Aktualności

WNIOSEK W TRYBIE ART. 8a A ODWOŁANIE DO SĄDU

Opublikowano: 07 gru 2017

INFORMACJA PRAWNA
(dot. pytania Sądu o wniosek w trybie art. 8a ustawy emerytalnej)

Do FSSM kierowane są pytania od osób odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, które  otrzymały z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis odpowiedzi pozwanego na odwołanie, a także zostały zobowiązane przez Sąd do przedstawienia informacji, czy odwołujący się wystąpił do Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w trybie art. 8a ustawy emerytalnej, o wyłączenie stosowania wobec niego art. 15c, art. 22a lub art. 24a ww. ustawy. Oczywistym jest, że skarżący, do którego Sąd skierował takie pytanie, musi odpowiedzieć zgodnie z prawdą.

Pytania osób odwołujących się dotyczą powodów, dla których Sąd oczekuje od nas takiej informacji. W zawiązku z powyższym wyjaśniamy:

 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie naszej sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej, w tym przypadku od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.). Przyjmuje się w orzecznictwie, że jeżeli taka decyzja może (w przyszłości) stworzyć nowy stan prawny (a tak będzie, jeżeli Minister skorzystałby z „prawa łaski”, tj. wyłączyłby wobec wnioskodawcy stosowanie art. 15c, art. 22a  lub art. 24a ustawy emerytalnej, a tym samym przywróciłby świadczenie emerytalne/rentowe w poprzedniej wysokości), wówczas zawieszenie postępowania jest dla Sądu obligatoryjne.
   
 2. Jeśli postępowanie w naszej sprawie zostanie zawieszone z uwagi na wskazane wyżej postępowanie administracyjne, to dla Sądu sytuacja uzasadniająca zawieszenie postępowania cywilnego trwać będzie aż do momentu zakończenia postępowania administracyjnego decyzją ostateczną. Oznacza to, że stan zawieszenia sprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwać będzie przez cały okres realizowania procedury odwoławczej od negatywnej dla nas decyzji Ministra, obejmującej:
  1) wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy - kierowany powtórnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  2) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz
  3) skargę kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  tj. do wyczerpania wszystkich środków odwoławczych, z których  zainteresowany chciałby ewentualnie skorzystać.
  Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo taka procedura administracyjno-sądowa może potrwać.  Mimo „dobrej zmiany w sądownictwie”, nie miesiące, bardziej  lata. Tym samym trudno określić kiedy nasza sprawa (zawieszona) może być przez Sąd Okręgowy podjęta. 
   
 3. Dla pełnego obrazu sytuacji prawnej należy dodać, że Sąd podejmie postępowanie, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w naszym przypadku z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie administracyjno-sądowe zainicjowane wnioskiem w trybie art. 8a (art. 180 § 1 pkt 4 k.p.c.).

         Mamy świadomość dylematu, z jakim musza się zmierzyć osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a i zostały o to zapytane przez Sąd. Należy bowiem przewidywać, że w ich przypadku postępowanie przed Sadem Okręgowym w Warszawie będzie najprawdopodobniej zawieszone, na podstawie wyżej opisanych przesłanek i to na czas bliżej nie określony.  Istnieje co prawda możliwość wycofania wniosku o wydanie decyzji na podstawie art. 8a, ale konsekwencją tego będzie umorzenie postępowania administracyjnego. Po uprawomocnieniu się decyzji o umorzeniu, jej wzruszenie w przyszłości, poza przypadkami absolutnie szczególnymi, wymienionymi w art. 145-145b oraz w art. 154 k.p.a., nie będzie możliwe.

         Każdy z zainteresowanych musi ten dylemat rozstrzygnąć samodzielnie, rozważając wszystkie argumenty, za i przeciw. My wskazujemy jedynie na uwarunkowania i konsekwencje prawne podjętej decyzji. 

Zespół Prawny FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)