Aktualności

TRWAJĄ PRACE NAD NOWYM RODZAJEM RENTY

Opublikowano: 08 sty 2023

Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tą sprawą, zainteresowanie nią swoich znajomych i przyjaciół oraz włączenie się w akcję zbierania podpisów pod tą inicjatywą.

Z poważaniem
Henryk Budzyński


I N F O R M A C J A
o posiedzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

W dniu 4 stycznia 2023 r. z inicjatywy Nowej Lewicy, w Sejmie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

W spotkaniu wzięli udział przywódcy nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, Adam Zandberg, Robert Biedroń, a także znani aktywiści: Wanda Nowicka, Magdalena Blejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Tomasz Trela. W skład Komitetu i weszli przedstawiciele ponad 20 stowarzyszeń reprezentujących środowiska seniorów.

Służby mundurowe reprezentowali:

Henryk Budzyński  - Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,

Marek Bielec i Stanisław Kalski – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,

Ryszard Grosset – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,

Antoni Duda – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Celem projektu jest umożliwienie wdowie (wdowcowi) całkowitego lub częściowego wykorzystania świadczenia emerytalno-rentowego po zmarłym małżonku. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Zasada ta nie dotyczy wyjątków, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. W przypadku zbiegu prawa do emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego  wpłaca się jedno świadczenie w całości, a drugie w połowie. Prawo do dwóch świadczeń emerytalnych mają także żołnierze (funkcjonariusze), którzy wstąpili do służby po dniu 2 stycznia 1999 r.

Obecnie osoba uprawniona do kilku świadczeń musi dokonać wyboru, które świadczenie chce otrzymywać, a jeśli samodzielnie nie podejmie decyzji, właściwy organ emerytalno-rentowy będzie wypłacał jej świadczenie wyższe.

Projekt ustawy o rencie wdowiej przewiduje wprowadzenie nowej zasady zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową (wdowcem) renty  rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Zgodnie z projektem, w razie zbiegu przysługującego z tytułu bycia wdową lub wdowcem prawa do renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej, a także renty z ubezpieczenia społecznego rolników z prawem do emeryturyemerytury wojskowej, emerytury policyjnej, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej emerytury rolniczej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego  świadczenia kompensacyjnego, renty z tytuł niezdolności do pracy, renty rolniczej tytułu  niezdolności do pracy, osobie uprawnionej wypłaca się rentę wdowią w jednym z poniższych wariantów, w zależności od wyboru dokonanego przez osobą uprawnioną.

Wariant pierwszy zakłada, że osobie uprawnionej przysługuje renta rodzinna po zmarłym małżonku powiększona o 50 % przysługującej jej emerytury, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, wojskowej renty inwalidzkiej, policyjnej renty inwalidzkiej,  emerytury  rolniczej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, albo renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wariant drugi zakłada, że osobie uprawnionej wypłacać się będzie przysługującą jej emeryturę, emeryturę wojskową, emeryturę policyjną, wojskową rentę inwalidzką, policyjną rentę inwalidzką, emeryturę rolniczą, świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne powiększone o 50 % renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Zasada ta nie będzie obejmować osób pobierających najwyższe świadczenia emerytalno-rentowe. Z tego powodu wysokość renty wdowiej, bez względu na wysokość własnego świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługuje wdowie (wdowcowi) oraz renty rodzinnej przysługującej wdowie (wdowcowi) po zmarłym małżonku, renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury  wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszonej przez Prezesa ZUS. W chwili wniesienia projektu wysokość renty wdowiej nie mogłaby przekroczyć   kwoty 7 625,85 zł.

Projekt zakłada, że świadczeniobiorca musi dokonać wyboru, które świadczenie ma otrzymywać w całości, a które w wysokości 50 %. Z tego powodu organy emerytalno-rentowe będą zmuszone do poinformowania świadczeniobiorców o nowych przepisach oraz wynikających z niej możliwościach.

Mając na uwadze stan finansów publicznych projektodawca proponuje osiągnięcie docelowego wskaźnika 50 % w kilku etapach przyjmując w pierwszym półroczu obowiązywania ustawy wskaźnik 15 % i zwiększenie go w drugim półroczu do 20 %.  Model docelowy zostałby osiągnięty w drugim roku obowiązywania ustawy.

Po zakończeniu spotkania Komitet złożył do Marszałkini Sejmu zawiadomienie o  utworzeniu Komitetu wraz z niezbędnymi załącznikami. Jeśli zawiadomienie jest prawidłowe Marszałkini Sejmu w ciągu 14 dni wyda postanowienie o przyjęciu zawiadomienia. Po otrzymaniu postanowienia Marszałkini Sejmu, pełnomocnik Komitetu ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim: fakt nabycia osobowości prawnej, adres Komitetu, miejsce udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Od tego dnia można rozpocząć zbieranie podpisów pod projektem ustawy. Pod projektem ustawy pochodzącej z inicjatywy obywatelskiej musi się podpisać, co najmniej 100 000 obywateli, którzy mają prawo wybierania do Sejmu.

Wzór listy do zbierania podpisów wraz z krótką instrukcją wypełnienia zostanie rozesłany w najbliższych dniach.

Prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało wszystkim osobom, które nabyły prawo do renty rodzinnej (wojskowej renty rodzinnej , policyjnej renty rodzinnej) i prawa świadczeń emerytalno-rentowych przed wejściem ustawy oraz osobom, które nabędą je po wejściu ustawy w życie. W związku z tym w proces zbierania podpisów należy włączyć jak najwięcej osób, bowiem liczba zebranych podpisów świadczyć będzie o społecznym poparciu projektu.

W trakcie nieoficjalnych rozmów przedstawiciel służb mundurowych wysunął  pod adresem polityków propozycję podjęcia podobnej inicjatywy dotyczącej prawa do pobierania drugiej emerytury. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane.

Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)