• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA

  • informacja prawna
  • 11 marca 2021

Informacja
Dot. sposobu wyliczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ)

Na początek kilka wskazań ogólnych.

1.  Odwołujący się jako wnoszący apelację od wyroku Sądu I instancji, ma ustawowy obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ).

2.  Nieuzupełnienie przez odwołującego się w wyznaczonym przez sąd terminie braku apelacji polegającego na nieoznaczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ) może stanowić podstawę jej odrzucenia.

3.  Wskazana w apelacji wartości przedmiotu zaskarżenia (WPZ) może podlegać sprawdzeniu przez sąd. Zadaniem sądu drugiej instancji jest sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia wówczas, gdy jest ona niejasna. W tym celu może posłużyć się wszelkimi możliwymi sposobami, w tym samodzielnie przeprowadzić działania matematyczne według algorytmu wyznaczonego przez obowiązujące przepisy. Błędne wskazanie w apelacji WPZ nie wywołuje jednak żadnych ujemnych konsekwencji prawnych dla odwołującego się.
(Bardziej zainteresowanych odsyłamy do art. 386 § 2 k.p.c., art. 373 § 1 k.p.c., art. 25 § 1 k.p.c., Uchwały SN z 7 lipca 2005 r. II UZP 7/05, Postanowienia SN z dnia 8 grudnia 2016 r. I CZ 97/16 oraz Uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 20 lipca 2016 r., III UZP 2/16).

Przedmiotem żądania w naszych sprawach odwoławczych jest zmiana wysokości świadczenia emerytalnego, czyli powtarzającego się na przyszłość, poprzez przywrócenie emerytury lub renty w należnej wcześniej wysokości oraz wypłata świadczenia zaległego, liczonego od dnia 1 października 2017 r.

W naszym przypadku wartością przedmiotu zaskarżenia (WPZ), którą powinniśmy wskazać w apelacji, będzie kwota pieniężna brutto, będąca różnicą między należnym nam świadczeniem, wypłacanym przed 1 października 2017 r. a świadczeniem wypłacanym po 1 października 2017 r., zmniejszonym na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Kwotę tą, wyliczoną w skali miesiąca, należy pomnożyć prze liczbę miesięcy, które upłynęły od dnia 1 października 2017 r. do dnia złożenia apelacji.

Przykład! Przy dochodzonej kwocie 2 500 zł. w skali miesiąca (będącej różnicą między tym co powinniśmy otrzymywać a tym co otrzymujemy od 1.10.2017 r. po obniżce miesięcznie), wyliczenie będzie wyglądało w sposób następujący:

2 500 zł x 36 mies. [3 lata – od 1.10.2017 r. do 01.09.2020 r.] + 2 500 x 5 mies. [od 1.10.2020 do 28.02.2021 r.] = 102 500 zł. brutto (Bardziej zainteresowanych odsyłamy do art. 19 -22 k.p.c.).

Powyższe wyliczenie starajmy się wykonać dokładnie, ale jak wyżej wskazaliśmy, nie obawiajmy się negatywnych skutków w przypadku pomyłki. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można wymagać, aby ubezpieczony określił dokładnie żądanie, a w sprawach o prawo majątkowe oznaczył wartość przedmiotu sporu. Sąd jest uprawniony do wyjaśnienia tej kwestii poprzez przeprowadzenie czynności wyjaśniających, których celem jest w szczególności dokładniejsze określenie zgłoszonych żądań (patrz Uchwała SN z 7 lipca 2005 r. II UZP 7/05).

Uwaga! wzrost ww. (przykładowej) kwoty z tytułu należnej waloryzacji będzie trudny do samodzielnego wyliczenia. Musimy założyć, że w przypadku zakończenia naszej sprawy korzystnym wyrokiem prawomocnym, przywracającym świadczenie w należnej wysokości, ZER dokona, w sposób właściwy, stosownych naliczeń z uwzględnieniem wskaźników waloryzacji. Niezależnie od tego w najbliższym czasie postaramy się przygotować informację dot. sposobu sprawdzenia (weryfikacji) naliczeń dokonanych przez ZER.

Komisja Prawna FSSM RP

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved