Aktualności

SPOTKANIE ZARZĄDU FSSM RP Z POSŁAMI

Opublikowano: 05 kwi 2023

4 kwietnia 2023 r., w Sejmie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu FSSM RP z członkami Parlamentarnego Zespołu ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Funkcjonariuszy i Żołnierzy. Zarząd Federacji reprezentowali Henryk Budzyński, Tatiana Aksamit oraz Andrzej Adamczyk. Na spotkanie zaproszony został były Przewodniczący Federacji Zdzisław Czarnecki. Ze strony Zespołu w spotkaniu udział wzięli posłowie: Andrzej Rozenek, Robert Kwiatkowski  oraz Mirosław Suchoń.

Na prośbę posła Andrzeja Rozenka Przewodniczący Federacji przedstawił sposób kierowania Federacją, główne cele oraz kierunki działania. Zwrócił uwagę na pomoc udzielaną osobom poszkodowanym skutkami ustawy represyjnej. Podkreślił ogromną pracę wykonaną przez Zespół Prawny Federacji. Poinformował o wyrazach wdzięczności okazywanych przez poszkodowanych, którzy wygrali sprawy o przywrócenie emerytury. Zwrócił uwagę na groźbę powstania nowej grupy emerytów starego portfela.

Andrzej Adamczyk przedstawił statystyki sądowe rozpatrywanych spraw. Podkreślił  przewlekłość postępowania sądowego. Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę skarg kasacyjnych oraz rosnący czas oczekiwania na ich rozpatrzenie (do 2 lat). Zauważył, że niektórzy sędziowie przeniesieni z innych wydziałów do wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych odmawiają rozpatrywania spraw. Zwrócił się z prośbą do posłów o zasięganie opinii służb mundurowych w trakcie prac legislacyjnyc, bowiem wszelkie „niedoróbki” mogą doprowadzić do powstania nowej grupy poszkodowanych.

Tatiana Aksamit zwróciła uwagę, że nie możemy zapomnieć o osobach, które się nie odwołały od decyzji zmniejszających emerytury. Jej wypowiedź uzupełnił Zdzisław Czarnecki stwierdzając, że takich osób jest około 18 000. Należy zastanowić się jak przywrócić im świadczenia emerytalne. Przestrzegał przed przywróceniem ustawy z 2009 r. Przywołał przykład Niemiec, gdzie sprawa emerytur jest wyznacznikiem wiarygodności państwa. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo likwidacji systemu zaopatrzeniowego. Należy się zastanowić jak rozwiązać problem „drugiej emerytury”. Czy mają to być dodatki do emerytury, czy jakieś przeliczniki zwiększające ją. Zaproponował, aby takie spotkania odbywały się z udziałem żołnierzy i funkcjonariuszy będących w służbie. Należy im uświadomić wagę zaopatrzenia emerytalnego, bo na razie to interesuje ich ile dostaną tu i teraz. Uznał za konieczne wypracowanie takich zasad, które zapewnią stabilizację systemu emerytalnego na wiele lat.

Poseł Andrzej Rozenek podziękował za szybką reakcję władz Federacji na wypowiedzi posłanki Anny Marii Żukowskiej o reżimie oraz juncie. Poseł Mirosław Suchoń stwierdził, że należy coś zrobić z przewlekłością postępowania. Zwrócił uwagę, że w podejmowanych działaniach przez Federację warto korzystać z pomocy posłów.

Poseł Robert Kwiatkowski interesował się, czy żołnierze lub funkcjonariusze dotarli ze swymi sprawami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Henryk Budzyński poinformował posłów o dwóch przypadkach żołnierzy, którym ETPCz, powołując się na postanowienie art. 1., akapitu 2.,  Protokołu dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (ochrona własności) odmówił przyjęcia skarg (cyt. powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa Państwa do wydawania takich ustaw, jakie uzna za konieczne dla uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zapewnienia uiszczania podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych).

Wypowiedź tę uzupełnił Andrzej Adamczyk opisując sprawę „Biliński przeciwko Polsce”, która dotyczyła skargi na przewlekłość postępowania. Na rozpatrzenie oczekuje kilkanaście podobnych spraw dotyczących przewlekłości postępowań.

Kończąc spotkanie poseł Andrzej Rozenek zapowiedział kolejne spotkania również z udziałem żołnierzy i funkcjonariuszy w czynnej służbie, zwłaszcza z przedstawicielami organizacji związkowych. Zwrócił się do nas o przedstawienie informacji czego środowiska emerytów mundurowych oczekują od polityków. Na podstawie dyskusji za ważne uznał problemy: drugą emeryturę, sposób waloryzacji emerytur oraz podpisywanie umów z żołnierzami i funkcjonariuszami dotyczących warunków służby i zaopatrzenia emerytalnego.

Henryk Budzyński odparł, że do końca miesiąca kwietnia posłowie otrzymają stosowną informację.  

Na tym spotkanie zakończono.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)