Aktualności

SPRAWY REPRESJONOWANYCH PRZED SĄDEM APELACYJNYM W WARSZAWIE

Opublikowano: 28 paź 2021

KOMUNIKAT INFORMACYJNY
dot. aktualnego w dn. 31 sierpnia 2021 r.
stanu spraw z odwołań represjonowanych od decyzji Dyrektora ZER
rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

We wrześniu tego roku zwróciliśmy się w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej do Przewodniczącej III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie z szeregiem pytań dotyczących spraw osób represjonowanych. Wniosek o udostępnienie informacji tutaj.

Nie na wszystkie pytania uzyskaliśmy odpowiedź, albowiem ustawa o dostępie do informacji publicznej jest dość restrykcyjna, jeśli chodzi o udzielanie tzw. informacji przetworzonych. Poniżej prezentujemy te informacje, jakie uzyskaliśmy. Dane na dzień 31 sierpnia 2021 r.:

  1. W III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SA w Warszawie orzeka 13 sędziów. Sprawy są przydzielane poszczególnym sędziom losowo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r., przy wykorzystaniu informatycznego Systemu Losowego Przydziału Spraw. Nie ma żadnych specjalizacji.
  2. W Wydziale zarejestrowano 538 apelacji w sprawach z odwołań od decyzji ZER MSWiA.
  3. Wydano łącznie 93 wyroki w tym:
  • 3 uwzględniające apelację Dyrektora ZER MSWiA
  • 0 wyroków uwzględniających apelację odwołujących się,
  • 78 wyroków oddalających apelacje Dyrektora ZER i utrzymujących w mocy orzeczenie sądu I instancji

Uwaga! – to jest ścisła odpowiedź na nasze pytania, ale nie sumuje się. (Najprawdopodobniej pozostałe 12 spraw to albo umorzenie postępowania np. na skutek śmierci odwołującego, albo zwrot sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji).

  1. Rozprawy (wokandy) wyznaczane są wg. kolejności wpływu. Termin nie jest uzależniony od tego czy sprawa jest rozpoznawana na rozprawie czy na posiedzeniu niejawnym. O formie rozpoznania sprawy decyduje sędzia referent. Dotychczas 27 orzeczeń zapadło na rozprawach a 66 na posiedzeniach niejawnych.
  2. W dniu sporządzania odpowiedzi na nasze pytania wyznaczonych było 17 wokand (rozpraw) i żadnych posiedzeń niejawnych.

Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania między innymi o:

  1.  średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy,
  2.  liczbę średnio miesięcznie rozpatrywanych spraw przez jednego sędziego.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)