Aktualności

SPRAWY REPRESJONOWANYCH W II INSTANCJI – STATYSTYKI

Opublikowano: 19 kwi 2022

Na przełomie roku 2021/2022, korzystając z prawa jakie daje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wystąpiliśmy do wszystkich Sądów Apelacyjnych z wnioskiem o udostępnienie informacji będących odpowiedzią na szereg pytań dotyczących stanu naszych spraw odwoławczych przeciwko Dyrektorowi ZER rozpoznawanych przez te sądy w II instancji. Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, z powodów metodologicznych, wystąpiliśmy nieco wcześniej.

Odpowiedzi z poszczególnych sądów otrzymaliśmy w różnym czasie, stąd dopiero teraz jesteśmy w stanie udostępnić Koleżankom i Kolegom zestawienie informacji, które uzyskaliśmy.

Niestety, nie od wszystkich prezesów sądów apelacyjnych otrzymaliśmy dane w oczekiwanym przez nas zakresie. Niektórzy z nich, powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym na przepisy regulujące udostępnianie informacji przetworzonych, udzielili nam odpowiedzi cząstkowych lub nie udzielili jej wcale. Niemniej jednak informacje te, nawet w ograniczonym wymiarze, ukazują nam stan faktyczny, którego ocenę na tym etapie pozostawiamy naszym czytelnikom. Wkrótce opublikujemy naszą ocenę, w wymiarze pogłębionym.

Mamy świadomość, że w pierwszych kwartale b.r., na skutek apelacji ZER bądź odwołujących się, sądy apelacyjne, jako sądy II instancji, rozpoznały kolejne sprawy w liczbie trudnej do precyzyjnego ustalenia. Staramy się jednak pozyskiwać informacje na ten temat i sukcesywnie publikować je na stronie internetowej FSSM.


STAN SPRAW W SĄDACH APELACYJNYCH - Dane ogólne

(Na dzień 31.12.2021 r)

L/P

Sąd

Ogólna liczba wniesionych apelacji

Stan etatowy sędziów w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Liczba sędziów wskazanych do rozpoznawania spraw

Liczba spraw zarejestrowanych w referacie oczekującym

Przeciętny okres oczekiwania na rozpoznanie apelacji

Planowane działania przyspieszające rozpoznawanie spraw

  1.

SA w Białymstoku

Informacji nie otrzymaliśmy

6

6***

Nie ma

Ok. 6-7 mies.

Odmowa udzielenia odp.

 2.

SA w Gdańsku

Brak odpowiedzi

10

10***

Nie ma

Ok. 13 mies.

Brak odpowiedzi

 3.

SA w Katowicach

659

15

11***

Nie ma

Ok. 24 mies.

Odmowa udzielenia odp.

 4.

SA w Krakowie*

406

13

7***

70

Odmowa udzielenia odp.

Brak odpowiedzi

 5.

SA w Lublinie

235

5

7***

Nie ma

Ok. 3-18 mies.

Brak odpowiedzi

 6.

SA w Łodzi

580

10

10***

Nie ma

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 7.

SA w Poznaniu

382

9

9***

Nie ma

Ok. 18 mies.

Brak odpowiedzi

 8.

SA w Rzeszowie

235

5

4***

Nie ma

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 9.

SA w Szczecinie

46

5

5***

Nie ma

Ponad 5 mies.

Odmowa udzielenia odp.

10.

SA w Warszawie**

538

13

13***

Nie ma

Ok. 11 mies. lub krócej 

Brak odpowiedzi

11.

SA we Wrocławiu

632

12

9***

Nie ma

Odmowa udzielenia odp.

Brak odpowiedzi

Razem:

3713

103

91

 *  Stan na dzień 31.10.2021 r.

**  Stan na dzień 31.08.2021 r.

*** Sprawy rozpoznają wszyscy sędziowie wyznaczeniu w drodze losowania – nie ma specjalizacji w zakresie spraw p-ko Dyr. ZER


STAN SPRAW W SĄDACH APELACYJNYCH - Orzeczenia (Na dzień 31.12.2021 r.)

L/P

Sąd

ORZECZENIA 

Uwagi

Wyroki oddalające apelacje Dyrektora ZER

Wyroki zmieniające zaskarżone wyroki sądów okręgowych i oddalające apelacje odwołujących

Wyroki zmieniające zaskarżone wyroki sądów okręgowych z oddalających odwołania na przywracające świadczenia emerytalne

Wyroki uchylające wyroki sadów okręgowych i przekazujących  sprawy do ponownego rozpoznania sadowi okręgowemu

 1.

SA w Białymstoku

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 2.

SA w Gdańsku

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 3.

SA w Katowicach

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

 4.

SA w Krakowie

5

1*

Brak odpowiedzi

Brak odpowiedzi

5.

SA w Lublinie

56

17

0

1

 6.

SA w Łodzi

196

0

0

106

 7.

SA w Poznaniu

6

2

3

0

 8.

SA w Rzeszowie

45

0

0

5

 9.

SA w Szczecinie

0

0

0

0

10.

SA w Warszawie

78**

3

0

0

11.

SA we Wrocławiu

61

27

0

2

Razem:

447

50

3

114

 *  Częściowo zmieniający zaskarżony wyrok SO ** Stan na dzień 31.08.2021 r.
KOMENTARZ UZUPEŁNIAJĄCY (Uzupełnienie zestawień tabelarycznych)
 1. SA w Białymstoku poinformował, że w Wydziale III - Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzeka 6 sędziów  a przeciętny czas oczekiwania na rozpoznanie apelacji to 6-7 miesięcy. Pozostałych danych, mimo zapowiedzi ich przesłania nie otrzymaliśmy.
 2. SA w Gdańsku poinformował, iż w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń społecznych orzeka 10 sędziów i wszystkim przydzielane są sprawy emerytur mundurowych. Nie ma referatu oczekującego, co oznacza, że sprawy przydzielane są natychmiast po ich wpłynięciu a okres oczekiwania na ich rozstrzygnięcie to około 14 miesięcy. W pozostałych kwestiach SA w Gdańsku odpowiedzi nie udzielił.
 3. SA w Katowicach poinformował, że wpłynęło 659 spraw, do rozpoznania których spośród  15 sędziów skierowano 11, a przeciętny okres oczekiwania na ich rozstrzygnięcie to ok. 24 miesiące. W pozostałym zakresie SA w Katowicach odpowiedzi nie udzielił.
 4. SA w Krakowie, wg stanu na 31.10. 2021 r.,  przyjął do rozpoznania 406 spraw dot. emerytur mundurowych, które w liczbie 326 skierowano do referatów  7, spośród 13 sędziów orzekających w Wydziale III. Zapadło 6 wyroków, w tym 5 oddalających apelację ZER, 1 oddalający apelację powoda (odwołującego się) wniesioną po niekorzystnym wyroku SO. W referacie oczekującym (tzn. bez losowania sędziego) pozostało 70 spraw. W  zakresie pozostałych pytań nie udzielono odpowiedzi.
 5. SA w Lublinie  wpłynęło 235 spraw, które skierowano do  orzekania 7 sędziom (etatowo w Wydziale III orzeka 5 sędziów). Nie ma referatu oczekującego, a sprawy rozpoznawane są w okresie od 3 mies. do półtora roku, na w większości posiedzeniach niejawnych. Wydano 73 wyroki. W 56 przypadkach oddalono apelację ZER, w 1 przypadku przekazano sprawę SO do ponownego rozpoznania. Innych danych nie przekazano.
 6. SA w Łodzi przyjął do rozpoznania 508 spraw i przydzielił je wszystkim 10 orzekającym w Wydziale III  sędziom. Apelację ZER oddalono w  196 przypadkach, natomiast w 106 przekazano sprawy SO do ponownego rozpoznania. Innych danych brak.
 7. SA w Poznaniu – wpłynęły 382 sprawy, które niezwłocznie przekazano do rozpoznania 9 sędziom orzekającym w wydziale.  7 spraw orzeczono na posiedzeniach niejawnych a 5 na rozprawie. Oddalono  6 apelacji dyrektora ZER i 3 apelacje powoda. Pozostałych danych statystycznych brak. Przeciętny okres rozpoznania apelacji wynosi ok. 18miesięcy i jak stwierdzono „nie ma żadnych podstaw proceduralnych aby sprawy o wysokość świadczeń mundurowych traktować priorytetowo” albowiem „rozpoznawanie tych spraw poza kolejnością wpływu prowadzi do pokrzywdzenia stron które oczekują na rozpoznanie swoich apelacji”.
 8. SA w Rzeszowie – wpłynęło 235 spraw, które skierowano do referatów 4 sędziów. W 41 sprawach oddalono apelacje ZER a w 5 przypadkach przekazano sprawy do SO do ponownego rozpoznania. Brak informacji na temat okresu oczekiwania na wyrok.
 9. SA w Szczecinie przyjął do rozpoznania 46 spraw, które niezwłocznie  przekazane zostały do referatów 5 orzekających w Wydziale III. Prawie 100% spraw rozpoznawanych jest na posiedzeniach niejawnych a czas oczekiwania na wyrok określono na ponad 5 miesięcy. Do końca 2021 r. nie wydano żadnego orzeczenia. Wiemy, że w roku bieżącym kilka wyroków już wydano.
 10. SA w Warszawie do dnia  31 września 2021 r. wpłynęło 538 apelacji spośród których rozpoznano 84 sprawy (na 67 posiedzeniach niejawnych i 17 rozprawach) Wpływające sprawy są natychmiast kierowane do referatów wszystkich 13 sędziów orzekających w Wydziale III co oznacza, że nie ma referatu oczekującego. Zapadają różne wyroki, w tym także uwzględniające apelację ZER,  w całości lub w części (np. przyjmujące współczynnik 0% podstawy wymiaru za służbę do 1990 r.). Dotyczy to linii orzeczniczej niektórych sędziów, co ujawniło się w ostatnim czasie. Na dziś, dane dotyczące  SA w Warszawie w pewnym stopniu stały się nieaktualne, albowiem do tego Sądu jako pierwszego, na zasadzie pilotażu, skierowaliśmy nasze pytania. Nie ponawialiśmy ich, gdyż sąd ten, w naszej opinii, stosunkowo szybko podejmuje sprawy a czas oczekiwania na rozstrzygnięcie nie przekracza 11 miesięcy. Czasami nawet zaskakuje szybkością rozstrzygnięć. Sprawy są rozpoznawane w większości na posiedzeniach niejawnych.
 11. SA we Wrocławiu - na 632 sprawy rozpoznał 120, spośród których w 61 przypadkach oddalił apelację dyrektora ZER, ponadto zakończył 27 spraw   cyt.: „….zakończonych zostało 120 spraw (…..), w tym (….) 27 zmieniających zaskarżone wyroki sądów okręgowych i oddalających apelację odwołujących się”, co zapewne oznacza, zmieniono pozytywne wyroki SO w ten sposób, że orzeczono 0% podstawy wymiaru za służbę do 1990 roku, lub nie uwzględniono renty inwalidzkiej. Niestety Sąd ten w piśmie do FSSM nie podał kierunku dokonanych zmian. Dodatkowo SA we Wrocławiu w 2 przypadkach uchylił wyroki SO i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Większość spraw sąd ten rozpoznaje na posiedzeniach niejawnych, traktując je jako pilne. Okresu oczekiwania na rozpoznanie nie podano.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)