Aktualności

TRZECIA ODPOWIEDŹ MSWiA

Opublikowano: 04 kwi 2017

KOMENTARZ FSSM RP do odpowiedzi MSWiA na wniosek FSSM z dnia 15.03.2017 r. o udzielenie informacji publicznej odnoszącej się do art. 8a ustawy represyjnej w zakresie interpretacji tzw. klauzul generalnych oraz definicji pojęcia „państwo totalitarne”.

Odpowiedź (podobnie jak poprzednia) koncentruje się wokół tezy, że nasze pytania nie odnoszą się do sfery faktów i dlatego MSWiA nie może udzielić informacji nie posiadającej charakteru informacji publicznej. Oczywiście mamy świadomość, że pytania miały charakter częściowo polemiczny.  Mimo tego, i tym razem, udało się nam uzyskać (pośrednio) pewne informacje charakteryzujące sposób działania aktualnej władzy. Na pytanie: na jakiej podstawie (prawnej) MSWiA, jako autor projektu ustawy, nadaje zawartym w art. 8a ust. 1 ustawy wyrażeniom „krótkotrwała służba”, „rzetelne wykonywanie obowiązków” oraz „szczególnie uzasadniony przypadek” charakter „klauzul generalnych” odpowiedziano nam, że nie odnosi się ono do sfery faktów. To zaś przesądza – zdaniem Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA - o potraktowaniu informacji (będącej odpowiedzią na nasze pytanie) jako niemającej charakteru informacji publicznej. Mówiąc wprost:  „wiemy ale nie powiemy”. Formułując pytania zakładaliśmy, że autorzy projektu, redagując treść art. 8a i stosując zasadę przyzwoitej legislacji, świadomie dopuścili zastosowanie tzw. „klauzul generalnych”, czyli określeń nieprecyzyjnych, wskazujących na potrzebę uwzględniania kryteriów pozaprawnych. Chcieliśmy jednak wiedzieć, skoro tak się stało, że stoi za tym np. orzecznictwo Sadu Najwyższego oraz dorobek doktryny prawa, którego być może nie znamy. Mimo, że nie jest to wiedza tajemna, żądanych informacji nie uzyskaliśmy. W związku z tym przypominamy, w prawie ubezpieczeń społecznych nie stosuje się klauzul generalnych! Przepisy ubezpieczeniowe powinny być przestrzegane w jednakowy sposób w stosunku do wszystkich uprawnionych podmiotów.  Wielokrotnie potwierdził to Sąd Najwyższy.  Dyrektor DB MSWiA przemilczał ten „drobny szczegół”. Podobnie autor odpowiedzi odniósł się do pytania o definicję „państwa totalitarnego”. To jest bez wątpienia „sfera faktów”, albo w ustawie jest taka definicja albo jej nie ma. Gołym okiem widać, że przepis art. 13b zawiera jedynie definicję legalną „służby na rzecz totalitarnego państwa”, nie zaś definicję „państwa totalitarnego”. Twierdzenie, jakoby art. 13b ust. 1 ustawy zawierał taką definicje jest obrazą dla inteligencji. A przypomnijmy, obowiązek zdefiniowania w ustawie określenia wieloznacznego wynika jasno z § 146 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej. Nie jest prawdą, jak pisze Dyrektor DB MSWiA, że naszym Wnioskiem o udzielenie informacji publicznej podjęliśmy próbę nawiązania polemiki. Przedstawiliśmy jedynie nasze stanowisko w zakresie art. 8a (oparte na orzecznictwie SN) jako podstawę i uzasadnienie wystąpienia o informację publiczną. Analiza udzielonej nam odpowiedzi pozwala stwierdzić, że autorzy tej nikczemnej ustawy stworzyli prawnego potworka, gwałcąc Konstytucję, orzecznictwo Sądu Najwyższego, akty prawne niższego rzędu oraz dorobek nauki prawa.       

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)