczącego obrad pod glosowanie. Zarząd Federacji glosami: za - 15, przeciw- 0 , wstrzymujących się – 0, powołał  kol. Józefa Flisa w skład Zarządu Federacji. Uchwała nr 3/III/2020 – załącznik nr 3.

Ad. 2Ewa Grzegorczyk – Skarbnik Federacji przedstawiła informację o bieżących finansach Federacji.  Oceniając sytuacje globalnie wydaje się, że finanse Federacji są nie zagrożone. W chwili obecnej dysponujemy ogólnie kwotą ponad 120.000 złotych („rachunek główny” – 7.200 zł, „darowizny” - 53.000 zł, „środki OPP” – 65.000 zł). Jednak jak przyjrzymy się prognozom oraz wydatkom (stałym, planowanym) sytuacja staje się mniej optymistyczna. Koszty stałe Federacji (utrzymanie Biura – 20.000 zł rocznie, realizacja przedsięwzięć poza „ustawą represyjną” - 10.000 zł rocznie) wydatkowane były z rachunku głównego, na który składają się w zdecydowanej większości składki organizacji zrzeszonych w Federacji.
Do końca sierpnia 2020 wpłynęło około 28 % zobowiązań (składek członkowskich). Organizacje zrzeszone powinny dokonać oceny, czy i w jakiej wysokości zalegają w zobowiązaniach wobec Federacji. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie będziemy zmuszeni środki przeznaczone na działania celowe np. „ustawa represyjna” kierować na zabezpieczenie kosztów stałych i planowanych.
Informacja finansowa z 08.09.2020 – załącznik nr 4.

Ad. 3 – Marek Meszyński przedstawił inicjatywę „pograniczników” w zakresie upublicznienia problematyki „ustawy represyjnej” również w wymiarze międzynarodowym. Temu służą spotkania środowisk mundurowych w ramach „alertów granicznych”. Kolejne takie spotkanie wyznaczono na dzień 26 września 2020 roku w Cieszynie.
To przedsięwzięcie miało odbyć się w kwietniu 2020 r., ale ze względu na pandemię zostało przełożone na jesień. Wydarzenie to objęła Patronatem Honorowym  Burmistrz Miasta  Cieszyna Pani Gabriela Staszkiewicz, która wspiera inicjatywy obywatelskie. Dla przeprowadzenia zgromadzenia powołano komitet organizacyjny z udziałem emerytów mundurowych: opracowano scenariusz imprezy, uzyskano  zezwolenia (zgromadzenie stacjonarne, do 150 osób, maseczki, odstęp 1,5 m). Zgromadzenie zaplanowano przeprowadzić w godzinach 13:00 – 17:00. W trakcie zgromadzenia przewidywane są wystąpienia gości (krajowych i zagranicznych),  przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Federacji oraz współpracujących organizacji pozarządowych. Podsumowaniem będzie odczytanie „APELU” w sprawie ustawy represyjnej. Organizatorzy przewidują na zakończenie imprezy poczęstunek „grochówkę wojskową”. Przeprowadzenie przedsięwzięcia łączy się z wydatkami (afisze, plakaty, nagłośnienie, podest, konsumpcja). Organizatorzy apelują do organizacji zrzeszonych o możliwe wsparcie finansowe oraz  poinformowanie swoich członków o tym przedsięwzięciu. Na koncie organizatorów jest 1.590 zł, potrzeba łącznie około 7.000 zł. Informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie Federacji.

Ad. 4Janusz Kwiecień przedstawiając możliwość pozyskania środków finansowych  poinformował, że KZEiR SW korzystając z programu „tarcza covidowa - dla organizacji pozarządowych” skorzystał z takiej możliwości. Udzielona pożyczka może być umorzona po okresie 3 miesięcy przy zachowaniu warunków takich jak: nieprzerwana działalność organizacji oraz wpis w KRS. W przypadku KZEiR SW pieniądze po kilku dniach były już na koncie po złożeniu wniosku w Urzędzie Pracy. Dokumenty można wypełnić elektronicznie korzystając z gotowych wniosków zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Pracy. Wymagana jest zgoda właściwego organu organizacji. W przypadku Federacji jest to Uchwała Zarządu Federacji.
Przewodniczący obrad przedstawił uczestnikom posiedzenia projekt uchwały. Uczestnicy posiedzenia nie zgłosili uwag. Projekt poddano pod glosowanie. Zarząd FSSM RP przyjął  jednogłośnie (za - 16 głosów) Uchwałę Nr 4/III/2020 – załącznik nr 5.

Ad. 5 - „Zawieszenie działalności SEiRP w strukturach FSSM RP”

Adam Miksiewicz – po zapoznaniu się z dostępnymi w sieci internetowej informacjami (brak dostępu do oryginału uchwały ZG SEiRP) uważa, że SEiRP nie mógł podjąć decyzji     „o samo zawieszeniu”, gdyż takiej formy nie przewidują statuty SEiRP i FSSM RP.

Leszek Szreder – sytuacja wymaga jak najszybszego rozwiązania. SGP pismem zwróciło się do Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy oraz Przewodniczącego FSSM RP Zdzisława Czarneckiego, aby w możliwie jak najszybszym czasie „usiedli do stołu” celem wyjaśnienia  nieporozumień. Stowarzyszenie Generałów Policji deklaruje, że może być mediatorem.

Marian Kasiński – przypomniał obrady III Kongresu Federacji w Soczewce podczas którego miały zapaść „uzgodnienia”, że Federacja nie podejmie działalności gospodarczej, która byłaby szkodliwa dla SEiRP. Przekonywał, że jak najszybciej powinniśmy się dogadać, gdyż Federacja bez organizacji byłych policjantów nic nie będzie znaczyć, a przynajmniej jej siła oddziaływania bardzo się zmniejszy.
Zgłosił 2 wnioski o:
1) powołanie Komisji Mediacyjnej, która przeprowadzi  wyjaśnienie przyczyn konfliktu oraz wypracuje drogę do załagodzenia konfliktu,
2) wstrzymanie prac nad podjecie działalności gospodarczej przez Federację.

Henryk Budzyński – ZŻWP podobnie jak SEiRP posiada status OPP oraz prowadzi działalność gospodarczą. Uzyskane środki przeznacza na działalność statutową związku. Nigdy nie występowali, aby ograniczyć możliwości działania Federacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Nie możemy godzić się na „szantaż” ze strony którejkolwiek z organizacji, aby ograniczać możliwości działania Federacji. Był uczestnikiem III Kongresu, przewodniczył Komisji Statutowej, która przygotowała zmiany statutowe uchwalone przez Delegatów. Kilka głosów przeciwnych, które padały ze strony niektórych delegatów SEiRP nie może być wyznacznikiem dla pozostałych organizacji. Przedstawiona w dniu dzisiejszym informacja finansowa dobitnie wskazuje, ze Federacja musi znaleźć „własne” źródła finansowania, w przeciwnym razie trzeba będzie zakończyć jej działalność.

Henryk Grobelny – Jestem jednym z najdłużej działającym członkiem SEiRP. Organizacja  ta przechodziła wzloty i upadki. Zawsze jednak osoby nią kierujące starały się działać tak, aby dobro wspólne było ważniejsze od indywidualnych interesów. Uważam, że powstały konflikt ma podłoże ambicjonalne. Zwracam się do aktualnego Prezesa SEiRP Antoniego Dudy jak również do byłego Prezesa SEiRP Zdzisława Czarneckiego. Panowie nie zaprzepaśćcie dorobku poprzednich pokoleń. Faktem nie podlegającym dyskusji jest to, że w chwili obecnej „marką” wśród organizacji mundurowych jest FEDERACJA. Tylko ona jest  rozpoznawalna w życiu publicznym. To z opinią Federacji liczą się politycy i liderzy innych organizacji pozarządowych.

Alicja Gołaszewska – Największa liczba „represjonowanych” jest właśnie w SEiRP. Organizacja ta przez dwa lat nic nie zrobiła dla obrony osób pokrzywdzonych  ustawą represyjną. To Federacja od początku stała na czele walki ze skutkami tej haniebnej ustawy. SEiRP wspierał często finansowo Federację (koszty manifestacji pod Sejmem, druk ulotek itp). Brak wsparcia organizacyjnego, w szczególności wsparcia finansowego był przyczyna dla której zmieniliśmy Statut FSSM RP (działalność gospodarcza, status OPP). Nie zgadzam się z jakimkolwiek ograniczeniem w tym zakresie uprawnień dla Federacji.

Janusz Kwiecień -  byłem na wielu spotkaniach organizowanych przez podstawowe struktury SEiRP, które często odbywały się bez udziału przedstawicieli władz SEiRP. Bardzo często padały tam gorzkie słowa pod adresem władz SEiRP. Podkreślano natomiast, ze broni ich (godność, honor) tylko FSSM RP i nie chodziło tylko o ustawę represyjną.

Izabella Jaros – na wstępie wystąpienia zaznaczyła, ze to nie ona tutaj dzisiaj powinna wyjaśniać sprawę „zawieszenia SEiRP w strukturach FSSM” tylko Prezes ZG SEiRP Antoni Duda. Zobowiązał siebie do reprezentowania SEiRP na posiedzeniach władz Federacji Uchwałą nr 22/III/2020 SEiRP z 30.06.2020r. Zapewne większość członków władz Federacji nie zna treści opisanej wyżej „uchwały”. Ona sama otrzymała ją dopiero pod koniec sierpnia 2020 r., gdyż się o nią upomniała. Według jej opinii członkowie Zarządu Głównego SEiRP zostali wmanewrowani. Świadczą o tym następujące fakty: została wprowadzona do obrad Zarządu Głównego SEiRP w Płońsku tuż przed ich zakończeniem. Nie dopuszczono do przeprowadzenia rzeczowej dyskusji. Przedstawiono członkom Zarządu Głównego jako wypracowane stanowisko Prezydium ZG. Stanowisko zaprezentowane członkom ZG zostało podjęte na wątpliwej podstawie prawnej. Najważniejszy jest fakt, ze zarówno Statut SEiRP jak Statut FSSM RP nie przewidują stanu „zawieszenia”. W Federacji można być członkiem i działać zgodnie z postanowieniami Statutu i jej władz lub opuścić Federację, jeżeli nie zgadzamy z jej działaniami. W Jej ocenie Uchwała 22 nie ma mocy prawnej, jest prawnie nie skuteczna, podjęta bez podstawy prawnej. Swoje stanowisko zawarła w wystąpieniu które przekazała do wiadomości Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Oddziałom Wojewódzkim i Okręgowym SEiRP. Zarząd SEiRP w Kielcach złożył protest przeciwko działaniom ZG SEiRP zmierzającym do rozbijania Federacji. 

Zdzisław Czarnecki – Jestem przekonany, że działania podjęte przez Prezydium ZG SEiRP ma kilka aspektów:
- podłoże finansowe (kurczą się środki finansowe Stowarzyszenia zgromadzone przez poprzedni Zarząd Główny, utrata prowizji z ubezpieczenia „SEiRP 2016” – ponad 300.000 zl rocznie, nie trafny dobór ubezpieczyciela),
- wzrost roli FSSM RP w środowisku mundurowym, co nie jest na rękę nie tylko politykom, ale również części przedstawicielom naszego środowiska, bezpośrednio lub pośrednio związanym z aktualnie „rządzącym konglomeratem”.

FSSM RP nie powinna dać się wciągnąć w wewnętrzne rozgrywki organizacji zrzeszonych. Struktury organizacyjne SEiRP powinny same rozwiązać „problem” jaki przygotowało ich własne Prezydium ZG. Składam wniosek o zwrócenie się do struktur organizacyjnych SEiRP z apelem aby „struktury SEiRP dokonały oceny Uchwały nr 22 zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym”. Dajmy im szansę na samodzielne wyjaśnienie i naprawienie zaistniałej sytuacji.

Prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski Mariana Kasińskiego,

1) powołanie Komisji Mediacyjnej, która przeprowadzi  wyjaśnienie przyczyn konfliktu oraz wypracuje drogę do jego załagodzenia.
         Za wnioskiem – 1 głos, przeciw – 12 głosów, wstrzymało się – 2 głosy,

2) wstrzymanie prac nad podjęciem działalności gospodarczej przez Federację.
          Za wnioskiem – 1 głos, przeciw – 14 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Wnioski zostały odrzucone.

Prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie swój wniosek w sprawie skierowania:

„Apel FSSM RP do struktur organizacyjnych SEiRP o dokonanie oceny Uchwały 22 ZG SEiRP z 30.06.2020r zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym” - załącznik nr 6 (treść Apelu w opracowaniu).

        Za wnioskiem głosowało: – 14 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 1 głos.

Ad. 7 „Powołanie komisji ds. OPP.

Henryk Budzyński – Federacja w 2020 r. włączyła się do rodziny organizacji (fundacje, związki, stowarzyszenia) posiadających status organizacji pożytku publicznego. Jak wiemy z przedstawionej informacji finansowej pozyskała w bieżącym roku ponad 65.000 zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą   środki te maja być wykorzystane w podziale:
- 50% na pomoc osobom potrzebującym,
- 50% na działalność organizacyjna FSSM RP. 

W trakcie przeprowadzonej dyskusji członkowie Zarządu zaproponowali, aby Zespół ds. OPP składał się z 3 osób i wytypowano do niego Alicje Gołaszewską, Henryka Budzyńskiego oraz Tomasza Waleriańskiego.

Propozycje składu Zespołu ds, OPP poddano pod głosowanie. Zarząd Federacji (za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów) Uchwałą nr 5/III/2020 powołał „Zespół ds. OPP” - załącznik nr 7.

Ad. 8 - „Przygotowanie Nadzwyczajnego Kongresu Federacji”

Zdzisław Czarnecki -  istnieją co najmniej dwie przesłanki do zwołania w połowie kadencji władz Federacji Kongresu Nadzwyczajnego:
1) zmiany w Statucie FSSM RP (doprecyzowanie przedstawicielstwa Federacji, funkcjonowanie zdalne, organizacja struktur terenowych (zespoły, komisje).
2) ocena dotychczasowej działalności i aktualizacja Uchwały Programowej.

Józef Flis – Zdecydowanie popiera przeprowadzenie Nadzwyczajnego Kongresu Federacji. Jednakże jego obawy dotyczą planowanych zmian statutowych. Jest za ich merytorycznym przygotowaniem. Kongres powinien być formalnością w przyjęciu zaproponowanych zmian w Statucie. Proponowane zmiany należy przygotować wraz z uzasadnieniem (komisja Statutowa), następnie  przesłać do zaopiniowania w organizacjach zrzeszonych.  Doświadczenie wskazuje, że jest to niejednokrotnie proces dłuższy niż zakładamy, ale na pewno skuteczny.

W trakcie dyskusji uzgodniono powołanie Zespołu Statutowego w składzie: Jan Pyrcak, Adam Miksiewicz, Henryk Grobelny i Monika Kazula.

Zarząd Federacji głosując: (za - 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 głosów) podjął Uchwałę nr 6/III/2020 o powołaniu zespołu statutowego – załącznik nr 8. 

Ad. 9. -” podjęcie działalności gospodarczej przez FSSM RP”

Henryk Budzyński – przypomniał członkom Zarządu Federacji. Podczas lutowego posiedzenia Zarządu Federacji uzgodniono, że członkowie ZF przygotują propozycje,  jak powinniśmy realizować działalność gospodarczą na następne posiedzenie Zarządu (czerwiec 2020). Do chwili obecnej takich propozycji od członków ZF nie otrzymaliśmy, a koronawirus utrudnił funkcjonowanie nam wszystkich powodując, odwołanie czerwcowego posiedzenia Zarządu Federacji. Jak przedstawiono podczas lutowego posiedzenia Federacja może prowadzić działalność gospodarczą: 1) samodzielnie, 2) poprzez założenie zależnej spółki lub 3) poprzez  fundację prowadzącą działalność gospodarczą. Prezydium ZF zobowiązało mnie do przygotowania dokumentów wymaganych przy założeniu spółki, które zostały członkom ZF przekazane wraz  z informacją o posiedzeniu. Do podjęcia działalności gospodarczej przez FSSM RP wymagana jest uchwała przyjęta większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

Leszek Szreder - Stowarzyszenie Generałów Policji przychyla się do powołania podmiotu gospodarczego w formie „fundacji z działalnością gospodarczą”. Możliwość pozyskiwania darowizn, udział w dofinansowaniach w formie grandów itp. Mamy jednak świadomość, że kontrola nad fundacja jest utrudniona a pozyskiwane przez nią środki bezpośrednio do Federacji nie mogą trafić. Dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej przez Federację. Ma to swoje ograniczenia oraz niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa dla całej organizacji. SGP akceptuje wybór jaki podejmie kwalifikowaną większością ZF. 

Henryk Grobelny – Podjęcie przez Federację działalności gospodarczej w sposób bezpośredni czy też pośredni jest nieuniknione jeżeli chcemy utrzymać działalność na dotychczasowym, podkreślam wysokim, niespotykanym dotychczas w środowisku mundurowych poziomie. Osobiście jestem zwolennikiem założenia zależnej od FSSM spółki. W tym przypadku najważniejszym dokumentem będzie „umowa o powołaniu spółki”. Jest to ważne, gdyż w tym dokumencie, który nie może być szablonowy należy zawrzeć wszystkie uwarunkowania zabezpieczające interesy Federacji. Sam prowadzę działalność gospodarczą z podmiotem zależnym i dobrze wiem, że przejrzyste zapisy pozwalają uniknąć kłopotów. Pamiętajmy ta decyzja obowiązywać będzie następne lata. Nas już prawdopodobnie we władzach Federacji nie będzie. Proponuję, aby tworzenie dokumentów powierzyć wyspecjalizowanej firmie prawniczej lub przynajmniej je z nią konsultować.

Wynikiem przeprowadzonej dyskusji jest powierzenie zespołowi w składzie: Henryk Budzyński, Henryk Grobelny, Andrzej Pabianek konsultacji z kancelarią prawniczą w zakresie doprecyzowania dokumentów oraz przedsięwzięć do powołania spółki.  

Przewodniczący obrad po wyczerpaniu tematów posiedzenia zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 15:30.

 

    Protokołowała                                                                                                                Prowadzący

  Ewa Grzegorczyk                                                                                                         Zdzisław Czarnecki

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)