Aktualności

W CO GRA ANTONI DUDA?

Opublikowano: 27 lip 2020

Warszawa, 24 lipca 2020 r

Członkowie organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP !

Koleżanki i Koledzy !

Na początku lipca na stronie internetowej SEiRP opublikowane zostało sprawozdanie z posiedzenia ZG SEiRP, które odbyło się w dniach 29-30 czerwca 2020 r. w Płońsku. W tym sprawozdaniu czytamy, że „Bardzo ważną uchwałą, podjętą bez głosu sprzeciwu, była uchwała w sprawie zawieszenia członkostwa SEiRP w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Na czas zawieszenia członkostwa Zarząd Główny SEiRP upoważnił Prezesa Antoniego Dudę do reprezentowania interesów SEiRP wobec władz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.”. Co ciekawe, w sprawozdaniu nie ma słowa o jakiejkolwiek debacie czy dyskusji uczestników posiedzenia, która by poprzedziła tak przecież ważną dla całego środowiska mundurowych decyzję.

Dlatego zarówno ja, jak i wszyscy pozostali członkowie Zarządu FSSM RP, ale i zapewne wszyscy szeregowi członkowie SEiRP, oczekiwaliśmy, że szybko będziemy mogli poznać pełną treść owej uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Niestety, nie znamy jej do dziś.

Zamiast tego, 18 lipca 2020 r. na stronie internetowej SEiRP pojawiło się pismo (sygn. ZG-45/2020) Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy, adresowane do Zarządu FSSM RP. W piśmie tym zawarto enigmatyczną informację o uchwale ZG-22/VII/2020 o zawieszeniu członkostwa SEiRP w FSSM RP oraz, że w trakcie „zawieszenia członkostwa” osoby delegowane do organów Federacji przez SEiRP (Izabela Jaros i Jerzy Skrycki) nie mają prawa głosu, a od tej pory jedynym reprezentantem interesów SEiRP w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jest A. Duda.

Oczekujemy z niecierpliwością jakie i czyje interesy na forum Federacji zaprezentuje.

Koleżanki i Koledzy !

Wymienione wyżej pismo (tak jak i uchwała ZG SEiRP) nie dotarło do tej pory żadną oficjalną drogą do Biura Zarządu Federacji, więc moje dzisiejsze wystąpienie nie jest (bo być nie może) oficjalną odpowiedzią na nie. Zresztą uważam, że Internet, to nie jest odpowiednie miejsce na wymianę pism ani tym bardziej drogą do porozumienia. Co najwyżej może służyć tym, którzy za jego pośrednictwem chcą rozgrywać jakieś własne interesy.

Ponieważ jednak owo pismo jest nie tylko personalnym atakiem na mnie, mającym na celu podważenie mojej wiarygodności i uczciwości, ale przede wszystkim pokrętnym, zawierającym półprawdy i insynuacje uzasadnieniem niezwykle szkodliwej dla SEiRP, FSSM RP i całego środowiska emerytów mundurowych decyzji ZG SEiRP, podjętej z inicjatywy jego autora (a być może nie tylko), nie może ono dłużej funkcjonować w przestrzeni publicznej bez jakiejkolwiek reakcji z mojej strony.

Koleżanki i Koledzy !

Przypominam, że członkowie władz FSSM RP zostali wybrani na III KONGRESIE FSSM RP przez delegatów 14 organizacji zrzeszonych, reprezentujących policjantów, żołnierzy, pożarników, strażników granicznych, więzienników oraz funkcjonariuszy służb specjalnych. Naczelnym obowiązkiem władz Federacji jest reprezentować i dbać o interesy wszystkich członków organizacji zrzeszonych. Wyłączenie członków SEiRP z władz zarządczych i kontrolnych może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia SEiRP z Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Z Uchwały programowej III Kongresu FSSM RP z dnia 22.04.2018 r. jednoznacznie wynika, że głównymi celami działania Federacji w latach 2018 – 2022 będzie: zachowanie jedności działania stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych, konsolidowanie struktur Federacji poprzez włączanie jej członków i sympatyków w nurt podejmowanych działań w obronie należnych nam praw, poszanowania godności i honoru żołnierzy i funkcjonariuszy oraz należnego formacjom mundurowym miejsca w historii narodu polskiego. A na to potrzebne są środki finansowe.

Dlatego III Kongres Federacji zdecydowaną większością głosów (przy sprzeciwie ze strony części(!) delegatów SEiRP) przyjął zmiany w Statucie Federacji m. in. dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych (OPP, działalność gospodarcza), gdyż składki organizacji zrzeszonych (maks. 25.000 zł) zabezpieczają tylko funkcjonowanie Biura Federacji (czynsz, media, materiały eksploatacyjne). Istotnym elementem był również fakt, ze niektóre organizacje zalegały ze swoimi zobowiązaniami.

Być może dlatego Antoni Duda pisze, że „proponuje podniesienie składek członkowskich”, które spowodują zwiększenie środków organizacji zrzeszonych. Dziwny to pomysł w sytuacji, gdy 43 tysiącom naszych koleżanek i kolegów (również członkom SEiRP) zabrano emerytury i renty, dając w zamian „zasiłek”. A może nie bacząc na to, ZG SEiRP zamierza jednak podnieść składki dla członków swojego Stowarzyszenia?

Dalej przedstawia, że podstawowym powodem „zawieszenia członkostwa SEiRP” jest uzyskanie przez Federację statusu organizacji pożytku publicznego oraz możliwość podjęcia działalności gospodarczej, a sytuacja ta spowodowała ponoć znaczne uszczuplenie stanu środków Stowarzyszenia w latach 2018 – 2020. Nie wiem o jakie „uszczuplenie” tu chodzi, zwłaszcza w okresie 2018-2019, skoro dopiero od bieżącego roku FSSM ma status OPP, a działalność gospodarczą dopiero planuje rozpocząć. Prawdą jest, że Federacja ma sygnały od wielu osób o przekazaniu wsparcia w postaci odpisu podatkowego na jej konto i być może część z nich, to członkowie SEiRP, ale nasz Apel o wsparcie Federacji jako OPP został skierowany do wszystkich (nie tylko mundurowych), którzy utożsamiają się z naszymi działaniami. Na przełomie lipca/sierpnia gdy zostaną przekazane środki oraz dane statystyczne Federacja dokona oceny działań w tym zakresie. Przypominam, że odpis 1 % kierowany na wybrany podmiot (fundację, stowarzyszenie, cel społeczny) jest  DOBROWOLNĄ decyzją przy rozliczeniu podatkowym. Jak dotychczas w SEiRP liczącym ponad 18.000 członków, tylko kilka procent przekazywało odpis na Stowarzyszenie. Wielu członków SEiRP kieruje tę darowiznę na inne cele, często nie związane z mundurowymi. Warto zastanowić się DLACZEGO tak się dzieje? Może ZG SEiRP pomyślałby raczej o swojej ofercie i kierunkach działań, zamiast w tak „brzydki” sposób rozbijać wieloletnią współpracę środowiska mundurowego. Bo przecież poza SEiRP w Federacji funkcjonują inne organizacje posiadające status OPP (ZŻWP) lub uzyskujące środki z ubezpieczenia (KZEiR SW, SGP, SKP), które zdecydowanie poparły zaproponowane na III Kongresie zmiany. Im jakoś one nie przeszkadzały i nie przeszkadzają.

III Kongres Federacji zobowiązał Zarząd do wprowadzenia postanowień związanych ze zmianami w Statucie. W październiku 2019 r. po uzyskaniu wpisu do KRS, przygotowano wewnętrzną regulację w zakresie OPP, która została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Federacji w lutym 2020 r.

Statut FSSM RP stanowi, że Federacja może prowadzić działalność gospodarczą w obszarach: marketingu, ubezpieczeń i finansów, pośrednictwa reklamowego, z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, działalności: wydawniczej, ochroniarskiej oraz edukacyjnej. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej formach podejmuje Zarząd Federacji w drodze uchwały większością 2/3 głosów. Zawarte w rzekomo wysłanym do Federacji piśmie insynuacje o podjęciu działalności gospodarczej przez Federację wymagają wyjaśnienia. Jego autor nie konsultował w tym zakresie treści pisma z członkami ZG SEiRP (Jerzy Skrycki, Izabella Jaros) biorących udział w posiedzeniu, gdyż dowiedziałby się, że Zarząd Federacji w lutym 2020 r. nie podjął takiej decyzji, zalecając przygotowanie stosownych propozycji uchwał (fundacja czy spółka) na kolejne posiedzenie Zarządu Federacji. A zgodnie z wymogami Statutu, włączono do ich opiniowania Komisję Rewizyjną Federacji.

Kolejnym „zarzutem” pod adresem Kierownictwa Federacji podniesionym w piśmie Antoniego Dudy jest niedawne nawiązanie współpracy przez FSSM RP z działającą od wielu lat na rynku ubezpieczeniowym firmą KDB Brokerzy. Firmą, która wcześniej współpracowała z SEiRP, i z którą Stowarzyszenie ową współpracę zerwało.

Program grupowego ubezpieczenia dla emerytów „policyjnych” sięga 2005 roku, kiedy wdrożono poprzez krakowski Oddział PZU program „Emeryt 2005”. Program ten ewoluował, za każdym razem grupa ubezpieczonych otrzymywała kolejne korzyści (podniesienie wieku do 76 lat, opiekę medyczną itp.) Wszystkie te zmiany wprowadzano gdy na czele SEiRP stałem ja -  Zdzisław Czarnecki, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Głównego do stycznia 2017 roku. Należy zaznaczyć, że współpraca przez 12 lat była korzystna dla wszystkich. Na pierwszym miejscu stawiano korzyści dla klientów/ubezpieczonych. Korzyści dla organizacji były wtórne. Jednakże niebagatelnym był fakt wpływu co miesiąc do kasy SEiRP kwoty ponad 30.000 zł. Środki finansowe nie były zatrzymywane w Zarządzie Głównym ale proporcjonalnie przekazywane do organizacji terenowych (zarządów wojewódzkich, okręgowych, kół włącznie). Ten dorobek został całkowicie zaprzepaszczony.

Istotą problemu jest fakt skrzętnie ukrywany przez A. Dudę, że to z jego inspiracji i jego decyzją SEiRP nie wykazało woli dalszej współpracy pomimo otrzymania od firmy KDB Brokerzy ponownej propozycji umowy i ostatecznie umowę o współpracy wypowiedziało. W wyniku tego Stowarzyszenie utraciło ¾ swoich wpływów.

Kierownictwo Federacji oczekiwało przez dwa lata na zapowiedziane przez Antoniego Dudę wyjaśnienie tej sprawy.

Tymczasem od 2018 roku A. Duda i wspierająca go grupa „działaczy” SEiRP dyskredytuje działania Firmy KDB Brokerzy, pomawiając o działanie na szkodę Stowarzyszenia. W tym kontekście w sposób zawoalowany kieruje zarzuty również w moją stronę (współtwórcy programu ubezpieczeniowego dla emerytów policyjnych).

Przypominam również, że na przełomie 2018/2019 SEiRP (Antoni Duda) skierował przeciwko KDB Brokerzy:

  1. Skargę do KNF w której oskarżył w/w spółkę o działanie na szkodę Stowarzyszenia – ale  nic nie wiadomo aby KNF podzieliła stanowisko A. Dudy;
  2. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 266 & 1 KK przez KDB Brokerzy do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza – ale do dziś oficjalnie nie wiemy czy i jak sprawa się zakończyła, bo o oskarżonych jakoś nie słychać.

Do chwili obecnej ze strony A. Dudy brak informacji o korzystnych dla SEiRP wynikach tych postępowań, natomiast szerzone są oszczerstwa już nie tylko wobec KDB Brokerzy, ale również wobec kierownictwa FEDERACJI.

Działania Prezesa ZG SEiRP powodują negatywną ocenę całego Stowarzyszenia, a pisma takie jak to, do którego się dzisiaj odnoszę, mogą spowodować oskarżenia o naruszenia dóbr osobistych przez pomawiane i oczerniane osoby.

Niestety Antoni Duda konsekwentnie (od 2018 roku) nie podejmuje działań mających na celu międzypokoleniową integrację naszego środowiska przez co nie tylko osłabia SEiRP, ale również przedsięwzięcia podejmowane wspólnie przez organizacje zrzeszone, wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom naszych przeciwników. Przykładem jest udział Rafała Jankowskiego – przewodniczącego NSZZP w pikiecie dot. „ustawy represyjnej” przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 15 lipca 2020 r. Prezesa SEiRP (Antoniego Dudy) tam nie było.

 Jego postępowanie samo nasuwa następujące pytania: „W co gra” Antoni Duda? Czy to co robi (lub czego nie robi), to jego własna strategia i co w ten sposób chce osiągnąć? Czy też może jest przez kogoś inspirowany? Bo jego działania przypominają doskonale znaną naszemu środowisku taktykę służb specjalnych ukierunkowaną na rozbicie i dezintegrację różnych organizacji lub środowisk - w tym przypadku organizacji zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej i środowiska emerytów mundurowych.

Jestem osobiście zdegustowany postawą większości członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, szczególnie tych, którzy w tym gremium zasiadają od wielu lat. Przypominam Wam maksymę, „Milczenie w sytuacji gdy dzieje się nieprawość, jest gorsze od samej nieprawości”. Przypominam, że udział Stowarzyszenia w utworzeniu i członkostwie w Federacji poprzedzały wewnątrzorganizacyjne konsultacje do Kół terenowych Stowarzyszenia włącznie. Procedura była wnikliwa i dokładnie przedyskutowana. A teraz, tak ważną decyzję podjęliście ”jednomyślnie”, na zakończenie posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP, bez przeprowadzenia merytorycznej dyskusji. Podejrzewam, że także bez wiedzy i wbrew woli większości członków SEiRP. Członkowie Zarządu Głównego SEiRP nie idźcie tą drogą.

Wątpliwości dot. przygotowania i realizacji programu „SEiRP 2016” wyjaśniłem w moim piśmie z dnia 19 października 2017 r. przesłanym na ręce Prezesa SEiRP. W przeciwieństwie do Antoniego Dudy nie mam w zwyczaju publikować mojego stanowiska przed dostarczeniem go adresatowi.  Mam nadzieję, ze członkowie ZG SEiRP zapoznali się z jego treścią. Tam między innymi wyjaśniam intencje Antoniego Dudy w sprawie prowadzenia oraz przejęcia programu ubezpieczeniowego dla Stowarzyszenia.

                Zdzisław Czarnecki Honorowy Prezes ZG SEiRP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)