Aktualności

PYTAMY ZER – ILU REPRESJONOWANYCH ZMARŁO?

Opublikowano: 02 mar 2019

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r.

L. dz. ZF-13/2019

DYREKTOR
Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21,
02-106  Warszawa

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.  2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330), zwracam się o udostępnienie informacji, która będzie odpowiedzią na niżej postawione pytania:

 1. Wobec jakiej liczby osób:
  a. emerytów policyjnych,
  b. rencistów policyjnych oraz
  c. uprawnionych do renty rodzinnej,
  w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia otrzymania niniejszego wniosku, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA wydał decyzje o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej, przywracające należną jej wysokość, obniżoną wcześniej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)?
 2. Wobec jakiej liczby osób:
  a. emerytów policyjnych,
  b. rencistów policyjnych oraz
  c. uprawnionych do renty rodzinnej,
  objętych działaniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia otrzymania niniejszego wniosku, Dyrektor ZER MSWiA wydał decyzje o wstrzymaniu wypłaty emerytury/renty policyjnej w związku z ustaniem prawa do tego świadczenia wskutek śmierci osoby uprawnionej?
 3. Ilu świadczeniobiorców objętych działaniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w ramach prawa wyboru, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zrezygnowało ze świadczenia emerytalnego/rentowego  pobieranego dotychczas z ZER na rzecz prawa do emerytury/renty z ZUS/KRUS lub MON.
 4. W ilu sprawach wszczętych z powództwa osób objętych działaniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury/renty policyjnej, w których występuje on w charakterze pozwanego, doszło wskutek śmierci do zmiany podmiotu po stronie powoda w ramach następstwa procesowego po zgłoszeniu się następców prawnych zmarłego?

Pytania wynikają z następujących faktów:

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jako organizacja statutowo powołana do reprezentowania interesów członków wielu stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej oraz zachowania statusu społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i żołnierzom, podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne działania zmierzające do ochrony ich niezbywalnych praw. Informacje, o które się zwracamy, pozwolą nam na przygotowanie szczegółowego raportu obrazującego wielorakie, w tym tragiczne skutki społeczne spowodowane wejściem w życie i realizacją, w naszym głębokim przekonaniu skrajnie sprzecznej z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).

                          Zdzisław  Czarnecki
Prezydent FSSM RP

Wniosek w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)