Aktualności

SKARGI REPRESJONOWANYCH PRZEKAZYWANE DO INNYCH SĄDÓW – PYTAMY O TO SO W WARSZAWIE

Opublikowano: 20 sty 2019

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. 

Szanowna Pani SSO Jolanta Lewandowska Przewodnicząca XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych        

ul. Płocka 9  01-231 Warszawa

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.  2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwracam się o udostępnienie informacji, która będzie   odpowiedzią na niżej postawione pytanie:
  1. Jaka jest podstawa prawna oraz uzasadnienie faktyczne wniosków kierowanych przez Sąd Okręgowy XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przekazanie do innych sądów okręgowych w Kraju spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin?  
  2. Ile wniosków o przekazanie do innych sądów okręgowych w Kraju spraw z odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalne bądź rentowe na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,  według stanu na dzień 15 stycznia 2019 r., Sąd Okręgowy – XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie? Ile z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie?  
  3. Czy Sąd Apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do jakichś wniosków? Jeśli tak, to w ilu sprawach i z jakich przyczyn?  
  4. Czy Sąd Okręgowy w Warszawie - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych zamierza przekazać wszystkie sprawy, w których odwołujący zamieszkują w innych okręgach niż warszawski? Jeżeli nie, to jaki jest klucz selekcji spraw do formułowania wniosków o przekazanie do innych sądów okręgowych w Kraju?  
  5. Czy Sąd Okręgowy w Warszawie - XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, w związku z przedłużającym się i na dziś nie znanym terminem wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny dotyczącego zadanego pytania prawnego o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy nowelizującej z dnia 16 grudnia 2016 r., rozważa możliwość merytorycznego rozstrzygnięcia odwołań z bezpośrednim zastosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?  
  6. W jaki sposób, zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie, przekazanie spraw do innych sądów okręgowych w Kraju zagwarantuje realizację prawa skarżących do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w sytuacji gdy Trybunał zwleka z wydaniem orzeczenia w sprawie pytania prawnego Sądu i nie znamy nawet przybliżonej daty wyroku.

Chociaż ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia stawianych pytań, to jednak pragniemy wskazać, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej w swoich statutowych celach i zasadach działania, ma między innymi reprezentowanie interesów swoich członków, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalnych i rentowych. Dlatego też wszelkie aspekty związane z aktualnym stanem spraw sądowych z odwołań emerytów i rencistów naszego środowiska są dla nas niezwykle ważne.

Na podstawie art. 1 ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z  art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, informacja będąca odpowiedzią na przedstawione wyżej pytanie będzie udostępniona członkom wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz  opinii publicznej. 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prosimy o przesłanie informacji  pod adres e-mail:  sekretariat@fssm.pl

 

                    Zdzisław  Czarnecki

                               Prezydent   Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)