Aktualności

PYTAMY ZER O ZWROT ŚWIADCZEŃ

Opublikowano: 05 gru 2021

Warszawa, dnia 16 listopada 2021 r.

DYREKTOR

Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21,
02-106 Warszawa

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.  2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330), zwracam się o udostępnienie informacji, które będą odpowiedzią na niżej postawione pytania, dot. wykonywana prawomocnych wyroków sądów okręgowych zmieniających skarżone decyzje Dyrektora ZER (w przypadku oddalenia apelacji Organu) oraz wyroków sądów apelacyjnych zmieniających wyroki sądów okręgowych z oddalających odwołania na przywracające świadczenia emerytalne.

 1. W ilu sprawach, na skutek apelacji Dyrektora ZER, sądy apelacyjne zmieniły zaskarżone wyroki i oddaliły odwołania skarżących według stanu na dzień 31.10.2021 r.?  Przed jakimi sądami nastąpiły takie rozstrzygnięcia?
 2. W ilu sprawach, na skutek apelacji odwołujących się, sądy apelacyjne zmieniły zaskarżone wyroki i przywróciły skarżącym świadczenia emerytalne według stanu na dzień 31.10.2021 r.?  
 3. W ilu sprawach Dyrektor ZER wniósł skargi kasacyjne od prawomocnych orzeczeń sądów przywracających skarżącym świadczenia emerytalne według stanu na dzień 31.10.2021 r.?  Co było ich zasadniczą podstawą prawną?
 4. W jakim czasie, po zakończonym procesie i uprawomocnieniu się wyroku sądu skutkującym Decyzją Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia emerytalnego, Organ wznawia wypłatę emerytury lub renty w należnej wysokości oraz wypłaca kwotę zaległą?
 5. Czy zdarzają się przypadki przekroczenia przez ZER terminu 30 dni na wznowienie wypłaty świadczenia emerytalnego w należnej wysokości oraz wypłatę kwoty zaległej? Jeżeli tak, to jakie są tego powody?
 6. W jakich sytuacjach i za jaki okres ZER wypłaca zaległe świadczenia wraz z odsetkami, a w jakich bez odsetek?  Ile było takich przypadków?
 7. Czy możliwym jest, aby ZER wypłacając kwotę zaległą (wyrównanie) wystawiał dodatkowy PIT 11, wraz z pouczeniem o sposobie optymalnego rozliczenia podatku za okres od 01.10.2017 r.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia rozwiązania, o którym mowa w pkt 7, czy ZER mógłby wydać (na wniosek ubezpieczonego) stosowne zaświadczenie zawierające wskazanie kwot wypłaconych mu jako wyrównanie świadczenia zaległego, z podziałem na lata: 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, itd.  Czy tego rodzaju informacje mogłyby być zawarte w tytule przelewu bankowego, możliwego do samodzielnego wydruku na potrzeby realizacji zobowiązań podatkowych?
 9. Czy w decyzjach Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia emerytalnego, w wyliczeniach jego należnej wysokości oraz wysokości kwoty zaległej uwzględniane są okresy zatrudnienia następujące po zwolnieniu ze służby, na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) począwszy od 1 października 2017 r.?
 10. Czy możliwym jest, aby Dyrektor ZER wyrażał zgodę na przenoszenie spraw odwoławczych do innych sądów okręgowych w Kraju, poza tymi na które zgoda wyrażana jest obecnie?
 11. W jaki sposób, w kontekście naliczeń kwot zwrotu, ZER traktuje wyroki sądów, w których sentencji przyznaje się ubezpieczonemu prawo do emerytury lub(i) renty poczynając 01.10.2017 r. w kwotach ustalonych z pominięciem art. 15c i 22a ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…)? Jaki jest stosunek do tej kwestii sądów apelacyjnych?

Pytania wynikają z następujących faktów:

Tysiące emerytów i rencistów policyjnych, wiernie służących swojej Ojczyźnie, zarówno przed jak i po transformacji ustrojowej 1990 r. w wolnej i demokratycznej Polsce już bardzo długo oczekuje na sprawiedliwe wyroki w swoich sprawach. Z zadowoleniem odnotowujemy kolejne pozytywne, dla odwołujących się prawomocne orzeczenia sądów apelacyjnych. Niestety, stanowią one jedynie ułamek z ogólnej liczby spraw odwoławczych czekających na rozpoznanie, tak w pierwszej jak i w drugiej instancji.  Niestety, wielu już tego nie doczeka. Mówimy tu o ludziach w zaawansowanym wielu, bardzo często w złym stanie zdrowia i w wielu przypadkach zepchniętych na skraj ubóstwa. Stąd tak ważnym jest przywrócenie poczucia elementarnej sprawiedliwości, także poprzez zwrot bezprawnie odebranych im słusznie nabytych pełnych świadczeń emerytalnych.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jako organizacja statutowo powołana do reprezentowania interesów członków stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej oraz zachowania statusu społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i żołnierzom, podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne działania zmierzające do ochrony ich niezbywalnych praw. Informacje, o które prosimy, pozwolą nam na podjęcie starań ukierunkowanych na ochronę egzystencjalnych praw byłych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy nie ze swojej winy zostali skrzywdzeni przez nasze Państwo i takiego wsparcia oraz pomocy pilnie potrzebują.

PRZEWODNICZĄCY 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Zdzisław CZARNECKI

_________________________
Pismo w fomacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)