Aktualności

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 19.10.2017 R.

Opublikowano: 03 lis 2017

Warszawa, dnia 19.10.2017 r.

PROTOKÓŁ z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 19 października 2017 r. w budynku „PEDAGOGIUM” w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115, odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. W posiedzeniu uczestniczyło 16 członków Zarządu Federacji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 16 osób zaproszonych w charakterze gości. Listy obecności stanowią - załącznik nr 1.

Obradom przewodniczył Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki, który stwierdził, że na sali jest kworum (16 na 25 ) i decyzje podjęte przez Zarząd Federacji będą prawomocne. Przewodniczący obrad zaproponował, aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny. Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzje o głosowaniu jawnym.

Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad po uzupełnieniu pkt 4 (sprawy wniesione) został przyjęty jednogłośnie - załącznik nr 2.

Tematy posiedzenia: 1. Sprawy organizacyjne: 2. Informacja o działaniach Zespołów FSSM RP; 3. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, 4. Sprawy wniesione – wolne wnioski a. Oferta firmy „JEAN CARENO”, b. Ubezpieczenie grupowe dla mundurowych 5. Dyskusja i podsumowanie.

Ad. 1 – SPRAWY ORGANIZACYJNE

I. Organizacja III Kongresu FSSM RP

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie ze Statutem Federacji na przełomie marca/kwietnia 2018 roku upływa czteroletnia kadencja władz FSSM RP       i należy przygotować Federację do przeprowadzenia Kongresu (sprawozdawczo-wyborczego). W toku przeprowadzonej dyskusji (Czarnecki, Bartula, Dagow, Kacprzak, Pyrcak) ustalono, że podjęte zostaną oddzielne uchwały w zakresie: komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia Kongresu, miejsca i czasie przeprowadzenia Kongresu, określenia liczby delegatów z organizacji wchodzących w skład Federacji.

Do komitetu organizacyjnego Kongresu zgłoszono kandydatury: Jan Kacprzak, Zdzisław Pietryka, Ewa Grzegorczyk, Jan Kruszyński. Kandydaci uczestniczący w obradach wyrazili zgodę na prace w komitecie. Nie uczestniczący w obradach Sekretarz Generalny FSSM RP Jan Kruszyński złożył deklarację udziału w przygotowaniach do Kongresu. W toku przeprowadzonej dyskusji postanowiono powierzyć przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu kol. Janowi Kacprzakowi. Na wniosek przewodniczącego obrad, Zarząd Federacji podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego III Kongresu FSSM RP w składzie: Jan Kacprzak, Zdzisław Pietryka, Ewa Grzegorczyk, Jan Kruszyński – Uchwała nr 25/II/2017 załącznik nr 3.

W toku przeprowadzonej dyskusji (Czarnecki, Bartula, Grzegorczyk, Dagow, Kwiecień) zaproponowano odbycie 3- dniowego Kongresu sprawozdawczo-wyborczego FSSM RP w dniach 20-22 kwietnia 2018 r w Ośrodku Konferencyjnym „MAZOWSZE” w Soczewce k/Płocka. W III Kongresie FSSM RP przewiduje się udział oprócz delegatów, członków ustępujących władz Federacji (Zarząd i Komisja Rewizyjna) oraz zaproszonych gości (Komitet Inicjatywy Ustawodawczej). Szacunkowy koszt pobytu 1 osoby - to 180 zł. Organizacje zrzeszone w Federacji poniosą koszt pobytu i przyjazdu delegatów. Federacja poniesie koszt pobytu członków ustępujących władz i zaproszonych gości. Na wniosek przewodniczącego obrad Zarząd Federacji podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie miejsca, czasie i kosztach III Kongresu FSSM RP – Uchwała nr 26/II/2017 załącznik nr 4.

W trakcie dyskusji (Pyrcak, Miksiewicz, Bartula, Czarnecki) zaproponowano, aby każdy z członków zwyczajnych Federacji, niezależnie od liczby członków organizacji, liczonych na koniec 2017 roku (opisane w sprawozdaniu) miał, co najmniej 2 delegatów. Organizacje, których liczebność liczona jest w tysiącach wyznaczają delegatów: 3.000 członków – 3 delegatów. Każde przekroczenie o kolejne 2.000 to dodatkowy delegat i tak: - 5.000 Członków – 4 delegatów, - 7.000 Członków – 5 delegatów, - 9.000 Członków – 6 delegatów, itd.

Na wniosek przewodniczącego obrad Zarząd Federacji podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia wyboru delegatów na III Kongres FSSM RP – Uchwała nr 27/II/2017załącznik nr 5.

II. Rozpoznanie wniosku SBŻiFSG „Granica” o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych FSSM RP.

W dniu 20 lipca 2017 r. do Zarządu FSSM RP wpłynął wniosek Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych „Granica” o przyjęcie w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Do wniosku dołączono wymagane Statutem Federacji dokumenty (statut SBŻiFSG „Granica”, protokół Walnego Zebrania członów Stowarzyszenia wraz z uchwałą rekomendującą przystąpienie do Federacji i upoważnienie dla Prezesa Stowarzyszenia Mariana Kasińskiego do reprezentowania organizacji w pracach Federacji. Wniosek ten zweryfikowany został przez Sekretarza FSSM RP Jana Kruszyńskiego, który po zapoznaniu się z całością dokumentacji, a w szczególności z celami Stowarzyszenia, które są zbieżne z celami Federacji rekomendował Zarządowi FSSM RP przyjęcie SBŻiFSG „Granica” w skład członków zwyczajnych Federacji. Składający wniosek przedstawiciele Stowarzyszenia: Tadeusz Frydrych i Marian Kasiński potwierdzili wolę włączenia się w prace FSSM RP. Głos w tej sprawie zabrał również prezes ZEiRSG Adam Miksiewicz, który poinformował, że jako organizacja wyszli z propozycją wspólnego działania. SBŻiFSG „Granica” niestety tej propozycji nie przyjęło. Jest to kolejny przykład, że zamiast się łączyć, dzielimy się na drobne organizacje. A.Miksiewicz w imieniu swojego Związku będzie popierał decyzje o włączeniu SBŻiFSG „Granica” w struktury Federacji. Na wniosek przewodniczącego obrad Zarząd Federacji podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia SBŻiFSG „Granica” w skład członków zwyczajnych Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – Uchwała nr 28/II/2017załącznik nr 6.

III. Wyniki finansowe FSSM RP za trzy kwartały 2017 r.

Skarbnik FSSM RP - Ewa Grzegorczyk przedstawiła wyniki finansowe Federacji za trzy kwartały 2017 roku. W swoim wystąpieniu poinformowała, że Federacja dysponuje dwoma kontami bankowymi: kontem składkowym oraz kontem „darowizna”. Konto składkowe (środki pochodzące od członków Federacji) wydawane są na potrzeby organizacyjne Federacji, natomiast środki z kontra „darowizna”, jako środki celowe tylko na działania związane z ”ustawą represyjną”. Zwróciła uwagę, że po zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej cześć środków z konta „darowizna” będzie przeznaczana na obsługę KIU (wynajem biura, obsługę biura, wynajem lokali na konferencje, koszty przejazdu na spotkania KIU, materiały propagandowo-marketingowe). Sprawozdanie finansowe za okres 01.01 - 30.09.2017 r. stanowi - załącznik nr 7.

IV. Plan pracy FSSM RP

Bogusława Łukasiewicz – p.o. Sekretarza FSSM RP przypomniała, że wraz z zaproszeniem do udziału w posiedzeniu Zarządu FSSM RP przekazano „projekt” Planu Działań FSSM RP na okres wrzesień 2017 – grudzień 2020, opracowany przez Adama Rapackiego przy współpracy Wiesława Baraniewicza. Jednocześnie zwrócono się o informacje od organizacji zrzeszonych w Federacji, z uwzględnieniem: konferencji i narad problemowych, posiedzeń władz statutowych organizacji, planowanych wystąpień publicznych (manifestacje, protesty). Informacji tych nie otrzymano.

W trakcie prowadzonej dyskusji zgłoszono kilka wydarzeń dla harmonogramu Federacji (30 - lecie SEiRP, 20 - lecie ZEiRSG, Rajd Górski, Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie (Piła, Kalisz), Imprezy Motorowe w Toruniu, Konferencja weteranów ZŻWP, Zjazd Krajowy SEiRP) .

Prowadzący obrady zwrócił się do członków Zarządu FSSM RP, aby w terminie do 30 listopada 2017 r. do Biura Federacji, pocztą elektroniczną - sekretariat@fssm.pl przekazali wykaz imprez i uroczystości w 2018 r. z podziałem na kategorie: uroczystości, spotkania organizacyjne, imprezy sportowe, imprezy kulturalne i wycieczki. Informacje zostaną uwzględnione w planie pracy Federacji na 2018 r.

Z uwagi, że nikt z uczestników spotkania nie wniósł uwag do projektu „PLANU DZIAŁAŃ FSSM RP” przewodniczący obrad poddał go pod glosowanie. Zarząd Federacji w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął „PLAN DZIAŁAŃ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP na okres wrzesień 2017 r. – grudzień 2020 r.” – załącznik nr 8,

Ad. 2 – INFORMACJA O DZIAŁANIACH ZESPOŁÓW FEDERACJI

1. Zespół medialny

Beata Kornacka – rzecznik Federacji w swoim wystąpieniu podkreśliła, że tylko sami możemy sobie pomóc, również w sferze medialnej. Dziennikarze są zainteresowani „newsami”. Powinniśmy ich poszukiwać, a niejednokrotnie tworzyć. Najlepszym ambasadorem naszej sprawy jesteśmy sami. Na szczeblu centralnym udało się nawiązać współpracę z TVN i TV POLSAT. Gazetami ogólnokrajowymi jak Gazeta Wyborcza, Przegląd, NEWSWEEK.  Po spotkaniach regionalnych coraz więcej informacji ukazuje się w mediach terenowych. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, by temat „ustawy represyjnej” zniknął z mediów. To byłaby nasza porażka. Dariusz Sierocki – przedstawił propozycje tworzenia materiałów filmowych. Nawiązano współpracę z reżyserem, Panią Beatą Postnikoff, która uczestniczy w spotkaniach regionalnych i zbiera materiał do filmu dokumentalnego o poszkodowanych emerytach policyjnych,. Podkreślił, że brakuje środków finansowych na realizację tego pomysłu. W rozwinięciu jest „ESBEK” - film fabularny oraz film dokumentalny - miniatury z życiorysami.

2. Zespól petycji.

Wiesław Baraniewicz – zespól petycji i wniosków swoje zadania zrealizował w pełni. Przygotował i wysłał szereg informacji i zapytań do różnych organów władzy. Wysłano informacje o aktualnej sytuacji do podmiotów zagranicznych. Zasadna byłaby propozycja połączenia zespołów petycji i prawnego w jeden zespól merytoryczny. Przemawia za tym fakt, ze wykruszają się członkowie tych zespołów. W pracy społecznej problemem jest mała liczba chętnych osób do pracy dla innych. W toku dyskusji zgodzono się na zmiany organizacyjne, t.z.n. połączenie w/w zespołów pod kierownictwem Wiesława Baraniewicza.

3. Zespół kontaktów z partiami i organizacjami.

Leszek Szreder – poinformował, że przedstawiciele zespołu kontaktowali się z przedstawicielami wszystkich opozycyjnych partii politycznych, których przedstawiciele deklarowali poparcie naszej inicjatywy, z uwarunkowaniami (PO i PSL – powrót do rozwiązań z 2009 r. „Nowoczesna” popiera projekt Federacji,  Kukiz 15 jest za modyfikacja projektu PIS, ale popiera odbieranie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom UB, SB i służbom wojskowym. Jedyną partia,  która popiera powrót do ustawy z 1994 r jest SLD. Wsparcie dla naszych inicjatyw mamy również ze strony organizacji pozarządowych tj.:  Komitetu Obrony Demokracji, Obywateli RP, Ruchu na rzecz Kobiet.

4. Zespól prawny.

Sławomir Cybulski - działania prawne, były podejmowane przez Zespół Prawny Federacji jako reakcja na pojawiające się problemy i oczekiwania środowiska. Od poprzedniego posiedzenia Zarządu Federacji do dziś, podjęto następujące działania:

  1. konsultacje z kancelariami prawnymi oraz zamówienie opinii prawnej dot. możliwości poszerzenia odwołań o zarzut naruszenia art. 33 ustawy.
  2. opracowanie wzoru uzupełnienia treści odwołań o zarzut naruszenia art. 33 ustawy wraz z uzasadnieniem i zamieszczenie go na stronie Federacji w formie komunikatu.
  3. opracowanie komunikatu na stronę Federacji dot. możliwości i skuteczności składania wniosku o zabezpieczenie powództwa.
  4. opracowanie komunikatu na stronę Federacji dot. korzystania z art. 8a ustawy.....
  5. opracowanie w formie komunikatu na stronę Federacji wzoru odpowiedzi na pismo z sądu i zajęcie stanowiska wobec odpowiedzi ZER MSWiA na odwołanie.
  6. opracowanie komunikatu na stronę Federacji dot. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania dla tych, którzy nie wnieśli odwołania w terminie 30 dni.

Poza tym przygotowano i wysłano sprostowanie w trybie prawa prasowego dotyczące artykułu jaki ukazał się na stronie www.onet.pl podającego nieprawdziwie informacje co do faktów jak i regulacji prawnych. Poinformował uczestników obrad o przygotowaniach do organizacji Panelu "Dezubekizacja-sprawiedliwość społeczna czy represja"  na I Kongresie Praw Człowieka organizowanym w dniach 8-9 grudnia 2017 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

5. Zespół organizacyjno- techniczny.

Piotr Wojtyński – poinformował, ze zespół organizacyjno-techniczny skoncentrował swoje działania na mediach elektronicznych. Wdrożona strona internetowa FSSM RP działa w formie poradniczo-informacyjnej. I jak można zorientować się po wpisach jest dobrze oceniana przez środowisko mundurowe. Posiadamy linki do wszystkich stron organizacji zrzeszonych w Federacji. Jesteśmy otwarci na udostepnienie linku dla innych (wszystkich, którzy popierają nasze działania. Aktualnie rozbudowujemy stronę w zakresie: - utworzenia podstrony dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, - tworzymy pocztę wewnętrzną z Komitetami Protestacyjnymi (aktualnie na poziomie województwa komitet ma u nas swoją pocztę, jesteśmy przygotowani o ile będzie taka potrzeba do rozbudowy do powiatu włącznie). - tworzymy bazę kontaktów telefonicznych niezbędnych w przypadku ogłoszenia stanu pogotowia lub zarządzenia akcji protestacyjnej.

Ad. 3 – KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ.

Andrzej Rozenek – w swoim wystąpieniu skoncentrował się na jakże potrzebnej realizacji przez całe środowisko mundurowe (czynnych i będących w stanie spoczynku) żołnierzy i funkcjonariuszy zadań jakie przed sobą postawiła Federacji: - obrona godności i honoru żołnierza i funkcjonariusza; - sprawy socjalne, w tym obrona wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych; - zachowanie historii i tradycji formacji mundurowych. Najważniejszym zadaniem jest cementowanie środowiska mundurowego. Nie wolno dać się podzielić. Podczas spotkań terenowych widoczny jest brak strażaków, czynnych funkcjonariuszy i żołnierzy. Otwartość organizacyjna jest atutem dla naszej sprawy, gdyż coraz więcej osób nie związanych z środowiskiem mundurowym utożsamia się     z nami i wyraża chęć współpracy. Wykonaliśmy duży wysiłek, aby zainteresować dziennikarzy naszymi problemami. Jednakże musimy zwracać uwagę co i gdzie mówimy. Występowanie tylko we własnej sprawie w dalszym etapie działań będzie dla na szkodliwe, gdyż jest to pierwszy krok do dzielenie środowiska. Zaplanowane w ramach Federacji długoterminowe zadania są zasadne, ale skoncentrować musimy się na najbliższych. Takim zadaniem jest zebranie podpisów pod projektem zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytów policyjnych i ich rodzin. Im więcej zbierzemy podpisów, tym nasza legitymacja do działań będzie większa. Zbiórka 500.000 podpisów byłaby wyrazem, że nie jest to problem 40.000 emerytów, których okradziono z należnych im emerytur i rent, ale sygnałem, że jest to problem społeczny. Żaden szanujący się polityk nie przejdzie bez zastanowienia nad taką liczbą potencjalnych wyborców.

Marek Dukaczewski – w swoim wystąpieniu skoncentrował się nad projektami „ustaw”, które w najbliższym czasie mogą dotknąć żołnierzy. Przygotowana przez MON ustawa obniżająca świadczenia emerytalno-rentowe jest w swoich zapisach tożsama z ustawa „cywilną”. Zapisy jej świadczą, że projektodawcy z rozmysłem uderzyli w najbardziej przygotowanych żołnierzy. Dwuznaczne zapisy sugerują, że ustawą tą dotknięta zostanie elita armii. Wszyscy wyżsi oficerowie wojskowi przechodzili szkolenia w ramach jednostki 2000 oraz wojskowi służący w placówkach dyplomatycznych. Druga ustawa „degradacyjna” to swoisty knebel dla żołnierzy. W projekcie planuje się, że podstawa do degradacji żołnierza może stanowić jego publiczne krytykowanie decyzji przez MON lub innych decydentów politycznych. Podkreślił, że z dotychczasowych wyjazdów i spotkań ze środowiskiem mundurowym wyniósł optymizm, bo środowisko się budzi i coraz więcej mundurowych zmienia swoja postawę „ze spocznij” na „baczność – uwaga”.

Irena Kłucińska – przedstawiła pracę komitetów protestacyjnych, które zostały utworzone z inicjatywy kolegów z Legionowa i Białej Podlaskiej. Komitety działają już we wszystkich województwach, aktywność jest dość zróżnicowana. Najsprawniej działają w woj. śląskim, najsłabiej w mazowieckiem i lubuskim. Komitety swoja aktywność opierają na działaniach organizacji zrzeszonych w Federacji jak również organizowane są przez emerytów mundurowych nie zrzeszonych. Wyrazem aktywności są: - spotkania regionalne Komitetów Protestacyjnych, których odnotowano 36. Podczas tych spotkań z udziałem polityków z partii opozycyjnych i organizacji pozarządowych tworzone są podwaliny do szerszej współpracy emerytów mundurowych. Jesteśmy przekonani, ze spotkania te powinne być kontynuowane oraz należy wypracować model kolejnych spotkań w tych samych środowiskach. Oceniamy, że w spotkaniach tych wzięło udział około 8.000 osób. - spotkanie koordynatorów w Soczewce, którego wynikiem jest powołanie przez koordynatorów zespołów roboczych (społecznościowego, medialnego i internetowego).

Ad. 4 – WOLNE WNIOSKI – SPRAWY WNIESIONE

1. Oferta firmy „JEAN CARENO”. Ofertę firmy omówił Wiesław Baraniewicz. Firma zajmuje się dystrybucja produktów kosmetycznych na rynki europejskie. W przedstawionej ofercie brak jest uwarunkowań prawnych dot. zasad rozliczania się pomiędzy Federacją a Firmą w przypadku podpisania umowy o współpracy. Można to określić, gdy otrzymamy projekt umowy o współpracy. Dariusz Sierocki odnosząc się do wystąpienia W. Baraniewicza, co do projektu partnerskiego Jean Careno, nakreślił charakter współpracy i wynikające korzyści dla poszczególnych członków, jak i organizacji. Członkowie Zarządu Federacji zobowiązali Prezydenta FSSM RP do kontynuacji rozmów z firma JEAN CARENO i wypracowanie modelu współpracy korzystnej dla środowiska.

2. Ubezpieczenie grupowe dla mundurowych. Ewa Grzegorczyk - skarbnik Federacji poinformowała, że w ramach współpracy z brokerem FPSM wypracowano dla organizacji mundurowych program „grupowe ubezpieczenie na życie” w porozumieniu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „WARTA”. Program ten jest korzystny zarówno dla ubezpieczonych (lepsze warunki ubezpieczenia aniżeli tzw. Ogólne) jak i dla organizacji, gdyż od każdego członka organizacji ubezpieczonego w ramach programu będzie przelewany na konto organizacyjne „odpis”.  W ramach podpisanych umów organizacja zobowiązuje się do prowadzenia działalności marketingowej i pozyskiwania ubezpieczonych. Bogusława Łukasiewicz przedstawiła program pilotażowy do ubezpieczenia grupowego oraz możliwy zakres ubezpieczenia grupowego na życie. FPSM jako firma opiekująca się kompleksowo klientami ma w swoim zakresie ubezpieczenia na preferencyjnych stawkach: ubezpieczenia grupowe, dodatkowy zakres ubezpieczenia grupowego dla najbliższych (rodzina), ubezpieczenia OC/AC samochodowe, nieruchomości, podróżne, firmy, indywidualne ubezpieczenia na życie, onkologiczne. W swoim zakresie obejmuje również ubezpieczenia inwestycyjne, kredyty gotówkowe, hipoteczne, firmowe, konsolidacje.  Zajmuje się również doradztwem prawnym, przy udziale radców prawnych oraz adwokatów Kancelarii Prawnych, w tym: testamenty, sprawy rodzinne - (sukcesja majątkowa), dziedziczenie firm. Ubezpieczeniem objęte są osoby do 75 roku życia z możliwością przedłużenia do 80 roku życia. Uzgodniono, że E. Grzegorczyk i B. Łukasiewicz przygotują „ulotki” informacyjne dla organizacji zrzeszonych w Federacji poza SEIRP, które już od 12 lat korzysta    z tej formy współpracy. Korzyścią dla SEiRP jest fakt, że 80 % środków Stowarzyszenia pochodzi właśnie z Programu „EMERYT-2016”

Ad. 5 – DYSKUSJA I PODSUMOWANIE.

Adam Rapacki – podzielił się spostrzeżeniami ze spotkań Komitetów Protestacyjnych, w których brał udział: - widoczny brak strażaków podczas spotkań. W ostatniej chwili projektodawcy ustawy wyłączyli słuchaczy ASW, co spowodowało, że około 1.500 wyższej kadry dowódczej PSP uniknęło obniżenia świadczeń, - w spotkaniach biorą udział żołnierze, ale tylko tacy co służyli w PRL. Brak jest żołnierzy, którzy w ostatnim okresie odeszli ze służby. - działania należy podejmować rozważnie, ale należy być konsekwentnym w działaniu. Wydaje się, ze brakuje nam zdecydowania i konsekwencji, - byliśmy przełożonymi podczas służby, a teraz bądźmy przykładem dla podwładnych obecnie będących w służbie. Muszą być pewni, że ich nie opuścimy w godzinie próby. Stowarzyszenie Generałów Policji wystosowało APEL do kierowników jednostek Policji, aby postępowali zgodnie z etosem zawodu policjanta, a nie kierowali się pobudkami politycznymi.

Ad. 6 – ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA.

Przewodniczący obrad po wyczerpaniu tematów posiedzenia zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 15:15.

                                                                                                                                                                 Prowadzący obrady                                                                                                                                                                                                       /-/ Zdzisław Czarnecki

Protokołowała: Bogusława Łukasiewicz

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)